MR 1617 EDIN 1A/B MP8 HABILITATS SOCIALS
MP8. Habilitats socials

Durada: 132 + 12  hores.
Professora/r: 
Nuria Ballester (nballes2@xtec.cat) Mingo Mendez (dmendez@xtec.cat) 


Competència general del tècnic/a en Educació Infantil:

La competència general d'aquest títol consisteix en dissenyar, 


implementar 
i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent,


 i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.Superant aquest mòdul s’aconsegueix la unitat de competència que deriva d’aquesta:
UC1027_3: Establir i mantenir relacions fluides amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l'equip educatiu i amb altres professionals

Competències professionals, personals i socials:

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol associades a aquest mòdul són:

d) Dissenyar i aplicar estratègies d'actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d'intervenció.
g) Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.j) Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup on s'estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin.

l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions laborals, d'acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.
o) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.


Capacitats clau


Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen:

Autonomia, Innovació, Organització del treball, Responsabilitat, Relació interpersonal, Treball en equip i Resolució de problemes.En finalitzar el mòdul cal saber:

UF1 Habilitats comunicació en infants, famílies i professionals

1 Implementar estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligència emocional i social.

2 Implementar estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.

3 Avaluar la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

UF2 Dinamització de grups:

1 Dinamitzar el treball del grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la seva selecció en funció de les característiques, situació i objectius del grup.

2 Conduir reunions analitzant les diferents formes o estils d’intervenció i d’organització en funció de les característiques dels destinataris i el context.

3 Implementar estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.

4 Avaluar els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

Estructura del mòdul:

Unitats formatives
durada
Inici
finalització
2a convocatòria
UF1. Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals
66 h
13/09/16
31/01/17
Setmana última de maig - 2ª juny
UF2. Dinamització de grups
66 h
01/02/16
2/06/17

Metodologia:

Aquest mòdul el treballarem de forma similar a les dues unitats formatives, combinant activitats més pràctiques amb activitats teòriques o d'investigació. En iniciar cada unitat formativa farem una avaluació inicial (oral o per escrit) per a saber quin nivell de coneixements sobre el tema té el grup i una presentació dels continguts a treballar, els objectius a assolir i els criteris d'avaluació que utilitzarem.
Comptarem amb la lectura comprensiva i crítica de textos, les explicacions del professorat, el debat i el treball en petit grup i en grup classe, la realització d’activitats individuals, i utilització de recursos audiovisuals (vídeos, fotos, pel·lícules...), la visita a centres o les xerrades a càrrec de professionals, entre d’altres. Les sortides acadèmiques són curriculars i, per tant és obligatòria l’assistència.
El mòdul s’organitza de manera que es dediquen la meitat del temps a aspectes teòric-pràctic, mentre que l’altra meitat del temps el dedicarem a sessions de dinamització de grup. Aquestes sessions seran conduïdes inicialment pel professorat per oferir un model i, posteriorment serà l’alumnat que durà a terme la dinamització del grup- classe. Les dinamitzacions es realitzaran en petits grups (segons el nombre d’alumnat)
El professorat impartirem els continguts teòrics que fonamenten la pràctica i mostrarem i oferirem les estratègies i recursos que permetrà a l’alumnat l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del mòdul. S’utilitzarà la plataforma moodle per afavorir la comunicació d’opinions i anàlisis mitjançant fòrums, així com el traspàs d’informació i de material complementari del mòdul.

Finalment, cal apuntar que es realitzarà una activitat on la llengua vehicular serà l’anglès en cadascuna de les Unitats formatives.

Criteris d’avaluació i qualificació del mòdul:

A cada unitat formativa hi haurà una avaluació inicial per a establir els coneixements previs de l’alumnat. L'avaluació serà continua i en finalitzar cada UF es donarà la nota obtinguda en aquesta. La nota del mòdul es fa a partir de la mitja ponderada de les notes de cada UF, que s’ obté en funció de la durada de cadascuna.

Els aspectes a avaluar estan recollits en els resultats d’aprenentatges, criteris d’avaluació i en els continguts establerts per a cada unitat formativa, que es concretaran en la presentació d’aquestes.

