Monday, May 29, 2017

FITXA D’ANÀLISI DE CONFLICTES
(Encercla i argumenta la teva elecció)
Nom alumnat: Sara Calmaestra, Cristina Corcoba, Marc López, Ruben Gómez i Juliette Pera

Títol del conflicte: LISA MILITAR!

Classifica el conflicte segons la posibilitat de mediació:
Mediable → és una qüestió de discriminació de gènere, prejudicis i manca de valors, educació i respecte, entre d’altres, i es pot resoldre dialogant i arribant a un acords.   
No mediable  
Classifica el conflicte segons la seva visibilitat. Encercla el/s tipus de visibilitat que li correspongui i justifica la teva resposta:
Latent
Manifest
Pseudoconflicte És manifest per les parts implicades però no públic
Endèmic Ja que no sembla haver una voluntat de solucionar-lo
Invisible → Una part (els nois de l’acadèmia) sotmeten a l’altra (la Lisa)
Inexistent
Emmascarat
Institucionalitzat

Classifica el conflicte segons les causes. Encercla la/les causa/es  i justifica la teva resposta:
Relació→ Es dona en la covivència a la acdèmia i es manifesta amb accions agressives
Informació
Interessos
Estructurals
Valors Degut al xoc del sistema de creences que tenen els nois al veure  a la noia a l’acadèmia


Classifica el conflicte segons les parts
Intrapersonals→ Ja que aquesta situació comporta una sèrie de sentiments contradictoris a la Lisa, a més d’un mal estar amb si mateixa per la situació
Interpersona→ Entre els nois i la Lisa
Intragrupal→ Ja que es dona en el si del grup que formen com alumnes de l’acadèmia
Intergrupal


Els protagonistes

Les parts del conflicte
Posicions- Què?
Interessos- Per què?
Necessitats
1. LISA
Quedar-se a l’acadèmia militar.
Perquè és un repte personal.
Autorealització. autoreconeixement pels seus mèrits
2. BART

Mantenir-se aliè a la situació, sense defensar a la seva germana. Fer com que no passa res.
Perquè té por que els altres nois es rebotin contra ell i li peguin a ell també.
Protegir la seva germana davant la situació de assajament
3. ALTRES NOIS DEL CAMPAMENT MILITAR
Ficar-se amb la Lisa perque marxi.
No els agrada que hi hagi una noia en el campament. Tenen por de que pugui ser millor que ells.
Manifestar les seves insatisfaccions, dominar mitjançant el poder i la hostilitat

Emocions expressades
  1. LISA: tristesa, baixa autoestima, debilitat, ràbia, inferioritat
  2. BART: orgull, por, entre la espasa i la pared, inseguretat, estima per la seva germana
  3. ALTRES NOIS DEL CAMPAMENT MILITAR: vergonya (perquè una noia sigui millor que ells), odi per la Lisa i el Bart, enuig, duresa, dominació, recriminació,

Altres parts afectades
  1. General:  Diu que mai han tingut una noia cadet des de fa molt temps, i que pel fet de ser dona no hauria d’ingressar a  l’acadèmia, però la Lisa demana l’oportunitat d’intentar-ho i ell accepta.
  2. Homer i Marge: Al principi necessiten que el Bart ingressés allà i finalment ho fan tant el Bart com la Lisa, per voluntat pròpia. Tot i que els pares no són conscients de com els hi està anant l’estància allà.  Estan orgullosos de que s’hagin graduat en l’escola militar.

Les terceres parts: mediador
PROCÉS
  1. Fets desencadenats: Assetgament a la Lisa
  2. Polarització i espiral: Manca de valors, educació i respecte.
  3. Estereotips: Discriminació de genère (pel fet de ser dona)
INFORME DE MEDIACIÓ
Data: 18 Maig 1997
Sol·licitant: Lisa Simpson

ANÀLISI
Es tracta d’un conflicte endèmic ja que no sembla haver-hi la voluntat de resoldre’l i es veu com a “normal”, pel fet de que sigui dona i no encaixi en l’acadèmia militar ja que no és mixta. També és pot considerar un conflicte invisible per què una de les parts sotmet a l’altre, en aquest cas els nois cadets cap a la Lisa.

