Thursday, May 25, 2017

MR 1617 INSO MP8 - Treballem els prejudicis!

0 - INTRODUCCIÓ

Breu descripció del Projecte de Servei-Aprenentatge entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Montserrat Roig.

L’aprenentatge servei és una proposta metodològica que conjuga l’aprenentatge amb la participació/intervenció funcional a la comunitat. En aquest projecte es crea una relació de col·laboració entre un institut de secundària i formació professionals de la ciutat de Terrassa amb l’àrea de drets socials i serveis a les persones. L’objectiu d’aquesta metodologia és que els i les participants es formin duent a terme intervencions per satisfer necessitats detectades, prèviament, a l’entorn, amb la finalitat de millorar-ho. I pel que fa a l’alumnat que hi participa, la finalitat d’aquest projecte és desenvolupar les seves competències professionals, aquella que fa referència a realitzar tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.

Continguts de les sessions teòriques i tipus d’implementació que ens comprometem a fer relacionant-lo amb els resultats d’aprenentatge.

Els continguts que formen les sessions teòriques, són els següents:
S1: Des d’on miro el món? mapa de la pròpia identitat En aquesta sessió vam reflexionar sobre els eixos de desigualtat (sexe, origen, raça, orientació sexual, discapacitat, etc.) per ser conscients que la pròpia identitat condiciona la manera en què “construïm” o veiem a l’altre.
Continguts:
       Organització de les actuacions per a la prevenció de conflictes.
       Recursos de mediació comunitària
       Protocols de presentació del servei de mediació als agents socials.

S2: La gestió de la diversitat cultural i d’origen→ En aquesta sessió és van treballar aspectes relacionats amb la terminologia que normalment emprem perspectives i models de gestió de la diversitat i algunes fonts d’informació que ens poden servir per analitzar i treballar la diversitat cultural i d’origen.
Continguts:
       Realització d’activitats dels processos de mediació comunitària
       Components i tipus de conflictes
       La gestió positiva del conflicte
       La mediació comunitària
       Aplicació de tècniques utilitzades en la mediació comunitària
       Aplicació d’habilitats socioemocionals en els processos de mediació comunitària.

S3: Competències interculturals en mediació→ Vam treballar les competències interculturals (actituds, coneixements i habilitats) que ha de tenir en compte una persona professional per introduir la perspectiva intercultural.
Continguts:
       Realització d’activitats d’avaluació de la mediació
       Selecciona mètodes i procediments d’avaluació aplicats als processos de mediació
       Determinació de criteris i indicadors d’avaluació del procés
       Selecció d’estratègies d’avaluació
       Sistemes de recollida d’informació del procés de mediació
       Selecció de tècniques i instruments per a l’avaluació de la mediació

S4: Projectes de foments de la convivència i de sensibilització→ Vam revisar alguns projectes i treballar propostes pràctiques (tenint en compte, sobretot, l’eix de la diversitat cultural i d’origen)

S5: Els prejudicis discriminen: aturem-los→ Aquest va ser el títol de la sessió que vam aplicar en les diferents sessions de servei. L’objectiu era dissenyar-la conjuntament i preparar-la perquè la poguéssim dur a terme de manera autònoma.

FITXA ACTIVITAT - TALLER DE PREJUDICIS

Nom de la sessió: Taller de Prejudicis        
Participants: 20 infants aprox.                   
Durada: 1h 30min aprox.            
Data: 16/05/2017


CONTINGUTS (coneixements que es treballaran)
Continguts relacionats amb els prejudicis, mites i rumors que existeixen en la interculturalitat dins de la societat en la qual vivim.
OBJECTIUS
Sensibilitzar als infants sobre els prejudicis, mites i rumors de la interculturalitat de la nostra societat.

