Monday, May 29, 2017

MR16-17 2AINSO NF2 ANÀLISI FITXA PEL·LÍCULA "Diarios de la calle"TIPUS DE CONFLICTES I FITXA D’ANÀLISI- Títol del conflicte, text, vídeo, imatge : ________________________________
Segons la possibilitat de mediació:

1.    Mediables( Desacords familiars, veïnals, laborals ,escolars…)

2.    No mediables( Abús, submissió o violència)


Conflicte segons la seva visibilitat:

A.    Latent o reconegut per les parts

B.    Manifest o reconegut i públic

C.   Pseudoconflicte, manifest per les parts implicades però no públic

D.   Endèmic, quan no sembla haver-hi la voluntat de resoldre’l i es veu com a “normal”

E.    Invisible quan una de les parts se sotmet a l’altra

F.    Inexistent quan la part perjudicada creu merèixer la situació de desequilibri

G.   Emmascarat quan només es percep una petita part del conflicte i no la totalitat

H.   Institucionalitzat quan la seva gestió depèn d’institucions públiques.

Conflicte segons les causes:

A.    Conflicte de relació o de convivència manifestant-se amb insults, baralles…
B.    Conflicte d’informació o de desinformació, per rumors o confusions.
C.   Conflicte d’interessos, per necessitats incompatibles o percebudes com a tal.
D.   Conflicte estructural, per opressió, desequilibris, desigualtat entre grups.
E.    Conflicte de valors, quan el sistema de valors són aparentment incompatibles.

Conflicte segons les parts:

A.    Intrapersonal (a l’interior de la persona), frustració, conflicte d’interessos, conflicte de rols...
B.    Interpersonal entre parelles, família, veïns, companys, amics
C.   Intragrupals
D.   Intergrupals (entre institucions, nacions, estats…)Les tres parts del conflicte: protagonistes, procés i problema

Les parts en conflicte
1)    Llatins

2)    Africans
Posicions - Què?
1)    Llatins: Creuen tenir el dret de mofar-se d’altres bandes i es creuen millors.
2)    Africans: Creuen que estan infravalorats però, per una altra banda també es creuen millors que els altres.Interessos - Per què?
Les dues parts tenen els mateixos interessos, ja que volen el respecte i el poder a banda de reivindicar la seva nacionalitat i el seu sentiment d’identitat cultural. Per aconseguir-ho ho fan a través de la por, humiliacions, etc.
Necessitats
Seguretat
Reconeixement
Afiliació
Autorealització
Respecte


Emocions expressades:

1.- Rabia/ Inferioritat/Falta autoestima
2.- Por /Sentiment de subsistència

Altres parts afectades
1.- Professora
2.- La resta de companys i companyesLes terceres parts:

a)    No són necessàries
b)    Facilitadors
c)    Mediadors
d)    Conciliadors
e)    Arbitres
f)     Jutges
g)    Altres____________________

Procés:

a)    Fets desencadenants: Dibuix de burla
b)    Polarització i espiral:  Conflicte entre bandes
c)    Estereotips: Racisme i xenofòbia

Problema:

Identificar els aspectes rellevants del problema i dels que no ho són:
-L’alumnat s’agrupa segons la seva nacionalitat.
-Hi ha rivalitat entre els diferents grups.
-L’agressivitat com a valor.
-La reputació i la protecció a les persones del mateix grup com a prioritat a la vida.

Quina tècnica de solució de conflictes es suggereix?

     TRADICIONALS
-       Negociació
-       Mediació
-       Conciliació
-       Facilitació

     ADVERSALS
-       Transació
-       Arbitratge
-       Judici

Possibles solucions:
-Fer veure a les parts, a través de dinàmiques, que tenen moltes característiques en comú.
-Escriure a un paper la seva història i compartir-la amb els i les companys/es perquè vegin que tots i totes han viscut situacions difícils, han patit les mateixes discriminacions…
-Realitzar dinàmiques de resolució de conflictes per tal que aprenguin a resoldre les seves diferències sense violència.
-Treballar les habilitats socials per tal de millorar les seves relacions interpersonals.
-Realitzar dinàmiques de cohesió de grup.

INFORME

Data: 27 de gener de 2017

Sol·licitant: Llatins 

ANÀLISI
És un conflicte mediable en un context escolar.
Manifest endèmic, ja que cap de les parts mostra predisposició a resoldre’l i també és emmascarat perquè és visible per tota la classe i la professora però només es percep una petita part del conflicte i, a poc a poc es va veient el conflicte en la seva totalitat.
Segons les causes, és un conflicte de relació o convivència que es manifesta a través d’insults, baralles… també és un conflicte d’interessos per necessitats percebudes com a incompatibles, estructural per la desigualtat entre els grups i de valors per ser aparentment incompatibles.
Pel que fa als protagonistes tenen un conflicte intrapersonal perquè tenen conflictes interiors per la seva situació personal i, al mateix temps interpersonal, ja que el conflicte passa entre companys i companyes. És per aquest motiu que el considerem alhora intergrupal perquè són bandes de diferents nacionalitats enfrontades entre elles.

