Monday, September 11, 2017

MR 16-17 INSO MP13 PROJECTE

ÍNDEX
Pàg.
1.Finalitat ............................................................................................
3

2.Objectius generals associats a aquest mòdul..................................
3

3.Competència general. .....................................................................

3

3.1 Competències professionals, personals i socials..................

4

3.2.Capacitats clau ...................................................................

4

4.Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació ................................

5

5.Organització del mòdul ....................................................................

6

5.1.Col·lectiu i àmbits d’intervenció ..........................................
6

5.2. En la realització del mòdul es seguirà el següent procés

6

5.3.Tutorització ..........................................................................

6

5.4.Durada del mòdul.................................................................

6
5.5.Calendari d'activitats. ..........................................................
7
5.6.Organització del grup ..........................................................
7
5.7.Material que es facilitarà a l’alumne ....................................
7

6. Avaluació ..........................................................................................
7

7. Criteris de recuperació del mòdul adoptats pel Departament de Serveis a la Comunitat .....................................................................


8

8. Reclamació de qualificacions .............................................................
8

9. Materials de suport bibliogràfic i web-gràfic ......................................
9

ANNEX 1 Composició de grups

11
ANNEX 2 Pla general de tasques: Temporització
12
ANNEX 3 Documents organitzatius del projecte
13
ANNEX 4 Organització de grup i Valoració mensual del treball en grup
15
ANNEX 5 Full d’acta
16
ANNEX 6 Guió model del projecte
19
ANNEX 7 Guió de la memòria
201. Finalitat

El projecte ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.

2. Objectius generals associats a aquest mòdul

a)Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar projectes d’integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal vigent i que incorporin la perspectiva de gènere, així com a la defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills.

b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en Integració Social i als membres de l’equip interdisciplinari, analitzant el context d’intervenció i els criteris de qualitat establerts en la planificació, per dirigir i supervisar la posada en pràctica de projectes i programes.

c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació, identificant els protocols i recursos pertinents per gestionar la documentació i realitzar les actuacions administratives associades a la intervenció.

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a requisits tècnics i instal·lacions, per programar activitats d’integració social.

o) Seleccionar tècniques i instruments d’avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat establerts en la programació per realitzar el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció.

r) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l’organització del treball<A[treball|feina]> i de la vida personal.

s) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscs i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

t) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contexts de treball<A[treball|feina]> en grup, per a facilitar l’organització i coordinació d’equips de treball<A[treball|feina]>.

u) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per a assegurar l’eficàcia en els processos de comunicació.

x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs<A[treballs|feines]> i activitats realitzats en el procés d’aprenentatge, per valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

3. Competència general.

És competència general d'aquest tècnic programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

3.1 Competències professionals, personals i socials.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional en relació al mòdul de projecte són:

a) Elaborar projectes d’integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d’integració social, coordinant les actuacions necessàries per a portar-les a cap<A[cap|caporal]> i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat.

c) Realitzar actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada.

d) Programar activitats d’integració social, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades.

o) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball<A[treball|feina]> personal i en el dels membres de l’equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball<A[treball|feina]> amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

t) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball<A[treball|feina]>.

v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de "disseny per a tots", en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

3.2. Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

4. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

RA1. Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.
Criteris d’avaluació
1.1. Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei per oferir
1.2. Caracteritza les empreses tipus indicant l’estructura organitzativa i les funcions de cada departament
1.3. Identifica les necessitats més demandades a les empreses.
1.4. Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.
1.5. Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.
1.6. Determina les característiques específiques requerides al projecte.
1.7. Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d’aplicació
1.8. Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.
1.9. Elabora el guió de treball que se seguirà per a l’elaboració del projecte.

RA2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les fases que el componen.
Criteris d’avaluació
2.1. Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.
2.2. Realitza l’estudi de viabilitat tècnica del mateix.
2.3. Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.
2.4. Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant el seu abast.
2.5. Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.
2.6. Realitza el pressupost econòmic corresponent.
2.7. Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del mateix.
2.8. Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.
2.9. Identifica els aspectes que s’han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

RA3. Planifica la implementació o execució del projecte, determinant el pla d’intervenció i la documentació associada.
Criteris d’avaluació
3.1. Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats d’implementació.
3.2. Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.
3.3. Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.
3.4. Determina els procediments d’actuació o execució de les activitats.
3.5. Identifica els riscos inherents a la implementació definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans<A[mitjans|medis]> i equips necessaris.
3.6. Planifica l’assignació de recursos materials i humans i els temps d’execució.
3.7. Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.
3.8. Defineix i elabora la documentació necessària per a la implementació o execució.


RA4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.
Criteris d’avaluació
4.1. Defineix el procediment d’avaluació de les activitats o intervencions.
4.2. Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l’avaluació.
4.3. Defineix el procediment per a l’avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.
4.4. Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent el sistema de registre dels mateixos.
4.5. Defineix i elabora la documentació necessària per a l’avaluació de les activitats i del projecte.
4.6. Estableix el procediment per a la participació en l’avaluació dels usuaris o clients i elabora els documents específics.
4.7. Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de les condicions del projecte quan aquest existeix.

5. Organització del mòdul

Per cursar aquest mòdul cal reunir els requisits establert pel dep de Serveis a la comunitat, en reunió d’equip docent:


Tenir aprovat el 50% del MP1( Context de la intervenció) i el 100% de MP2 (Metodologia de la intervenció social) i de MP7 ( Intervenció educativa).