RECURSOS
Aula polivalent
Cadires
20 etiquetes amb diferents prejudicis


DESENVOLUPAMENT/ METODOLOGIA
Fase d’escalfamentà En aquesta primera fase és realitzaran unes preguntes orals, sobre si saben que són el prejudicis, rumors, mites etc. Per saber una mica quins coneixements tenen, llavors és farà una breu explicació d’aquests i realitzarem una dinàmica “La salutació” que consistirà en que els infants vagin caminant per l’aula i les dinamitzadores aniran dient diferents maneres de saludar-se i ho hauran de fer amb la resta de companys/es. (ex: saludeu-vos amb una reverència, saludeu-vos amb un peto, saludeu-vos amb la mà, etc.) Servirà per trencar una mica el gel i d’introducció.

Fase d’aprenentatgeà Seguidament, és realitzarà una dinàmica “L’etiquetatge” on els infants és col·locaran d’esquena se’ls hi enganxarà una etiqueta a l’esquena amb el nom, qualitat, professió d’alguna persona que pot ser o molt coneguda o gens coneguda, una vegada fet, els infants aniran caminant per l’aula i hauran de col·locar-se amb algun company/a i fer una actitud que li surti fer quan veu l’etiqueta que porta, però sense dir qui es, ni parlar (ex: Leo Messi, xutar una pilota, un gitano que roba, etc.) Una vegada acabada es col·locaran tots en rotllana i se li preguntarà a cada un qui creien que era per les actituds que li havien fet i com s’havia sentit. D’aquesta manera podem treballar els prejudicis i les etiquetes d’una manera molt clara perquè sense conèixer a la persona ja l’estem jutjant. Per acabar aquesta fase és realitzarà una dinàmica “El vagó del tren”, on els infants és col·locaran en rotllana i se’ls posarà en la següent situació: Pugeu a un vagó de tren i us trobeu que hi ha 4 llocs per assentar-se, un al costat d’un home negre, l’altre al costat d’un gitano, l’altre al costat d’una senyora gran amb un mocador al cap i l’últim al costat d’un noi jove. On seuríeu vosaltres? Perquè?

Fase de consolidacióà Finalment, és realitzaran unes preguntes orals, per saber com s’han sentit, si els hi ha agradat el taller, si pensen que els prejudicis afecten a l’hora de conèixer una persona, si han entès que son els prejudicis, rumors, etc.

AVALUACIÓ
Avaluació inicial: Es realitzaran preguntes inicials orals.
Avaluació continua o de procés: S’utilitzarà  l’observació per part de les dinamitzadores  i s’anotarà aquella informació que sigui rellevant.
Avaluació final o de resultats: Es realitzaran preguntes finals orals.
 
1 - ANÀLISI DE LA REALITAT
Dibuixa un mapa del municipi de Terrassa i indica amb colors la composició demogràfica en especial la composició d’immigrants en els diferents barris. Situa en el mapa el domicili de l’entitat on s’implementarà el projecte.
2 - PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT ON S’IMPLEMENTARÀ EL PROJECTE

Dades d’identificació
Av. de Barcelona, 180, 08222 Terrassa, Barcelona
Telèfon: 937 37 94
Descriu el col·lectiu al que va adreçat el projecte
El projecte va destinat al col·lectiu de nens i nenes entre 10 i 14 anys que estan aprenent l’àrab, en el centre cívic Montserrat Roig de Terrassa al barri de Can Anglada.


3 - PROGRAMACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

4 - PROJECCIÓ DE COSTOS
Quins serien els costos relatius a la formació rebuda i les implementacions realitzades si ho haguéssim de pagar?
En el cas de que s’hagués hagut de pagar a la Teresa del Olmo per les sessions de formació realitzades al Institut Montserrat Roig de Terrassa, com ha fet la formació en dos grups d’alumnes de INSO (2nA i 2nB) i ha fet un total de 10 sessions (5 sessions per cada grup d’alumnes), cada sessió te un cost de 50€. Així doncs se li hauria d’haver pagat 500€ per el seu treball, incloent-hi el transport, material, etc.
I per el que fa a nosaltres per les sessions que hem realitzat tots els alumnes, també ens pagarien un total de 100€ perquè hem fet una sessió amb 2 professionals cada una.