Pel que fa a les causes podem dir que és un conflicte de relacions, donat a que es dona en la convivència a l’acadèmia i es manifesta de forma violenta, i de valors ja que el principal motiu del conflicte és pels valors que tenen els nois de l’acadèmia pel que fa les qüestions de gènere.

PARTS IMPLICADES
La Lisa, el Bart i els altres nois del campament militar. Així, podem dir que és un conflicte intragrupal, perquè es dona dins del grup que formen com a alumnes de l’acadèmia, interpersonal, ja que es dona entre diferents persones, i, també, intrapersonal,  ja que aquest conflicte genera sentiments contradictoris en la Lisa i un malestar psicològic.

POSICIONS
Els nois discriminen i aïllen a la Lisa per no superar proves militars i la Lisa es sent trista perquè es troba totalment sola, tot i que no sembla disposada a deixar l’acadèmia.

INTERESSOS I NECESSITATS
La Lisa té la necessitat de participar en l’acadèmia militar quan la visita, per tal d’aprendre i obtenir disciplina. No vol que la discriminin.

El Bart és obligat a ingressar en l’escola militar per què té una manca de disciplina per mals comportments, tot i que ell no vol. Ell realment està al costat de la Lisa però tampoc fa gaire per ajudar-la, únicament en la última prova on li dona ànims.PROCÉS
En la família Simpson ens trobem que el Bart està tenint mals comportaments tant a l’escola com al carrer i ha tingut problemes amb la polícia. Els hi diuen que el que necessita el Bart és disciplina, per tant que lo millor sería que ingressés en una escola militar. Quan van allà, la Lisa vol provar d’entrar ja que allà hi ha disciplina i fan coses que li desperta l’interès, com aprendre poesia i altres activitats intel·lectuals. El problema es que l’àmbit militar sempre ha sigut considerat pels homes i la Lisa allà és l’única noia, la qual patirà certes discriminacions pel fet de ser dona.

PROBLEMA
La discriminació i l’aïllament que pateix la Lisa pel fet de ser dona.
Promouen assetjament a la Lisa, la possible violència per part del Bart a la resta de militars per defensar a la seva germana.

SOL·LUCIÓ
Escoltar les propostes i tenir en compte els seus valors, les seves opinions sobre els maltractaments, la cultura de grup, etc., i esbrinar què en pensen i com ho viuen realment. ‹
Promoure, practicar valors i actituds de convivència, respecte, empatia, cordialitat i solidaritat, i conrear una atmosfera de treball saludable i productiva.
Anar amb compte amb l’ús de llenguatge sexista, homofòbic, racista, etc.
Dur un registre sistemàtic d’incidències i del seu seguiment i resultats.


(7:15-10:53; 14:55-16:06)

INFORME PEL·LÍCULA "ALACRÁN ENAMORADO"- Clara, Sara Hijalba , Lidia i Carla

MR16-17 2AINSO NF2 ANÀLISI FITXA PEL·LÍCULA "Diarios de la calle"TIPUS DE CONFLICTES I FITXA D’ANÀLISI- Títol del conflicte, text, vídeo, imatge : ________________________________
Segons la possibilitat de mediació:

1.    Mediables( Desacords familiars, veïnals, laborals ,escolars…)

2.    No mediables( Abús, submissió o violència)


Conflicte segons la seva visibilitat:

A.    Latent o reconegut per les parts

B.    Manifest o reconegut i públic

C.   Pseudoconflicte, manifest per les parts implicades però no públic

D.   Endèmic, quan no sembla haver-hi la voluntat de resoldre’l i es veu com a “normal”

E.    Invisible quan una de les parts se sotmet a l’altra

F.    Inexistent quan la part perjudicada creu merèixer la situació de desequilibri

G.   Emmascarat quan només es percep una petita part del conflicte i no la totalitat

H.   Institucionalitzat quan la seva gestió depèn d’institucions públiques.

Conflicte segons les causes:

A.    Conflicte de relació o de convivència manifestant-se amb insults, baralles…
B.    Conflicte d’informació o de desinformació, per rumors o confusions.
C.   Conflicte d’interessos, per necessitats incompatibles o percebudes com a tal.
D.   Conflicte estructural, per opressió, desequilibris, desigualtat entre grups.
E.    Conflicte de valors, quan el sistema de valors són aparentment incompatibles.

