MR 1718 APD MP6 TELEASSISTENCIA


MP6 TELEASSISTENCIA,  66 h.
Mingo Mendez (dmendez@xtec.cat)


Competència general del tècnic/a en atenció a les persones:

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Competències professionals, personals i socials:

a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa.
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora.
o) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de dependència.
p) Col · laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de gestió domiciliària, omplint els registres oportuns, manejant les aplicacions informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades.
r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
t) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.
u) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.

Capacitats clau


 • Capacitat de resolució de problemes
 • Capacitat d’organització del treball
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d’autonomia
 • Capacitat de relació interpersonal
 • Capacitat d’iniciativa

En finalitzar el mòdul cal saber (Resultats d’Aprenentatge):
1. Organitzar la pròpia intervenció en el servei de teleassistència tenint en compte les característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
1.a. Descriu les característiques, funcions i estructura del servei de teleassistència.
1.b. Organitza l'espai físic de la persona operadora amb criteris de netedat, ordre i prevenció de riscos.
1.c. Descriu les normes d'higiene, ergonomia i comunicació que preveuen riscos sobre la salut de cada professional.
1.d. Argumenta la necessitat de seguir els protocols establerts per optimitzar la qualitat del servei en els diferents torns.
1.e. Revisa les eines telemàtiques per garantir la comunicació amb la persona usuària.
1.f. Utilitza aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de teleassistència.
1.g. Comprova els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència.
1.h. Descriu les contingències més habituals en l'ús de les eines telemàtiques.
1.i. Argumenta el paper de la contrasenya en l'accés a les aplicacions informàtiques dels serveis de teleassistència.
1.j. Justifica la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la intimitat de les persones.
2. Aplicar procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions informàtiques i eines telemàtiques.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
2.a. Accedeix a l'aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada.
2.b. Selecciona en l'aplicació informàtica les agendes a realitzar durant el torn de treball.
2.c. Descriu els criteris a tenir en compte per establir l'ordre de les trucades sortints.
2.d. Programa les trucades en funció del número, tipus i prioritat establerta en el protocol.
2.e. Selecciona correctament la trucada d'agenda en l'aplicació informàtica.
2.f. Aplica un protocol de presentació personalitzat.
2.g. Aplica pautes de comunicació en funció del tipus de persona usuària.
2.h. Aplica habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisis
2.i. Ajusta la conversa a l’objectiu de l’agenda.
2.j. Segueix els protocols establerts per al comiat.
2.k. Argumenta la valoració de l'ús d'un llenguatge apropiat per a la persona que rep la trucada sortint.
3. Aplicar procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes d'actuació establerts.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
3.a. Segueix els protocols establerts per a la presentació.
3.b. Verifica l’alta de la persona en el servei.
3.c. Informa a la persona de les característiques i prestacions del servei.
3.d. Adequa l'explicació sobre el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars, a les característiques de la persona usuària.
3.e. Actualitza les dades de la persona en l'aplicació informàtica.
3.f. Proporciona un tracte personalitzat.
3.g. Utilitza estratègies facilitadores de la comunicació.
3.h. Respon correctament davant de situacions de crisi i emergències.
3.i. Posa en marxa els recursos adequats per respondre a la demanda plantejada.
3.j. Segueix els protocols establerts per al comiat.
3.k. Argumenta la importància de respectar les opinions, decisions de la persona usuària.
4. Realitzar el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i actuacions realitzades i elaborant l'informe corresponent.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
4.a. Explica els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d'informació entre torns.
4.b. Aplica tècniques i procediments de registre d'informació.
4.c. Descriu els tipus d'informes del servei de teleassistència.
4.d. Identifica els casos susceptibles d'elaboració d'informe.
4.e. Elabora informes de seguiment.
4.f. Valora la importància de l'avaluació en la seva tasca professional.
4.g. Identifica els aspectes de la seva pràctica laboral susceptibles de millora.
4.h. Identifica les situacions en les quals és necessària la intervenció d'altres professionals.
4.i. Transmet les incidències i propostes de millora als professionals competents.
4.j. Valora la importància d'adequar la seva competència professional a noves necessitats en el camp de la teleassistència.
4.k. Valora la importància d’implantar un sistema de gestió de qualitat. (*)
4.l. Aplica els principis de prevenció de riscos laborals. (*)


Estructura del mòdul:

Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure disposició i es compon d’una sola Unitat Formativa.