5 - GUIÓ DE LA MEMORIA- INFORME FINAL

Descripció i valoració de la implementació, s’han assolit els objectius?

El projecte Aprenentatge-Servei va consistir en que cada divendres durant 5 setmanes, vingués a l’institut una noia que treballa a l’ajuntament, la Teresa Del Olmo: en aquestes cinc sessions vam fer diverses dinàmiques i diverses classes teòriques per tal de poder treballar la interculturalitat i tots els aspectes que la componen (mites, prejudicis, rumors, la immigració dels diversos barris de Terrassa, les etiquetes que posem a aquest col·lectiu i etc). Seguidament, va ser tasca nostra (dels alumnes) portar a la pràctica tot allò que vam aprendre. A les últimes dues sessions amb la Teresa vam estar treballant diverses dinàmiques per tal de poder agafar idees per a poder dur a terme les nostres sessions amb els col·lectius.
La nostra implementació va consistir en el següent: anar al centre cívic Montserrat Roig de Terrassa i fer una sessió sobre mites i prejudicis amb un grup de nens d’entre 10 i 14 anys. Vam triar 2 dinàmiques les quals treballaven les diverses etiquetes que posa la societat als immigrants i com afecten a aquestes al col·lectiu.
La primera, va consistir en que a cada nen li enganxàvem a l’esquena una etiqueta amb el rol d’algun personatge social, com per exemple, un policia o bé, una persona sensesostre. Seguidament, havien d’anar per la classe trobant-se amb els companys i actuant amb ells segons la societat actua davant del rol-personatge que  els havia tocat. La següent dinàmica era l’anomenada “el vagó de tren”: així doncs, se’ls explicava que en un vagó de tren hi havia 4 llocs buits: un al costat d’una persona de color, al costat d’una persona gran, al costat d’un adolescent i la última, al costat d’un gitano. Seguidament els nens i nenes havien de dir quin lloc triarien i el perquè.
Pel que fa al desenvolupament de la sessió, no va anar justament com havíem planejat. Els nens van resultar ser d’entre 6 i 10 anys (el més gran tenia 12) i per tant, havíem d’improvisar una mica per tal de poder treballar el que es volia. Així doncs, va resultar molt difícil poder sensibilitzar als nens sobre els mites i prejudicis de la interculturalitat per a que ho poguessin entendre. Els nens van participar moltíssim però d’altra banda, va ser molt difícil fer-los entendre el que volíem transmetre’ls.
Finalment, vam acabar la sessió amb una ronda de preguntes obertes per tal de conèixer si havien entès la sessió, si els hi havia agradat, com s’havien sentit, etc. Va semblar que més o menys, ho havien entès i que s’ho havien passat molt bé.
Cal afegir que hauria estat favorable per a la sessió saber que els participants serien més petits del que se’ns havia dit per poder així adequar les diverses dinàmiques. Tampoc va haver ningú que ens avalués durant la implementació.
Tot i així, va ser una bonica experiència on vam aprendre coses dels nens i els nens de nosaltres. Amb una hora i mitja vam crear vincles amb els nens i això va ajudar al desenvolupament de la sessió. Podríem dir que sí que s’han assolit els objectius però amb dificultats.