Conflicte segons les parts:

A.    Intrapersonal (a l’interior de la persona), frustració, conflicte d’interessos, conflicte de rols...
B.    Interpersonal entre parelles, família, veïns, companys, amics
C.   Intragrupals
D.   Intergrupals (entre institucions, nacions, estats…)Les tres parts del conflicte: protagonistes, procés i problema

Les parts en conflicte
1)    Llatins

2)    Africans
Posicions - Què?
1)    Llatins: Creuen tenir el dret de mofar-se d’altres bandes i es creuen millors.
2)    Africans: Creuen que estan infravalorats però, per una altra banda també es creuen millors que els altres.Interessos - Per què?
Les dues parts tenen els mateixos interessos, ja que volen el respecte i el poder a banda de reivindicar la seva nacionalitat i el seu sentiment d’identitat cultural. Per aconseguir-ho ho fan a través de la por, humiliacions, etc.
Necessitats
Seguretat
Reconeixement
Afiliació
Autorealització
Respecte


Emocions expressades:

1.- Rabia/ Inferioritat/Falta autoestima
2.- Por /Sentiment de subsistència

Altres parts afectades
1.- Professora
2.- La resta de companys i companyesLes terceres parts:

a)    No són necessàries
b)    Facilitadors
c)    Mediadors
d)    Conciliadors
e)    Arbitres
f)     Jutges
g)    Altres____________________

Procés:

a)    Fets desencadenants: Dibuix de burla
b)    Polarització i espiral:  Conflicte entre bandes
c)    Estereotips: Racisme i xenofòbia

Problema:

Identificar els aspectes rellevants del problema i dels que no ho són:
-L’alumnat s’agrupa segons la seva nacionalitat.
-Hi ha rivalitat entre els diferents grups.
-L’agressivitat com a valor.
-La reputació i la protecció a les persones del mateix grup com a prioritat a la vida.

Quina tècnica de solució de conflictes es suggereix?

     TRADICIONALS
-       Negociació
-       Mediació
-       Conciliació
-       Facilitació

     ADVERSALS
-       Transació
-       Arbitratge
-       Judici

Possibles solucions:
-Fer veure a les parts, a través de dinàmiques, que tenen moltes característiques en comú.
-Escriure a un paper la seva història i compartir-la amb els i les companys/es perquè vegin que tots i totes han viscut situacions difícils, han patit les mateixes discriminacions…
-Realitzar dinàmiques de resolució de conflictes per tal que aprenguin a resoldre les seves diferències sense violència.
-Treballar les habilitats socials per tal de millorar les seves relacions interpersonals.
-Realitzar dinàmiques de cohesió de grup.

INFORME

Data: 27 de gener de 2017

Sol·licitant: Llatins 

ANÀLISI
És un conflicte mediable en un context escolar.
Manifest endèmic, ja que cap de les parts mostra predisposició a resoldre’l i també és emmascarat perquè és visible per tota la classe i la professora però només es percep una petita part del conflicte i, a poc a poc es va veient el conflicte en la seva totalitat.
Segons les causes, és un conflicte de relació o convivència que es manifesta a través d’insults, baralles… també és un conflicte d’interessos per necessitats percebudes com a incompatibles, estructural per la desigualtat entre els grups i de valors per ser aparentment incompatibles.
Pel que fa als protagonistes tenen un conflicte intrapersonal perquè tenen conflictes interiors per la seva situació personal i, al mateix temps interpersonal, ja que el conflicte passa entre companys i companyes. És per aquest motiu que el considerem alhora intergrupal perquè són bandes de diferents nacionalitats enfrontades entre elles.

PARTS IMPLICADES: Dues bandes: els africans i el llatins (altres parts implicades podrien ser els companys de classe).

POSICIONS
En aquest cas hi ha dues bandes enfrontades: els llatins i els africans. Cada banda es creu millor que l’altra i els llatins fan un dibuix a classe per ridiculitzar als africans però no troben resposta d’aquests en aquesta ocasió.