Unitats formatives
durada
Inici
finalització
2a convocatòria
UF1. Teleassistència
66h
15/09/17

18/05/18

Entre maig i juny


UF.1. Teleassistència. 66 h.
Nucli formatiu
Hores
Resultats d’aprenentatge
NF 1. Aproximació al servei de teleassistència
8
1
NF 2. Dispositius de teleassistència
8
1
NF 3. Organització del servei de teleassistència
8
1
NF 4. L’atenció i la gestió de trucades entrants
18
2, 3, 4
NF 5. La gestió de les trucades sortints del centre d’atenció
18
2, 4
NF 6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleassistència
6
1, 4

Metodologia:
Al llarg del curs es desplegaran diferents tipus d’activitats que tindran com a referents els aprenentatges guiats, cooperatius i autònoms. Així l’alumnat tindrà sempre al professorat com un punt de referència i, alhora, treballarà individualment o en grup.
Un cop treballada l’avaluació inicial s'explicaran els continguts curriculars, fent les ampliacions o adaptacions necessàries segons criteri de la professora, amb la intenció que s'assimilin els conceptes clau i s'adquireixin els coneixements suficients per portar-los a la pràctica. És el moment d'incorporar exemples reals o simulats (però amb base real), consells pràctics basats en l'experiència, anàlisi de situacions o notícies, etc. En aquesta fase s’utilitzaran tots els materials complementaris i d'ampliació pertinents: documents, presentacions, vídeos, informacions obtingudes d'internet o bibliografia especialitzada, etc.
Per a l'aprenentatge de procediments o tècniques, es farà servir una metodologia eminentment pràctica. Durant la realització de la demostració de cada procediment s'aniran indicant els punts claus que requereixen una atenció especial o una dificultat afegida.
Paral·lelament a l'explicació dels continguts se seleccionaran les activitats més adients. A aquest respecte, es duran a terme diferents tipus d'activitats, unes de caràcter individual, altres en parelles o grups petits i altres en gran grup. També es faran servir diferents recursos didàctics com la realització treballs de recerca de recursos, anàlisi de casos, simulacions o role playing, debats, visionat de vídeos o pel·lícules, elaboració de murals, etc. Totes les activitats seran corregides i comentades a classe. Les sortides acadèmiques que es faran, són obligatòries i avaluables.

Es seguirà el llibre del mòdul de l’editorial Altamar com a material de suport.

Criteris d’avaluació i qualificació del mòdul:

L’avaluació serà contínua en funció dels resultats d’aprenentatge (RA). Al final de la UF s’obtindrà una qualificació numèrica quantitativa de 0 a 10 (l’aprovat és a ≥5). El pes específic de la UF s’aplicarà a la nota entera obtinguda després de fer el corresponent arrodoniment. Tots els arrodoniments es faran a l’alça a partir de l’aprovat (x≥5) i de les 50 centèsimes (x’50=x+1 però x’49=x).
Donat que el mòdul consta d’una única unitat formativa qualificació del mòdul professional serà igual a l’obtinguda a la seva UF.

La 2a convocatòria es realitzarà al final de curs.

Els treballs s’han de lliurar en paper a la data establerta. Els treballs que es lliurin fins a dos dies més tard, només podran optar al 5. Es poden retornar els treballs si presenten faltes d’ortografia i/o redacció. Així mateix els treballs que la professora cregui oportú es podran repetir però mai superaran el 5. La realització de treballs en grup no implica, necessàriament que totes les persones del grup hagin d’obtenir la mateixa qualificació respecte el treball realitzat.