6 - VALORACIÓ INDIVIDUAL I GRUPAL

Valoració grupal
En general, tot el projecte Servei-Aprenentatge ha sigut interessant ja que mai abans havíem participat en cap projecte de l’Ajuntament de Terrassa i en aquest cas hem pogut fer-ho.
La dinamitzadora de les cinc sessions dutes a terme a l’ins, la Teresa, va ajudar moltíssim a que el projecte ens resultes molt més dinàmic i divertit ja que les seves sessions les combinava amb la pràctica i la teòrica.
Pel que fa a la temàtica del projecte, la interculturalitat, també és un factor que ha ajudat a que el projecte se’ns fes molt més senzill i interessant: la interculturalitat junt amb les seves etiquetes, prejudicis, mites, etc, és un tema d’actualitat que ens interessa i que és útil per al nostre futur treball com a TIS.
Ens sembla una iniciativa molt adequada per part de l’ajuntament ja que la nostra societat actual té molts prejudicis envers a al col·lectiu d’immigració i cada vegada, aquest col·lectiu anirà augmentant i hem de ser capaços de conviure rodejats de les diverses cultures.
Quant a la implementació, va ser la part del projecte que més ens va agradar però també la que més ens va costar degut al que hem explicat anteriorment que els nens eren molt més petits del que havien de ser. Tot i així, va ser on vam poder dur a la pràctica tot el treballat amb les sessions de la Teresa i per tant, va ser el més gratificant de tot el projecte.
Pel que fa a les propostes de millora, pensem que la implementació hauria sortit molt millor del que va sortir si la comunicació entre l’ajuntament i els alumnes hagués estat més fluïda per a que no passessin coses com que l’edat dels nens no era la que s’havia acordat. A més a més, nosaltres, com a parella que implementava (Ivet i Paula), podríem haver tingut alguna dinàmica reservada per si ens passava alguna cosa com la que va passar.
Pel que fa a les propostes de millora del projecte Aprenentatge-Servei en general, pensem que les dinàmiques que vam fer amb la Teresa a l’institut, podrien haver estat més adequades per a un públic més petit, ja que la gran majoria de dinàmiques (no totes, per sí la gran majoria) requerien una certa edat per tal de poder entendre-les correctament i entendre que es vol transmetre amb elles.

Valoració Ivet Guisado
Com a valoració personal d’aquest projecte realitzat de l’Ajuntament, he de dir que m’ha semblat molt interessant ja que, mai havia participat en un projecte amb aquest tipus de metodologia i treballar tot el que hem anat fent, es una iniciativa molt encertada ja que penso que pot sortir molt bé, i que serveixi per sensibilitzar i canviar tant la nostra pròpia visió i la dels altres cap a la societat on vivim. El que em va agradar mes de tot el projecte va ser la implementació ja que mai havia treballat amb un grup de nens d’entre 9-12 anys els prejudicis, va ser una mica dificultós però a la vegada gratificant de veure com poden canviar de pensament i la manera de veure a les persones.

Valoració Paula Castro
Quant a la valoració personal de tot el projecte Aprenentatge-Servei dir, que des d’un principi la idea de fer un projecte en el qual es tractava amb la interculturalitat i tots els seus components, ja m’agradava. Personalment, el col·lectiu d’immigració m’interessa molt i que pogués participar en un projecte el qual buscava fomentar la interculturalitat, em va semblar una idea genial.
Les sessions amb la Teresa van ser molt productives: portava ben preparat el que havia d’explicar aquell dia i no només ho feia amb teoria i power points, sinó que ho va combinar amb la pràctica i això era genial. Estàvem aprenent però a la vegada ens estàvem divertint.
Pel que fa a la Teresa com a dinamitzadora de les sessions dels divendres, penso que ho va fer molt bé. És una noia jove la qual ens entenia molt bé i sabia perfectament com portar-nos i així ho va fer. Personalment, va agradar-me moltíssim la seva manera de liderar/dinamitzar/organitzar les sessions i també el com explicava el que volia dir-nos. Va ser molt clara però a la vegada amable i divertida.
La implementació del projecte va ser la part que més em va costar. Penso que portàvem ben preparada la sessió però quan vam arribar i vam veure que els nens eren d’entre 6 i 10 anys i no entre 8 i 14 com havien de ser, vaig posar-me un xic nerviosa. Tot i així, després va anar genial, dins del possible, i vaig aprendre moltíssim dels nens. El que més m’ha agradat del projecte ha sigut poder portar a la pràctica tot el que havíem treballat amb la Teresa i poder fer-ho amb una gran companya com la Ivet. Ha sigut una experiència molt xula i útil per al meu futur com a TIS.

7 - FONTS D’INFORMACIÓ: BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA


http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei/ Consultada el 22/2/17 a les 8:30.

No comments:

Post a Comment