Thursday, May 4, 2017

MR 1617 INSO MP8 2-B INSO Fitxa interculturalitat Projecte de centre Paula Cazorla, Mar Ortega i Sara Rojas


GRUP:  Sara Rojas, Mar Ortega i Paula Cazorla

NOM: Creem cultura
DURADA: 1h
NUM SESSIÓ: 1
PARTICIPANTS: 25 alumnes aprox.

OBJECTIUS:
-       Contextualitzar diferents conceptes relacionats amb la interculturalitat
-       Trencar amb els estigmes i prejudicis relacionats amb la interculturalitat.

CONTINGUTS: El contingut principal a treballar és la interculturalitat. Tot i així, aprofitarem les dinàmiques per introduir altres temes que poden provocar discriminació en la societat com poden ser: estereotips de gènere, orientació sexual, religió...

METODOLOGIA:

Preparació (15-20 min.):
La primera activitat consisteix en el JOC DE LES CARTES.
Els alumnes hauran de seure en cercle amb les cadires i una persona haurà d’estar de peu enmig del cercle. Aquesta, haurà de dir “tinc una carta per a qui...” i a continuació una característica que escollin ells mateixos. Les persones que es sentin identificades amb aquesta hauran d’aixecar-se i canviar-se de lloc.
Un cop els alumnes hagin entrat dins de la dinàmica, les dinamitzadores els hi donaran les consignes escrites en un paper, per tal d’entrar en matèria i fer l’avaluació inicial. En aquest moment, la persona que quedi de peu haurà de definir un dels conceptes que estaran escrits a la pissarra.

Les consignes proposades seran diferents rumors i estereotips culturals, de gènere, de religió, etc.:
1.    Les dones condueixen malament;
2.    Els gitanos roben;
3.    Els catalans són garrepes;
4.    Els musulmans són masclistes;
5.    Els immigrants reben totes les ajudes (o prenen les ajudes als espanyols);
6.    Els gays tenen pluma;
7.    Els homosexuals són “promiscuos”;
8.    Els homes que ploren són dèbils;
9.    La gent gran sempre està rondinant, són cascarràbies, diuen tonteries, viuen en el passat i sempre expliquen “batalletes”;
10.  Les dones musulmanes estan obligades a portar el vel;

Aquesta activitat ens servirà per fer l’avaluació inicial, ja que anirem introduint conceptes sobre la diversitat i la interculturalitat a través de les consignes proposades. Les dinamitzadores acompanyaran l’explicació, fent anotacions i resolen els dubtes que puguin sorgir.
Els conceptes a definir són:
o   Estereotips
o   Prejudicis
o   Interculturalitat
o   Rumor
o   Discriminació
o   Racisme
o   Homofòbia
o   Masclisme

Aprenentatge/ automatització (30 min.):

En la següent dinàmica, s’organitzarà el grup en 4 subgrups (depèn del quòrum: 20-25 participants) que representaran una cultura o grup diferent i que serà inventada per cada equip.
Tots els equips tindran la mateixa missió, que consistirà en la realització d’un mural on hauran de representar la seva cultura. Cada un comptarà amb recursos diferents (uns colors, els altres tisores, els altres cola, etc.), però tindran la possibilitat d’intercanviar recursos amb d’altres cultures. Prèviament, però, se’ls hi dictaran unes consignes que determinaran les aliances i rivalitats entre els grups. Cada grup tindrà un tros de paper d’embalar per realitzar el mural a més dels amterials següents:
Grup1: Disposarà de llapis, goma i tisores.
Grup2: Disposarà de una capsa de colors
Grup3: Disposarà de cola i paper de periòdic
Grup 4: Disposarà de bluetack i folis de colors

Les consignes a seguir per cada grup serà:
Grup1: No podreu deixar les tisores a cap grup ja que és el vostre recurs principal. Sou rivals amb el grup 2 i per tant no voldreu rels d’ells. Sou aliats amb el grup 3 i indeferents amb el grup 4.
Grup2: Sereu aliats amb tots els grups i els podreu deixar els vostres recursos perque confeccionin el mural.
Grup3: Sou aliats amb el grup 4 i 2. Sou indiferents amb el grup 1 i per tant no paralreu amb ells.
Grup4: Sou enemics amb el grup 2 i aliats amb el grup 1. Els folis de colors no els `podreu deixar a ningú, són els vostre recurs principal. Amb el grupn 3 sou indiferents.

Es farà una petita relfexió en comú preguntant als participants com s’han sentit, quins problemes han sorgit, com els han resolt...

Generalització/ consolidació (10-15 min.):
La darrera part de la sessió consistirà en fer una ronda de valoracions i posada en comú sobre els temes tractats durant les dinàmiques, incidint en com ho han viscut, com s’han sentit, les dificultats que han pogut sorgir, experiències i anècdotes que vulguin comentar, etc.
A través d’aquesta ronda de valoracions es farà l’avaluació final.


RECURSOS
1 aula equipada amb taules i cadires per a tots els alumnes
1 pissarra
Material a repartir per grups: 5 tisores, 1 capsa de colors diferents, gomets, revistes, 5 barres cola.
5 capses de llapis i gomes.

AVALUACIÓ:

Inicial:
A través del posicionament dels alumnes i de les seves definicions realitzarem l’avaluació inicial amb una taula d’observació.

Contínua o de procés:
A través d’una taula d’observació amb diferents ítems preestablerts.

Final o de resultats:
A través d’aquesta ronda de valoracions es farà l’avaluació final, on es tindran en compte algunes qüestions bàsiques:
o   Han entès els conceptes proposats?
o   Han respectat les dinamitzadores?
o   Han respectat als/ a les companyes?
o   Han participat activament? Tots/es? O només algunes persones?
o   Han mostrat interès? Han preguntat dubtes?
o   Han expressat les seves opinions, sentiments, experiències... ?

TAULA OBSERVACIÓ 1
ÍTEMS
SI
NO
OBSERVACIONS
1.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Estereotips2.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Prejudicis3.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Interculturalitat4.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Rumor5.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Discriminació6.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Racisme7.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Homofòbia8.    Han definit correctament el concepte de:
a.    Masclisme9.    Han confós algun dels conceptes10.  Han fet burla d’algun dels conceptes11.  Han explicat experiències personals relacionades amb algun dels conceptes.
TAULA OBSERVACIÓ 2:
ÍTEMS
SI
NO
OBSERVACIONS
1.    Han participat activament2.    Han fet cas de les consignes3.    Han respectat les explicacions de les dinamitzadores4.    Han respectat als/ a les companys/es5.    Han cooperat amb d’altres grups6.    Han aconseguit la missió7.    Han treballat en equip8.    Han sorgit conflictes entre els grups9.    Han participat en la reflexió final10.  Han entès la relació de la dinàmica amb l’interculturalitat.

No comments:

Post a Comment