La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament de les activitats d’avaluació són una condició necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l’aula i l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos (Veure Guia d’inici de curs).

Criteris d’avaluació consensuats pel Departament de Serveis a la comunitat:
Per normativa l’assistència a classe és obligatòria i les faltes s’han de justificar. A partir d’un 20% de faltes d’assistència, justificades o no, es perdrà el dret a l’avaluació continua i es passarà directament a la segona convocatòria.

Bibliografia

MP 6 Teleassistència
UF 1.  66 hores

Professorat: Mingo Méndez (dmendez@xtec.cat)
Data d’inici:    15 Setembre 2017
Data de finalització:  18 Maig 2018

UF.1. Teleassistència. 66 h.

Nucli formatiu
Hores
Resultats d’aprenentatge
Examens
NF 1. Aproximació al servei de teleassistència
8
1
10 Octubre 2017
NF 2. Dispositius de teleassistència
8
1
7 i 10 de Novembre 2017
NF 3. Organització del servei de teleassistència
8
1
5 Desembre 2017
NF 4. L’atenció i la gestió de trucades entrants
18
2, 3, 4
13 i 16 de febrer de 2017
NF 5. La gestió de les trucades sortints del centre d’atenció
18
2, 4
17 i 20 d’Abril de 2017
NF 6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleassistència
6
1, 4
8 i 11 de maig de 2017


Resultats d’aprenentatge
Criteris d’avaluació
1. Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència tenint en compte les característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball.
1.a. Descriu les característiques, funcions i estructura del servei de teleassistència.
1.b. Organitza l'espai físic de la persona operadora amb criteris de netedat, ordre i prevenció de riscos.
1.c. Descriu les normes d'higiene, ergonomia i comunicació que preveuen riscos sobre la salut de cada professional.
1.d. Argumenta la necessitat de seguir els protocols establerts per optimitzar la qualitat del servei en els diferents torns.
1.e. Revisa les eines telemàtiques per garantir la comunicació amb la persona usuària.
1.f. Utilitza aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de teleassistència.
1.g. Comprova els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència.
1.h. Descriu les contingències més habituals en l'ús de les eines telemàtiques.
1.i. Argumenta el paper de la contrasenya en l'accés a les aplicacions informàtiques dels serveis de teleassistència.
1.j. Justifica la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la intimitat de les persones.
2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions informàtiques i eines telemàtiques.
2.a. Accedeix a l'aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada.
2.b. Selecciona en l'aplicació informàtica les agendes a realitzar durant el torn de treball.
2.c. Descriu els criteris a tenir en compte per establir l'ordre de les trucades sortints.
2.d. Programa les trucades en funció del número, tipus i prioritat establerta en el protocol.
2.e. Selecciona correctament la trucada d'agenda en l'aplicació informàtica.
2.f. Aplica un protocol de presentació personalitzat.
2.g. Aplica pautes de comunicació en funció del tipus de persona usuària.
2.h. Aplica habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisis
2.i. Ajusta la conversa a l’objectiu de l’agenda.
2.j. Segueix els protocols establerts per al comiat.
2.k. Argumenta la valoració de l'ús d'un llenguatge apropiat per a la persona que rep la trucada sortint.
3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes d'actuació establerts.
3.a. Segueix els protocols establerts per a la presentació.
3.b. Verifica l’alta de la persona en el servei.
3.c. Informa a la persona de les característiques i prestacions del servei.
3.d. Adequa l'explicació sobre el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars, a les característiques de la persona usuària.
3.e. Actualitza les dades de la persona en l'aplicació informàtica.
3.f. Proporciona un tracte personalitzat.
3.g. Utilitza estratègies facilitadores de la comunicació.
3.h. Respon correctament davant de situacions de crisi i emergències.
3.i. Posa en marxa els recursos adequats per respondre a la demanda plantejada.
3.j. Segueix els protocols establerts per al comiat.
3.k. Argumenta la importància de respectar les opinions, decisions de la persona usuària.
4. Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i actuacions realitzades i elaborant l'informe corresponent.
4.a. Explica els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d'informació entre torns.
4.b. Aplica tècniques i procediments de registre d'informació.
4.c. Descriu els tipus d'informes del servei de teleassistència.
4.d. Identifica els casos susceptibles d'elaboració d'informe.
4.e. Elabora informes de seguiment.
4.f. Valora la importància de l'avaluació en la seva tasca professional.
4.g. Identifica els aspectes de la seva pràctica laboral susceptibles de millora.
4.h. Identifica les situacions en les quals és necessària la intervenció d'altres professionals.
4.i. Transmet les incidències i propostes de millora als professionals competents.
4.j. Valora la importància d'adequar la seva competència professional a noves necessitats en el camp de la teleassistència.
4.k. Valora la importància d’implantar un sistema de gestió de qualitat. (*)
4.l. Aplica els principis de prevenció de riscos laborals. (*)