INTERESSOS I NECESSITATS
Les dues parts tenen els mateixos interessos, ja que volen el respecte i el poder a banda de reivindicar la seva nacionalitat i el seu sentiment d’identitat cultural. Per aconseguir-ho ho fan a través de la por, humiliacions, etc.

Tots mostren sentiments de tristesa, ràbia, frustració, rancor, dolor, orgull i falsa seguretat.

Les dues bandes comparteixen necessitats (però no s’adonen) de seguretat, reconeixement, afiliació, respecte i autorealització.


PROCÉS
El fet desencadenant ha sigut un dibuix on una de les bandes (llatins) representa gràficament a l’altra (africans) exagerant els seus trets característics per ridiculitzar-los i d’aquesta manera guanyar respecte deixant a l’altra banda com a inferiors. A través d’aquest conflicte sorgeix el tema de la discriminació i de les situacions més desfavorides.

La professora els explica l’holocaust relacionant-lo amb la seva actitud per intentar que mentre aprenguin, també puguin solucionar i veure el seu conflicte de manera més clara (mirant de manera objectiva, des de fora del conflicte).


PROBLEMA

La falta de tolerància i respecte entre persones de diferents nacionalitats.
El rancor acumulat i la mancança en la intel·ligència emocional.


SOLUCIÓ
-Fer veure a les parts, a través de dinàmiques, que tenen moltes trets en comú.
-Escriure a un paper la seva història i compartir-la amb els i les companys/es perquè vegin que tots i totes han viscut situacions difícils, han patit les mateixes discriminacions, etc.
-Realitzar dinàmiques de resolució de conflictes per tal que aprenguin a resoldre les seves diferències sense violència.
-Treballar les habilitats socials per tal de millorar les seves relacions interpersonals.
-Realitzar dinàmiques de cohesió de grup.
TIPUS DE CONFLICTES I FITXA D’ANALISI- Títol del conflicte ,text,video,imatge : ________________________________
Segons la possibilitat de mediació:

3.    Mediables( Desacords familiars, veinals, laborals ,escolars…)

4.    No mediables( Abus, submissió o violencia)


Conflicte segons la seva visibilitat:

I.      Latent o reconegut per les parts

J.    Manifest o reconegut i public

K.    Pseudoconflicte, manifest per les pàrts implicades però no públic

L.    Endemic ,quan no sembla haber hi la voluntat de resoldre’l i es veu com a “normal”

M.   Invisible quan unes de les parts se sotmet a l’altre

N.   Inexistent quan la part perjudicada creu mereixer la situació de desequilibri

O.   Enmascarat quan nomes es percep una petita part del conflicte i no la totalitat

P.    Institucionalitzat quan la seva gestió depen d’institucions públiques.

Conflicte segons les causes:

F.    Conflicte de relació o de convivència manifestant-se amb insults, baralles…
G.   Conflicte d’informació o de desinformació, per rumors o confusions.
H.   Conflicte d’interessos, per necessitats incompatibles o percebudes com a tal.
I.      Conflicte estructural, per opresió, desequilibris, desigultat entre grups.
J.    Conflicte de valors, quan el sistema de valors són aparentment incompatibles.

Conflicte segons les parts:

E.    Intrapersonal o a l’interior de la persona, frustració, conflicte d’interessos, conflicte de rols
F.    Interpersonal entre parelles, familia, veïns, companys, amics
G.   Intragrupals
H.   Intergrupals (entre institucions, nacions i estats…)Les tres parts del conflicte: protagonistes, procés i problema

Les parts en conflicte
Posicions - Què?
Interessos - Per què?
NecessitatsEmocions expressades:

1.-
2.-

Altres parts afectades
1.-
2.-

Les terceres parts:

h)    No són necessaries
i)      Facilitadors
j)      Mediadors
k)    Conciliadors
l)      Arbitres
m)  Jutges
n)    Altres____________________

Procés:

d)    Fets desencadenants:
e)    Polarització i espiral:
f)     Estereotips:

Problema:

Identificar els aspectes rellevants del problema i dels que no ho són:


Quina tècnica de solució de conflictes suggereixes?

     TRADICIONALS
-       Negociació
-       Mediació
-       Conciliació
-       Facilitació

     ADVERSALS
-       Transació
-       Arbitratge
-       Judici

Possibles solucions: