Wednesday, December 21, 2016

dinamica mediació. Alumnes: Marta Martínez, Elisabeth Martínez, Marina Palomas , Marta Viladomiu

Alumnes: Marta Martínez, Elisabeth Martínez, Marina Palomas , Marta Viladomiu

Nom: Balla la mediació                 Edat : 13 a 14 anys
Participants: 20 a 30 persones     Durada: 2 hores

Objectius:
·         fomentar la mediació.
·         Facilitar la resolució de conflictes.
·         Incrementar el treball en equip

Preparació:
Es presentar el grup de dinamitzador i es fa una petita roda de noms dels alumnes, seguidament es fa una explicació de que es la mediació. Es divideix el grup en dos segons el mesos d'aniversari(gener/juny i juliol/desembre) i es faciliten dues cançons ;como te atreves i bailando.

Aprenentatge:
Escolliran la cançó entre el grup sencer , seguidament se'ls donarà uns 20 minuts per muntar la coreografia ,una vegada transcorri't el temps un grup es posarà davant del altre i es posarà la musica i tots dos grups a la vegada ballaran confrontats.

Consolidació:

Ens reunirem en rotllana una vegada feta la coreografia i se'ls preguntarà com s'ha sentit , que intentàvem fer veure i si aquest ball semblava un conflicte, llavors quan s'hagui respòs i fem la reflexió donarem els passos de la coreografia perquè ho facin conjuntament tot el grup.

Monday, December 19, 2016

UNITAT 2. MULTICULTURALITAT. Eva Mollá Tormo

PRESENTACIÓ: UNITAT 2. MULTICULTURALITAT. Eva Mollá Tormo

Anàlisi dels vídeos:

Vida de moro (1999)
El otro lado, un acercamiento a lavapies (2002)
Balseros (2002)
Paralelo 36 (2004)
Pobladores (2006)
14 Kilometros (2007)

DINÀMICA INTERCULTURALITAT. Eva Mollà TormoDINÀMICA INTERCULTURALITAT Eva Mollà Tormo


DINÀMICA: "Musiculturalitat i el Feminisme com a cultura"

EDAT: Joves
DURADA: 100 minuts aproximadament

MIDA DEL GRUP: mínim de 20 participants fins a 40.

OBJECTIUS

- Observar situacions d'altres continents mitjançant vídeos
- Descobrir la situació socio-econòmica de diferents continents.
- Analitzar quines son les situacions que porten a una cultura a ser minoritària i desconeguda.

MATERIALS:

- L'espai serà l'aula
- Projector de classe per poder projectar els vídeos i així analitzar-los
- Fulls i bolígrafs per a la posada en comú dels subgrups.

DESENVOLUPAMENT-METODOLOGIA:

1.Fase d'escalfament-introducció:
En primer lloc, farem una avaluació inicial al grup per tal d'adonar-nos quins son els coneixements culturals que poseeixen. Després, un per un explicaran d'on provenen, quina es la seva cultura i alguna de les característiques que lis interesen d'una cultura diferent a la d'ells.

2.Fase aprenentatge-consolidació:
Primer es posaran a classe els diferents vídeos elegits per ser analitzats:
Enmig de la nit- Auxili (Miniclip)
Dientes de leon- La Raiz
Bestias del sur salvaje. Trailer
El grito latinoamericano- toni mejias y la raíz

De seguit es llegirà el següent text extret de "El género en disputa" de Judith Butler, que també s'analitzarà:

"Esa manera de hacer teoría feminista ha sido cuestionada porque intenta colonizar y apropiarse de las culturas no occidentales para respaldar ideas de dominación muy occidentales, y también porque tiene tendencia a construir un «Tercer Mundo» o incluso un «Oriente», donde la opresión de género es sutilmente considerada como sintomática de una barbarie esencial, no occidental. La urgencia del feminismo por determinar el carácter universal del patriarcado -el objetivo de reforzar la idea de que las propias reivindicaciones del feminismo son representativas- ha provocado, en algunas ocasiones, que se busque un atajo hacia una universalidad categórica o ficticia de la estructura de dominación, que por lo visto origina la experiencia de subyugación habitual de las mujeres. Si bien la afirmación de un patriarcado universal ha perdido credibilidad, la noción de un concepto generalmente compartido de las «mujeres», la conclusión de aquel marco, ha sido mucho más difícil de derribar. Desde luego, ha habido numerosos debates al respecto. "

