Monday, February 18, 2013

Presentacio Oral d'un tema personal vinculat a l'Antropologia


Treball/Exposicio/Examen d’un tema personal vinculat a l’antropologia.

Indicadors per realitzar aquest treball.

 1. Hi ha restes arqueologiques sobre el tema? A. Arqueologica
 2. Quins beneficis practics podem aconseguir d’un estudi comparatiu o d’altre mena sobe el tema? A. Aplicada.
 3. Te incidencia aquest aspecte cultural a la ciutat? A. Urbana.
 4. Es podria fer un estudi comparatiu-etnologic del tema per tal d’extreure trets universals, generalitats o particulars?
 5. Podem parlar del tema des d’un punt de vista emic o etic?
 6. En quin sentit el tema es cultura? Es comparteix? S’apren i com? Te un vocabulari propi, es a dir, es simbolic? Es integrat, es a dir, afecta tota la vida cultural de l’individu?
 7. Ha evolucionat el tema en sentit Darwinia? La supervivencia del mes fort o del que millor s’adapta al medi.
 8. El tema suporta el concepte de relativisme cultural? Es a dir, que no n’hi ha cultures o races superiors a altres.
 9. Quines funcions acompleix el tema a nivell social? Vital, d’entreteniment...
 10. Quina relacio hi ha entre el tema i l’organitzacio en grups? Formals, informals, primaris, secundaris, de referencia, de pertenença.
 11. quins estatus adscrits i adquirits tens tu en relacio al tema? Que vas aconseguir?
 12. hi ha prejudicis o discriminacio en relacio al tema?
 13. el tema esta vinculat a la teva familia? - Parentiu
 14. quina relacio hi ha entre el tema i el genere? Hi ha diferencies en la seva practica per generes?
 15. En quines formes d’organitzacio socio-economica es dona aquest tema?
 16. El tema te implicacions sobre la distribucio de bens?
 17. Com s’organitza socialment l’activitat en relacio al tema?
 18. Quines formes de poder estan relacionades amb el tema? Retributiu, referencial, especialista, legitim, informacio, carismatic.
 19. Quines son les normes i sancions respecte el tema?
 20. El tema s’identifica amb algun grup etnic, classe social o model cultural –occidental, oriental, arabomusulma?
 21. Quina relacio hi ha entre el tema i la diversitat cultural?
 22. Podem parlar de mecanismes d’integracio cultural en relaico al tema –assimilacio, fussio, pluralisme?
 23. Com podriem fer servir el tema per suggerir un canvi social?
 24. S’ensenya el tema a l’escola? Forma part de les activitats educatives? Per l’educacio ambiental, la pau, la igualtat, educacio moral?