Continguts
1. Aproximació al servei de teleassistència
1.1. El servei de teleassistència domiciliària
1.2. La prestació del servei
1.3. Les persones usuàries del servei de teleassistència
1.4. L'accés al servei
1.5. L'alta en el servei
1.6. Modalitats del servei de teleassistència a Europa
2. Dispositius de teleassistència
2.1. Sistemes de comunicació en teleassistència
2.2. Equipament bàsic d'un sistema de teleassistència domiciliària
2.3. Teleassistència avançada
2.4. Noves tecnologies aplicades a la teleassistència
3. Organització del servei de teleassistència
3.1. L’organització del servei de teleassistència
3.2. Els professionals del servei de teleassistència
3.3. Instal·lacions del servei de teleassistència
4. L'atenció i la gestió de trucades entrants
4.1. L'atenció de trucades des del centre d'atenció
4.2. Habilitats de comunicació en teleassistència
4.3. Protocols d'atenció de trucades entrants
4.4. Elaboració d'informes
4.5. Protecció de dades de la persona usuària
5. La gestió de les trucades sortints del centre d'atenció
5.1. La gestió de les trucades sortints
5.2. Trucades sortints no planificades
5.3. Trucades sortints planificades o agendes
5.4. La realització d'agendes
5.5. Gestió de la informació i elaboració d'informes
6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleassistència
6.1. La qualitat en el servei de teleassistència
6.2. La certificació de la qualitat
6.3. Avaluació i seguiment de la qualitat
6.4. Prevenció de riscos laborals

Metodologia

Consulta la presentació del MP per aspectes generals.

Tractarem de fer servir tots els recursos metodològics que contribueixin a la comprensió de la matèria i a la varietat d’activitats, llibre de text, articles, documentals, pel.lícules, exposicions orals, treballs per parelles i en grup, etc...

Per acord de l’equip d’APD, cada MP emfatitza unes competències clau determinades, així com alguns MPs treballen les lectures, els resums, les exposicions orals, l’anàlisi de pel.lícules, des de MP6 treballarem els registres de protocols.

En aquest sentit, recordeu que l’us de noves tecnologies és un dels criteris d’avaluació i en aquest sentit farem servir el moodle de l’escola i el blog de classe.
serveicomunitat.blogspot.com

en el qual podeu penjar activitats amb l’usuari comunitatservei@gmail.com i password: 31August2017
El blog de classe també permet l’opció d’expressar la teva opinió de manera anònima.

Avaluació


Criteris d’avaluació del treball escrit individual (dossier):

-       OBLIGATÒRIS: Portada, índex, activitats del llibre (enunciats resumits), fotocòpies lliurades al llarg del NF, casos pràctics, fitxes d’activitats, de sortides, de dinàmiques, i resta de treballs escrits, treball grapat o enquadernador. 8 (notable).
-       OPCIONALS: Treball voluntari com ara apunts de classe, resums personals, esquemes, subratllat del llibre o altres tècniques d’estudi; opinions dels companys, recerca personal, glossari, entrades al blog de classe, valoracions i idees de millora 10  (excel.lent).