Per superar la unitat formativa caldrà que la Qualificació sigui com a mínim de 5. Per tal de fer la ponderació de la qualificació de tots els RA per obtenir la qualificació final del Mòdul, caldrà tenir almenys una puntuació de 5 en el R.A.

Per tan qualsevol activitat que no arribi al 4,5, (ja sigui perquè s’ha obtingut una qualificació inferior o per no haver-la realitzat per qualsevol motiu justificat o no) es considerarà no superada i l´alumne/a passarà a la convocatòria següent (2a convocatòria), que és realitzarà a criteri del professor/a en funció de les característiques de l’activitat i de la Unitat Formativa.
Les UF s’han d’aprovar amb una nota igual o superior al 5.
La qualificació del Mòdul professional s’obté segons el percentatge del 50% de cadascuna de les UF.

Criteris d’avaluació consensuats pel Departament de Serveis a la comunitat:

Per normativa l’assistència a classe és obligatòria i les faltes s’han de justificar. A partir d’un 25% de faltes d’assistència, justificades o el 10% no justificades, es perdrà el dret a l’avaluació continua i es passarà directament a la segona convocatòria.

Bibliografia


La bibliografia es facilitarà en la presentació de cadascuna de les Unitats Formatives
MP 8-HABILITATS SOCIALS - Presentació UF1
UF 1. Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals.
Durada : 66 hores   Professorat: Núria Ballesté i Mingo Méndez
Data d’inici: 13/09/2016    Data de finalització: 31/01/2016


Resultats d’Aprenentatge
Criteris d’avaluació

1. Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligència emocional i social.

 • Identifica els fonaments teòrics de la psicologia i sociologia aplicats a les relacions grupals.
 • Descriu els principis de la intel·ligència emocional i social.
 • Valora la importància de les habilitats socials en el desenvolupament de la tasca professional.
 • Caracteritza les diferents etapes d'un procés comunicatiu.
 • Identifica els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions.
 • Valora la importància de l'ús de la comunicació tant verbal com no verbal en les relacions interpersonals.
 • Estableix una eficaç comunicació per assignar tasques, rebre instruccions i intercanviar idees o informació.
 • Utilitza les habilitats socials adequades a la situació i atenent la diversitat cultural.
 • Demostra interès per no jutjar les persones i respectar els seus elements diferenciadors personals: emocions, sentiments, personalitat.
 • Demostra una actitud positiva cap al canvi i a aprendre de tot el que succeeix.
 • Valora la importància de l’autocrítica i l'autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de relació interpersonal i de comunicació adequats.
2. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models.
 • Analitza i identifica les principals fonts dels problemes i conflictes grupals
 • Descriu les principals tècniques i estratègies per a la gestió de conflictes.
 • Identifica i descriu les estratègies mes adequades per a la cerca de solucions i resolució de problemes.
 • Descriu les diferents fases del procés de presa de decisions.
 • Es resolen problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cada cas.
 • Es respecten les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de problemes i conflictes.
 • Aplica correctament tècniques de mediació i negociació.
 • Té en compte les persones, sigui quina sigui la seva edat o condició física i mental, en el procés de presa de decisions.

3. Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.
 • Selecciona els indicadors d'avaluació.
 • Autoavalua la situació personal i social de partida del professional.
 • Dissenya instruments de recollida d'informació.
 • Registra les dades en suports establerts.
 • Interpreta les dades recollides.
 • Identifica les situacions que necessitin millorar.
 • Marca les pautes a seguir en la millora.
 • Realitza una autoavaluació final del procés treballat pel professional.


Continguts. UF1.- Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals
 1. La comunicació com eina d'interacció i aproximació a les habiltats socials - Data d'examen 1A Dimecres 5 Octubre 2016 -  1B Dilluns 10 Octubre 2016.
 2. Habilitats socials: sentir, pensar i fer. Com millorar les habilitats socials     - Data d'examen 1A Dimecres 23 Novembre 2016 - 1B Dilluns 28 Novembre 2016.
 3. Resolució de conflictes i presa de decisions -  Data d'examen 1A dimecres 25 gener 2017 1B dilluns 30 gener 2017        
Metodologia
Es pretén fomentar els processos reflexius i participatius. Es realitzaran activitats de tipus individual i grupal. Les activitats seran diversificades i combinades: expositives per part del professorat, anàlisi de situacions i casos, exposicions, presentacions i debat per part dels aprenents, critica i comprensió de lectures, activitats amb recursos audiovisuals, visites a centres o xerrades a càrrec de professionals i altres activitats que puguin anar sorgint de la dinàmica de l’aula.

Avaluació

A l’inici de la UF es realitzaran activitats d’avaluació inicial per tal de conèixer les idees prèvies que té l’alumne sobre el tema.
Totes les activitats d’avaluació seran avaluades seguint les orientacions següents:

- Exposicions i realitzacions de treballs en grup (35%)
- E-portafolis (35 %)
- Prova objectiva ( 20%)
- Capacitats clau  (10 %)

Per superar la unitat formativa caldrà que la Qualificació sigui com a mínim de 5.
Qualsevol activitat que no arribi al 4,5, es considerarà no superada (i l´alumne/a passarà a la convocatòria següent (2a convocatòria), que és realitzarà al juny ,en funció de les característiques de l’activitat i de la Unitat Formativa.

Bibliografia

 • Ballester, R i Gil Llario, M D (2002) Habilidades sociales. Madrid. ed. Síntesis.
 • Ballenato, G. ( 2011). Trabajo en equipo. Madrid. Ediciones piràmide.
 • Bucay, J (2008) Contes per pensar Ed La Magrana. Barcelona
 • Bucay, J (2009) Dejame que te cuente Ed RBA Bolsillo. Barcelona
 • Canto, JM ( 2000). Dinàmica de grupos. Málaga . Aljibe
 • Carbonell, R G (2008) Leer, Escribir, Hablar Ed Edaf. Madrid
 • Castilo, S i Sánchez, M (2010) Habilitats socials. Ed Altamar. Barcelona
 • Cascón, F. (1997) La aternativa al juego II . Madrid: Los libros de la Catarata. 288p.
 • Costa, M. i López,E. (1996) Manual del educador.social. Madrid: Ministerio Asuntos Sociales
 • Del Pozo, JA (2013). Tècnicas de comunicación personal i grupal. Alicante.ECU
 • Fabra, M LL (2003) Técnicas de grupo para la cooperación ed. CEAC. España
 • Nuñez, T; Loscertales, F ( 2003). El grupo y su eficacia. Barcelona.EUB
 • Pérez, M. Jose i Torres Carmen (1999) Dinámica de grupos en formación de formadores: casos pràcticos. Biblioteca de psicologia, Heder. Barcelona.
 • Pisano, J. C (2008) Dinámica de grupo para la comunicación Ed Bonum. Buenos Aires
 • Ramon-Cortes, F (2008) L’illa dels 5 fars. Un recorregut per les claus de la comunicació Ed. RBA libror, S.
 • Ramon-Cortes, F (2013) La química de les relacions Ed Pòrtic-Atrium. Barcelona
 • ** Ramon-Cortes, F (2008) Converses amb en Max. Barcelona: La Magrana
 • Salmurri, F. (2004) Llibertad emocional. Ed. Paidos Ibérica. Barcelona.
 • Serrat, A. (2005) PNL para docentes. Mejora tu conocimiento y tus relaciones. Ed Graó. Col. Desarrollo personal del profesorado. Barcelona.

UF1

HABILITATS DE COMUNICACIÓ EN INFANTS, FAMÍLIES I PROFESSIONALS.


INTRODUCCIÓ A LES HHSS I ALTRES CONCEPTES CLAUS

1 .Definició d'habilitat social?

Definició de Vicente E. Caballo (1986): “la conducta socialment hàbil és un conjunt de conductes fetes per un individu en un context interpersonal que expressa sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets d'una manera adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els altres, i que generalment resol els problemes immediats de la situació mentre redueix la probabilitat que apareguin problemes futurs.”
- Un context personal: es desenvolupen en situacions en que hi ha diverses persones, entre les quals ha d’haver-hi interacció
-Les persones hàbils socialment expressen de manera adequada ( expressen els punts de vista propis respectant els dels altres)  els seus sentiments, actituds, desigs, opinions o drets.
-Resoldre o minimitza els problemes fa referència a conductes hàbils (En anomenar-les “conductes” volem dir que han de manifestar-se exteriorment i de forma estable, és a dir, que la persona actuï normalment així, tot i que tingui de tant en tant alguna fallada. Diem que aquestes conductes poden ser verbals i no verbals