Després el grup serà dividit en subgrups de 5 persones i se li assignarà a cada grup un ordinador per tal que analitzen els vídeos i el text en grups més petits, ja que així la concentració serà major.
La dinàmica de grups serà la següent:
El grup posarà un per un els vídeos i després de cada vídeo faran una reflexió individual que compartiran en grup i apuntaran a un paper. D'aquesta manera quedarà escrita cada reflexió per a despres fer una posada en comú.
De seguida es farà el mateix amb el text escollit. Així aconsseguirem multitud d'opinions sobre la multiculturalitat i es dabatiran els diferents punts de vista dels participants.

3.Fase d’aprofundiment i cloenda-avaluació:

Per finalitzar, es trobaran tots els grups i posaran en comú les seves reflexions on es tindrà en conter la implicació de cada membre dels diferents subgrups.

Friday, December 16, 2016


DINÀMICA INTERCULTURALITAT NOEMI VILLALÓN


DINÀMICA: INTERCULTURALITAT

EDAT: Joves
DURADA: 100 minuts aproximadament

MIDA DEL GRUP: mínim de 20 participants fins a 50.

OBJECTIUS:
-Experimentar la trobada entre cultures diferents.
-Descobrir la nostra manera de comportar-nos i els nostres sentiments en la trobada amb grups diferents.
-Analitzar quins són els factors que juguen un paper important en la percepció que tenim de l’altre des de el punt de vista cultural.

MATERIALS:

-Espai amb dues habitacions separades
-Per a un grup, fitxes d'instruccions amb les seves característiques, un full en blanc per a cada participant i bolígrafs. Per a l'altre grup fitxes d'instruccions amb les seves característiques, una pissarra i un guix, un full de sis colors diferents numerats de l'1 al 7.

DESENVOLUPAMENT-METODOLOGIA:

1.Fase d'escalfament-introducció:
En primera instància, començarem fent una avaluació inicial per tal de veure els coneixements que tenen de les diverses cultures mundials.
A continuació cadascú es presentarà i explicarà d'on prové ell i la seva família, per tal de conèixer els costums i valors de cada cultura i per poder conèixer a cada participant del grup. A més, podrem conèixer de manera directa costums i d'altres de cada cultura.

2.Fase aprenentatge-consolidació:
els participants es dividiran en dos grups quitatius. El grup A ha d’estar compost per algun noi. Cada grup reb una fitxa d’instruccions en la qual s’expliquen les ormes i els costums dels dos grups.
El grup A es caracteritza per la dolçor, la vida en comunitat, les relacions socials entre ells i la confiança cap a la resta. Aquesta societat té diverses tradicions molt antigues, és patriarcal i l’home per tant és al figura més important.
El grup B, es troba orientat cap als diners i les ganancies economiques, el valor de la persona esta relacionat amb l0exit que és té en el mercat.
Es deixen uns 20 minuts per a que és relacionin entre ells i s’adaptin a les normes de cada grup.  Per tant el joc consisteix en que a l’hora de barrejar-se i coneixer-se entere els dos diversos grups, cada grup a d’intentar obtenir el màxim d’infromació sobre l’altre grup, aixi consecutivament fins que tots els participants hagin visitat a l’altre grup.
De manera individual, cada grup haurà de contestar un seguit de preguntes com; quina impressió heu rebut de les persones de l’altre grup?, quines són les normes de l’altre grup?, etc.
3.Fase d’aprofundiment i cloenda-avaluació:
Per finalitzar, es trobaran els dos grups i es valoraran uns als altres. Per exemple el grup A descriurà als participants del grup B i a l’inversa. Descriuran com és al cultura, com s’han sentit quan han conegut les normes i valors de l’altre grup, etc.