5.1. Col·lectius i Àmbits d’intervenció:

La proposta de col·lectius d’intervenció es concretarà a partir dels interessos de l’alumnat i/o de les demandes dels centres de pràctiques amb els quals l’Institut col·labora normalment.

5.2. En la realització del projecte es seguirà el següent procés:

 • Primerament s’haurà de fer l’elecció d’un col·lectiu dins d’un centre, servei o institució per realitzar la proposta d’intervenció.
 • Seguidament s’haurà de fer la recerca d’informació sobre el centre col·laborador en el que voleu fer la vostra proposta, el seu entorn i el perfil del col·lectiu al que va dirigit.
 • A continuació es planificarà la intervenció educativa que quedarà recollida en un primer moment en el pre- projecte i més endavant en el projecte final.
 • Es realitzarà la intervenció o desenvolupament de la proposta en el centre.
 • Per acabar es redactarà la memòria de tot el procés seguit i es realitzarà una exposició.
(El guió a seguir per realitzar el pre-projecte, el projecte i la memòria o informe final es contempla a l’annex 6 i 7)

5.3. Tutorització:

La tasca de tutorització la durà a terme el professorat que imparteix el mòdul, recolzat per la resta de l’equip de departament.

5.4. Durada del mòdul

 • 2 hores setmanals al llarg de tot el curs.

5.5. Pla i calendari de tasques: temporització

(Veure Pla General de tasques a l’annex 2).

Cada grup podrà realitzar un màxim de 3 visites/implementació a centres (en horari lectiu) que seran justificades sempre i quan s’hagi avisat al professorat responsable del projecte.

5.6. Organització del grup:

 • Agrupaments, de 5 o 6 persones (Veure Annex 1, 3, 4 i 5). Els grups (11 en total) es formaran a partir de l’associació de parelles i/o trios i aquests s’ajuntaran a través d’una dinàmica.
  1. Material que es facilitarà a l’alumne:

 • Guió sobre el tipus i l’organització que haurà de tenir el projecte i la memòria del projecte. (veure annex 7 i 8)
 • Pla de tasques al llarg del projecte. (veure Annex 2)
 • Material de suport a la plataforma moodel

6. Avaluació

L’avaluació serà la suma ponderada d’indicadors individuals i d’indicadors grupals.
Quan:
 1. Durant la realització s’avaluarà: (25% de la nota)
 • La dinàmica i planificació del treball. (Cal fer la distribució de les tasques cada mes, a nivell individual i a nivell de grup).
 • L’assistència, la participació i la manifestació de les capacitats claus en les sessions.
 • Les jornades tècniques (10%)
 1. L’execució de l’activitat pràctica- implementació.(15%)
 2. En finalitzar el mòdul: (60% de la nota)
 • Els treballs escrits: projecte (25%) i memòria (10%)
 • Coherència entre el projecte i el Pla d’Empresa del MP12 (10%)
 • L’exposició (15%)
Com:
Hi haurà una avaluació individual i una avaluació del grup.
 • A l’avaluació de grup es valorarà els treballs escrits (projecte i memòria) del crèdit i la dinàmica de treball del grup durant el procés, l’aplicació pràctica i l’organització i material de suport de l’exposició final.
 • A l’avaluació individual es valoraran les aportacions individuals, el compliment de les tasques assignades, la participació, l'exposició, l’autoavaluació i les competències claus.
Què:
CONTINGUT
 • Assolir els objectius generals i resultats d’aprenentatge marcats al projecte.
 • Ser realista en el plantejament de la intervenció.
 • Ser innovador/a, (aportar informacions o experiències noves).
FORMA
 • Seguir les parts marcades al guió, com a mínim.
 • Redacció coherent i entenedora de la informació.
 • Complir la normativa de presentació de treballs segons consta a la guia d’inici de curs.
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN GRUP
 • Dinàmica del grup (organització del grup i responsabilitat vers les tasques grupals).
 • Les competències claus.
PRESENTACIÓ- EXPOSICIÓ DEL TREBALL
 • Expressió oral i gestual.
 • Contingut i estructura de la informació.
 • Recursos utilitzats, creativitat en l’exposició i interacció amb el públic

El professorat responsable del Projecte en tutoritzarà la seva realització i l’avaluarà conjuntament amb l’equip docent.

7. Criteris de recuperació del projecte adoptats pel Departament de Serveis a la Comunitat


El grup que no superi aquest mòdul a l’avaluació ordinària, l’haurà de recuperar al setembre mitjançant un nou treball i exposició de grup. Els/les tutors/res, el mateix dia del lliurament del butlletí de les notes, els facilitaran un guió elaborat per l’equip docent on constarà la data en que s’ha de presentar.

L’alumne/a que superi el 10% de faltes d’assistència es considerarà que no ha cursat el mòdul amb aprofitament (no demostra les capacitats professionals, personals i socials) i, per tant, l’haurà de cursar en 2a convocatòria el curs següent; en convocatòria ordinària. No hi ha opció de recuperació individual al setembre degut a les característiques concretes del mòdul.

8. Reclamació de qualificacions

Veure guia d’inici de curs del CFGS d’integració social.

9. Material de suport bibliogràfic i webgràficwww.ayudasaunclic.com (consultada 20 d’agost de 2015)

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx (consultada 20 d’agost de 2015)

Mille Galán, JM: Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Ed. Ajuntament de Barcelona. Aquest és un manual bàsic de consulta a l’hora de dissenyar i programar projectes en l’àmbit no formal.