És a dir, la forma d’interrelacionar-nos amb els altres farà que aquesta experiència esdevingui positiva i enriquidora, o altrament, una experiència angoixant i frustrant.
Exemples:
- saber escoltar (hi ha gent que sent però no escolta)
- saber demanar un favor (hi ha persones que tenen por de demanar-lo i n’hi ha que l'exigeixen)
- saber elogiar el que està ben fet, saber disculpar-se per alguna cosa mal feta (hi ha gent que no es disculpa, per timidesa; n’hi ha que no es disculpa per orgull; n’hi ha que es disculpa agressivament i provoca una nova discussió),
- saber dir que “no”, saber presentar una queixa i saber rebre-la, saber mostrar desacord (hi ha qui no està d’acord amb una crítica a un altre, però calla i riu; hi ha qui no està d’acord amb l’aspecte d’un altre i li diu que està elegantíssim per riurese’n al darrere),
- saber negociar o posar-se d’acord amb qui s’estava en desacord és l’habilitat social reina, la més difícil, saber expressar els sentiments propis, saber fer front a la por, o al ridícul, o al fracàs

Les habilitats socials són un conjunt de competències que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb altres i que afronti, de manera efectiva i adaptativa, les demandes dels seu entorn social per aconseguir l'acceptació dels altres i l'ajut i l'acceptació social adequats. Les habilitats socials poden enunciar-se i descriure's i entrenar-se.

2. Quins són els components de les Habilitats Socials ?
Components conductuals ( assertivitat, comunicació) .
Què entenem per conducta ? La conducta és la manera particular que té una persona de comportar-se, actuar o donar una resposta en una situació determinada. La conducta és producte de la interacció d’uns factors interns (personalitat, intel·ligència, creences, emocions...) i uns factors externs o ambientals ( espai, el moment, les persones, el context, etc )
Com es classifiquen les conductes ?
a) Assertiva
b) Passiva
c) Agressiva
Components emocionals ( inte·ligència emocional, les emocions,...)
Components cognitius ( Teoria de Walter Mischel, model cognitiu d'Ellis i Beck, teoria de la personalitat , autoconcepte, autoestima, trets de la personalitat, mecanismes, dèficits,etc) 

3. Les habilitats socials en la relació educativa.

Les habilitats socials són la manifestació comportamental d’una actitud assertiva, que s’acompanya dels pensaments basats en els drets assertius i de l’autocontrol emocional.
L’entrenament de les habilitats socials és una estratègia bàsica per millorar l’estil de comunicació en l'activitat educativa.
Les habilitats socials en l’àmbit de l’atenció a la infància i a les seves famílies s’han d’entendre des d’una doble dimensió:
Les habilitats socials són una necessitat tècnica. Els educadors/es tenen l’obligació de conèixer i utilitzar adequadament la seva manera de pensar, sentir i comunicar-se, ja que aquestes eines són fonamentals per establir el vincle afectiu amb els infants i amb els altres adults que intervenen, i generen una relació de confiança, respecte i serenor.
Les habilitats socials són una necessitat ètica. Els educadors/es han de partir d’un model de persona i de relació educativa concret, fonamentat en la idea que cada persona és la protagonista de la seva vida, i que educar, créixer, significa donar prioritat a les possibilitats de la persona sobre les dificultats.

Les habilitats socials són comportaments complexos en què intervenen tots els elements implicats en qualsevol procés comunicatiu, entrellaçats els uns amb els altres. Però què entenem per comunicació? Quins són els seus elements? Què és el feedback ?Què és la comunicació verbal i no verbal ?...

Nem a veure els components de la comunicació inclosa la comunicació verbal i no verbal a partir d'una actuació de Dani Rovira o Leo Harlem en el Club de la Comedia.

Del REves - Inside Out.

http://www.maspeliculas.cc/del-reves-inside-out-2015/

UF1NF1 intel.ligencia emocionalNo comments:

Post a Comment