PARTS IMPLICADES: Dues bandes: els africans i el llatins (altres parts implicades podrien ser els companys de classe).

POSICIONS
En aquest cas hi ha dues bandes enfrontades: els llatins i els africans. Cada banda es creu millor que l’altra i els llatins fan un dibuix a classe per ridiculitzar als africans però no troben resposta d’aquests en aquesta ocasió.

INTERESSOS I NECESSITATS
Les dues parts tenen els mateixos interessos, ja que volen el respecte i el poder a banda de reivindicar la seva nacionalitat i el seu sentiment d’identitat cultural. Per aconseguir-ho ho fan a través de la por, humiliacions, etc.

Tots mostren sentiments de tristesa, ràbia, frustració, rancor, dolor, orgull i falsa seguretat.

Les dues bandes comparteixen necessitats (però no s’adonen) de seguretat, reconeixement, afiliació, respecte i autorealització.


PROCÉS
El fet desencadenant ha sigut un dibuix on una de les bandes (llatins) representa gràficament a l’altra (africans) exagerant els seus trets característics per ridiculitzar-los i d’aquesta manera guanyar respecte deixant a l’altra banda com a inferiors. A través d’aquest conflicte sorgeix el tema de la discriminació i de les situacions més desfavorides.

La professora els explica l’holocaust relacionant-lo amb la seva actitud per intentar que mentre aprenguin, també puguin solucionar i veure el seu conflicte de manera més clara (mirant de manera objectiva, des de fora del conflicte).


PROBLEMA

La falta de tolerància i respecte entre persones de diferents nacionalitats.
El rancor acumulat i la mancança en la intel·ligència emocional.


SOLUCIÓ
-Fer veure a les parts, a través de dinàmiques, que tenen moltes trets en comú.
-Escriure a un paper la seva història i compartir-la amb els i les companys/es perquè vegin que tots i totes han viscut situacions difícils, han patit les mateixes discriminacions, etc.
-Realitzar dinàmiques de resolució de conflictes per tal que aprenguin a resoldre les seves diferències sense violència.
-Treballar les habilitats socials per tal de millorar les seves relacions interpersonals.
-Realitzar dinàmiques de cohesió de grup.
TIPUS DE CONFLICTES I FITXA D’ANALISI- Títol del conflicte ,text,video,imatge : ________________________________
Segons la possibilitat de mediació:

3.    Mediables( Desacords familiars, veinals, laborals ,escolars…)

4.    No mediables( Abus, submissió o violencia)


Conflicte segons la seva visibilitat:

I.      Latent o reconegut per les parts

J.    Manifest o reconegut i public

K.    Pseudoconflicte, manifest per les pàrts implicades però no públic

L.    Endemic ,quan no sembla haber hi la voluntat de resoldre’l i es veu com a “normal”

M.   Invisible quan unes de les parts se sotmet a l’altre

N.   Inexistent quan la part perjudicada creu mereixer la situació de desequilibri

O.   Enmascarat quan nomes es percep una petita part del conflicte i no la totalitat

P.    Institucionalitzat quan la seva gestió depen d’institucions públiques.

Conflicte segons les causes:

F.    Conflicte de relació o de convivència manifestant-se amb insults, baralles…
G.   Conflicte d’informació o de desinformació, per rumors o confusions.
H.   Conflicte d’interessos, per necessitats incompatibles o percebudes com a tal.
I.      Conflicte estructural, per opresió, desequilibris, desigultat entre grups.
J.    Conflicte de valors, quan el sistema de valors són aparentment incompatibles.

Conflicte segons les parts:

E.    Intrapersonal o a l’interior de la persona, frustració, conflicte d’interessos, conflicte de rols
F.    Interpersonal entre parelles, familia, veïns, companys, amics
G.   Intragrupals
H.   Intergrupals (entre institucions, nacions i estats…)Les tres parts del conflicte: protagonistes, procés i problema

Les parts en conflicte
Posicions - Què?
Interessos - Per què?
NecessitatsEmocions expressades:

1.-
2.-

Altres parts afectades
1.-
2.-

Les terceres parts:

h)    No són necessaries
i)      Facilitadors
j)      Mediadors
k)    Conciliadors
l)      Arbitres
m)  Jutges
n)    Altres____________________

Procés:

d)    Fets desencadenants:
e)    Polarització i espiral:
f)     Estereotips:

Problema:

Identificar els aspectes rellevants del problema i dels que no ho són:


Quina tècnica de solució de conflictes suggereixes?

     TRADICIONALS
-       Negociació
-       Mediació
-       Conciliació
-       Facilitació

     ADVERSALS
-       Transació
-       Arbitratge
-       Judici

Possibles solucions:


No comments:

Post a Comment