Monday, December 12, 2016

Fitxa Interculturalitat


NOM: inconscients     DURADA:  1 hora i mitja     NÚM. SESSIÓ: 1   PARTICIPANTS: 30 persones   
 EDAT: Sense Edat     LLOC: IES Terrassa         PROFESSIONALS: Berta Bardají, Marta Garrido i Paula Lozano
 
RECURSOS:
-Ordinador amb projector i equip de so.
-Cartolines i folis.
-Bolígrafs, retoladors de colors i retoladors
 permanents.
- Sala amb gran espai per interactuar.
 
OBJECTIUS:
- Assolir els diferents conceptes sobre
 la interculturalitat
-Organitzar el treball en equip.
-Respectar les opinions dels/les 
companys/es.
- Combinar la cultura i l’educació
 

 
DESENVOLUPAMENT/METODOLOGIA:

Preparació

-Per començar es prepararà un vídeo sobre cada manera que te de saludar les diferents cultures. Tot seguit passarem a fer una rotllana i ha repartir un seguit de papers( on hi hauran les diferents maneres de saludar, com donar la mà, fer tres petons, etc...) que hauran de representar junt amb algun company. (20minuts)

Aprenentatge

Per començar aquesta activitat està plantejada per realitzar-la en un gimnàs o una sala, on hi hagi suficient lloc per portar a terme aquesta dinàmica. A partir d’aquí se separarà al grup en dos i se’ls hi donarà unes instruccions que hauran de seguir. Cada grup tindrà un seguit de normes, tradicions, costums que han de portar a terme i representar. El grup A, o la cultura, estarà compost per persones molt dolces, amables i atentes, ja que el més important per a ells és fer relacions d’amistat, sota les normes que imposa aquesta cultura, Un altre fet a destacar és la importància de les persones grans en aquesta cultura i la importància del home dins la societat, es basen en el patriarcat, on l’home és el centre de tot. Pel que fa l’altre cultura, la B, estan caracteritzats per utilitzar el idioma Beta(Si = tocar-se el pit amb el mentó, No = Aixecar els colzes fins el nivell de la cara, Repetir = ensenyar els polses en direcció horitzontal amb els punys tancats, Colors= és pronuncia només les dues primeres lletres de la paraula, com verd, ve, blau, bl, etc... En aquesta cultura està totalment prohibit tocar-se, i li donen molt valor a la expansió econòmica i l’èxit personal.
Un cop repartit els rols de cada cultura, aquestes hauran de interactuar, aquí hi sorgirà un conflicte, ja que la llengua i els costums són diferents i cada cultura està sotmesa a diferents idees. Per resoldre el conflicte de la interculturalitat hauran de trobar la manera de saber relacionar-se. Aquesta dinàmica anirà desenvolupant-se sota les normes que hi posen els professionals o monitors.
Per acabar se’ls reunirà a tots junts per fer una l’avaluació comú.  ( 50 min)

Consolidació

Per acabar és realitzarà una petita dinàmica( 10 min) On tres voluntaris hauran de sortir de classe, acompanyats pel professional i aquests hauran de realitzar una petita interpretació, el que hauran de fer és explicar-se entre els tres com els hi va la vida, el treball, si estan bé etc... Pel que fa la resta de la classe, se’ls hi comunicarà que aquest tres personatges són diferents, que un dels personatges és un xinès l’altre una dona embarassada i de Kenia i l’altre prové de l’ètnia gitana. La resta de la classe haurà d’observar el diàleg que tenen i hauran de treure les seves pròpies conclusions, portant a terme un seguit de estereotips i prejudicis. Com a conclusió és farà una petita posada en comú, per analitzar els diferents pensaments i les diferents emocions.(10min)Avaluació:

L’avaluació de l’activitat es farà en tres fases: a l'inici, durant i al final de l'activitat.
En l’avaluació inicial es faran preguntes obertes a tots els companys sobre el tema a tractar, que en aquest cas estarà relacionat amb les diferents maneres de saludar i de la seva procedencia, per tal d’anar introduint el tema i veure quin és el nivell del grup classe sobre les diferents cultures.
A més portarem a terme una observació per observar si interactuen entre companys, s’hi es respecta el torn de paraula i hi ha cooperativitat.
Avaluació continua: És realitzarà durant la segona fase, és a dir durant l’aprenentatge. És portarà a terme unaTaula d’observació per controlar si la participació és activa i s’hi respecten cada torn i a cada persona. A més de quins són els conflictes que han sorgit durant la interacció.
Per acabar en la fase de Consolidació o Cloenda, és farà una posada en comú on és faran un seguir de preguntes sobre l’activitat, la participació i les seves emocions.

Dinamica interculturalitat Elisabeth Martinez


Nom: Troba les diferencies           Edat: 12 anys
Durada: 2 h                                  Grup: 20 a 30 persones

Objectius:
· experimentar i veure altres cultures
· descobrir els diferents comportaments, valors i normes
· destacar el més important de cada cultura

Material:
Dues aules diferents amb dos dinamitzadors i una baralla de cartes (amb diferents cultures).

Desenvolupament:
Preparació:
reunirem a tot el grup en rotllana i farem una petita explicació de què és la cultura i la interculturalitat. Una vegada feta l'explicació demanarem que cadascun esmenti una cultura diferent, una vegada fet dividirem al grup o per cultures iguals o semblants o bé per atzar.
Aprenentatge:
Portarem a cada grup a un aula diferent i un representant del grup escollirà una carta de la baralla amb la carta se li donarà una llista que descriure la cultura agafada, i llavors hauran d'interpretar-la amb aquest llistat, és a dir viure com a ells(per preparar-ho tindran uns 15 minuts) una vegada preparats aniran persones de un grup a mirar a l'altre i hauran d'apuntar les diferencies més destacades.
Generalització:
una vegada hagin anat tots els participants d'un grup i d'un altre es reuniran sense sortir del seu rol és a dir, respectant tot el que posava al paper i comentar les diferencies per tancar ens reunirem tots i comentarem com ens sentíem i que ens agradat i que no.

Avaluació:
Inicial:un petit test i quan diguin cadascun les diferents cultures per saber des del punt on partim.
Continua: una taula d'observació que tindrà cada dinamitzador al seu grup.
Final: es farà una cloenda oral on es preguntarà les grans diferencies, sentiments trobats a la dinàmica i si els agradats.

Sunday, December 11, 2016

MR 1617 EDIN-INSO MP8 NF3-4 Resolucio de Conflictes i Presa de decisions

La foscor no pot desfer la foscor; només la llum ho pot fer.
L'odi mai no pot posar fi a l'odi; només l'amor ho pot fer
Dr. Martin Luther King Jr.Que són els conflictes?CONFLICTES: Situacions en que dues o mes persones entren en oposicio o desacord a causa de la incompatibilitat dels seus interessos, necessitats, valors o desitjos.PER QUE SORGEIXEN ELS CONFLICTES?

1. Pel grau de complexitat de les relacions socials 

2. Per la percepció de veure'ns amenaçats -en el nostre estatus de poder, en els nostres valors i principis;

3. en definitiva, per por.

TIPUS DE CONFLICTES

En general:

Latent


manifest


Segons la relacions que s'estableixen entre les parts:

intrapersonal o individual


Interpersonal


Segons els grups:

IntragrupalIntergrupal


Altres classificacions de conflictes:LA RESOLUCIO DE CONFLICTES

Maneres negatives d'enfrontar-se als conflictes:
ni respondre-hi agressivament


Presmisses per abordar els conflictes positivament:Definir posicions i interessos
PASSOS PER LA RESOLUCIO DE CONFLICTESPer reflexionar:

LA MEDIACIO - Vies per resoldre conflictes - justícia, mediació, arbitratge, conciliació


Vies per resoldre conflictes - la facilitació.MODELS DE MEDIACIO - videos de negociació harvard, transformatiu i sistemic


Dinàmica de mediació