Criteris d’avaluació dels exàmens tipus test –entre 15 i 25 preguntes aproximadament amb quatre opcions a triar.
-       cada tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes. Les preguntes en blanc no resten. Per exemple, examen de 20 preguntes amb 15 preguntes correctes, tres errònies i dues en blanc: les tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes, per tant, aquest examen tindria un 14 sobre 20 o un 7 sobre 10. Un 7 en definitiva.

Recordeu que als treballs en grup cada component pot obtenir una nota diferent segons assistència, observacions d’actitud i treball per part dels companys i els professors, etc...

Bibliografia

Teleassistència. (2012) Editorial Altamar.
AVALUACIO 0

1.    Has treballat en alguna ocasió com a operador/a? en cas afirmatiu, explica’ns la teva experiencia.
2.    Coneixes algún familiar o amic/ga que faci servir el servei de teleassistència?  Saps si l’empresa contractada és publica o privada? Spas si te contractat el servei basics d’assistència o l’atenen a casa si es posa malalta?
3.    Truques a casa regularment per dir als teus pares/familiars com et trobes?
4.    Et truquen regularment des de casa per veure com et trobes?

5.    Fas server les xarxes socials wasap, instagram, facebook, tweet, etc…et sents realment acompanyat quan les fas servir?
NF1 . Aproximació al concepte de teleassistència

A. Mantenir la persona en el seu hàbitat natural: casa seva
B. Servei social que sigui assequible econòmicament.    

La Teleassistència domiciliària o TAD és un servei d'assistència 24 h al dies els 365 dies de l'any orientat a l'atenció immediata de persones en estat de risc per mitjà de recursos tecnològics.
BENEFICIS

a. els usuaris fan vida a casa
b. afavoreix l'autonomia i la independència de l'usuari/a
c. fomenta el contacte social
d. sensació de seguretat
e. prevenció d'urgències,
f. reducció de personal i costos.

la relació de la teleassitència amb altres serveis.

a. telealarma: s'alerta a un centre d'atenció o telèfon programat prèviament,
b. teleassistència: servei d'atenció personalitzada ja sigui IMMEDIATA o PLANIFICADAla relació entre teleassitència i SAD   (servei d'ajuda a domicili)a. es pot tenir servei de teleassistència sense SAD
b. es pot tenir SAD sense servei de teleassistència,

c. el SAD es presenta com a suport a les activitats de la vida diària -AVD.
d. la teleassistència es basa en l'atenció immediata i el seguiment de l'usuari/a.

l'IMSERSO  Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
La prestació del servei. Els elements tecnològics

Sistema de comunicació bilateral entre la persona usuària i el centre d'atenció, que consta:1. TERMINAL  - conectat sempre per mitja de l'electricitat i línia telefònica
2. POLSADOR INDIVIDUAL  o  UNITAT DE CONTROL REMOT  en forma de polsera o penjol
3. CENTRAL D'ATENCIO PERMANENT   24 hores i 365 dies a l'anyper tal que la persona se senti segura:

a. que tingui la instal.lació correctament conectada,
b. que estigui familiaritzada amb el servei,
c. que es faci el manteniment tècnic de les instal.lacions amb revisions periòdiques,

Modalitats del servei,

SENSE SERVEI UNITAT MOBIL

a. atenció directa de suport a distància,
b. mobilització de recursos publics -112, equips d'emergència, bombers...- o personals com familiars, veins...
c. atenció presencial de suport social o tècnic i de manteniment.

AMB SERVEI  D'UNITAT MOBIL

La unitat mobil UM està formada per un equip de personals qualificat que es desplaça als domicilis quan cal una intervenció presencial immediata.Actuació d'atencio a les persones.

a. Operadores/s gestionen les trucades entrants 
b. aixi com el seguiment individualtizat programat per a cada persona usuària mitjançant agendes de manera que:

1. el centre prestarà suport immediat segons protocols establerts
2. mobilitzarà els recursos socials, sanitaris, familiars, adequats a cada situació d'emergència,
3. fara un seguiment de la situació de la persona usuària per mitjà de trucades i/o visites i aixi detectar situacions de risc,
4. les agendes poden incloure serveis d'avisos puntuals -anar al metge- o periòdics -pendre's la medicació,
5. les agendes poden incloure trucades informatives -de prevenció, d'activitats lúdiques i socials.
6. el centre pot gestionar les claus del domicili de la persona usuària.

Les persones usuàries del servei

1. persona titular i interessada en el servei
2. persona usuària amb unitat de control remot addicional
3. persona usuària sense unitat de control remot
4. persona convivent. 

col.lectius d'atenció

1. persones grans2. persones amb diversitat funcional3. persones amb malatia crònica4. víctimes de violència de genereL'accès al servei  PUBLIC O PRIVAT

la prestació pública es gestiona pels serveis socials dels organimes publics i finançada total o parcialment per l'administració.

Modalitats d'accès al servei públic

a. gratuït
b. copagament

Requisits generals

a. no patir cap malaltia mental greu
b. no patir deficiències greus de comunicació i audició
c. línia telefònica fixa i subministrament elèctric

Requisits personals

a. Situació personal de sol.litud o aillament, de preocupació o ansietat, d'estat de salut delicada, d'habitatge deficient, d'autonomia personal, d'edat, de situació econòmia determinada,

la sol.licitud del servei

imprès de sol.licitud, DNI, targeta sanitària, informe mèdic, certificat d'empadronament,

la contractació privada

causes:

a. si no cumpleix els requisits minims,
b. que estigui en llista d'espera
c. que visqui fora de la seva localitat i vulgui disposar d'aquest servei,
d. que causi baixa del servei public,
e. que l'oferta privada sigui mes ampla

L'alta en el servei

a. dades de la persona usuària
b. modalitat del servei i equipament subministrat
c. quotes 
d. prestacions contractades
e. signatura i acceptació de les condicions

Drets i Deures de les persones usuàries

Modalitats del servei de teleassistència a Europa

model Beveridge, totalment gratuit,
model bismarkia, gratuït per aquelles persones que compleixen uns requisits determinat, 
model mediterrani, copagament,

Screen to Screen,Care TV


nf 2. Dispositius de Teleassistència

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/10/mr-1718-apd-mp6-uf1-nf2-dispositius-de.html

nf 3. Organització del servei de teleassistència.

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/11/mr-1718-apd-mp6-uf1-nf3-revolucio.html

nf4 . Trucades entrantsnf5. Trucades sortint


3 comments:

 1. 2A cal corregir les activitats 4, 5, 6 i 7 el dimarts 3 d'octubre,

  2B les mateixes activitats anteriors pel divendres 29 de setembre, (la vaga convocada es per universitaris)

  Ens queden dos treballs en grup, primer. com se sol.licita el servei de teleassistència, segon, donar d'alta a un usuari en una plataforma informatica.

  tractarem de mantenir el mateix dia per la prova escrita.

  ReplyDelete
 2. 2A Activitats 1 a 6 pel dimarts 31 octubre
  tenim pendent una sessio d'INFO per introduir les dues ALTES,

  2B Hem corregit activitat 5. falta 6 i 7 pel divendres 27 d'octubre, avançarem continguts teorics. ens falten dos sessions d'INFO per introducir dues ALTES d'usuaris.

  ReplyDelete
 3. 2A avui hem d'acabar la teoria i les activitats fins la 18.
  proper dimarts 14 de novembre PROVA ESCRITA, DOSSIER i les DUES FITXES D'ALTA DELS USUARIS.

  1B
  vam acabar la teoria el divendres passat, avui hauriem d'acabar de corregir els exercicis i el proper divendres 10 de novembre PROVA ESCRITA I DOSSIER (LES DUES FITXES D'ALTA D'SUARIS ERA PEL CAP DE SETMANA ANTERIOR).

  ReplyDelete