MR 1718 APD MP04 ATENCIO I SUPORT PSICOSOCIALMP04_2n Atenció i Suport Psicosocial
Durada: 100 h.
Professorat: Mingo Mendez (dmendez@xtec.cat)


Competència general del tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència
Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Competències professionals, personals i socials:

a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa.
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el pla d'atenció individualitzada.
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant els aliments i administrant quan sigui necessari.
e) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència, optimitzant els recursos i assegurant la viabilitat de la gestió econòmica.
f) Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si s'escau, tramitant la documentació pertinent.
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora.
o) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de dependència.
r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
t) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.
u) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.
w) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de servei.
x) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
z) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector sociosanitària.

Capacitats clau


 • Resolució de problemes
 • Organització del treball
 • Responsabilitat en el treball
 • Treball en equip
 • Autonomia
 • Relació interpersonal
 • Capacitat d'iniciativa

En finalitzar el mòdul cal saber (Resultats d’aprenentatge):

RA1.Organitza l'entorn d’intervenció relacionant les necessitats d’autonomia personal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.

RA2. Realitza activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i social amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.

RA3. Realitza l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

RA4. Realitza el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d’hàbits relacionant la informació extreta de diferents instruments d'avaluació.

Estructura del mòdul:

Unitats formatives
durada
Inici
finalització
2a convocatòria

UF3 Suport en l’animació grupal
43 h.
18-19/09/17
18-19/12/17
Entre maig i juny

UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions socials
57 h.
20-21/12/17
16-17/05/18

Metodologia:

En el segon curs d’aquest mòdul es treballarà des d’una aproximació teòrico-pràctica en funció de les diferents Unitats Formatives (UFs) que el composen. La docència d’aquestes UFs en el temps serà seqüencial i en l’ordre de la seva numeració.

Cada UF anirà precedida d’una presentació (mapa conceptual) perquè l’alumne tingui una visió general del que estudiarà i per facilitar l’avaluació inicial que ens permetrà partir dels aprenentatges ja assolits per l’alumnat i adaptar-nos a les necessitats específiques del mateix.

Al llarg del curs desplegarem diferents tipus d’activitats que tindran com a referents els aprenentatges guiats, cooperatius i autònoms. Així l’alumnat tindrà sempre un punt de referència (el professorat), i treballarà individualment o en grup.

Es faran activitats d’estudi i pràctica de casos: analitzar, elaborar i avaluar registres; plantejar estratègies i recursos de recolzament psicosocial així com la implementació de casos, etc.

Les estratègies d’ensenyament–aprenentatge que s’utilitzaran en aquest mòdul, entre d’altres, són: activitats amb les TIC per obtenir i analitzar informació; explicacions del professorat; debats, dinàmiques i treball en petit grup o grup classe; a més de la realització d’activitats i treballs individuals. Les sortides acadèmiques que es faran, són obligatòries i avaluables.


Criteris d’avaluació i qualificació del mòdul:

El professorat partirà abans de cada unitat formativa d’una avaluació inicial per establir els coneixements previs que té l’alumnat sobre  la matèria.

L’avaluació serà contínua i formativa a partir de les activitats i les capacitats claus de l’alumnat . Al final de cada UF s’ obtindrà una qualificació numèrica. La nota final del mòdul serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les quatres Unitats Formatives distribuïdes en els dos cursos.

Cadascuna de les UF s’avaluarà a partir dels treballs realitzats individualment o en equip, del seguiment diari del treball, de la participació a classe i les capacitats claus. Els treballs escrits s’han de lliurar per escrit el dia corresponent. Si es presenten en els dos dies següents de la data indicada només podrà optar

Cada UF es resoldrà amb una qualificació quantitativa de 0 a 10 (l’aprovat es a ≥5). Per superar i fer la mitjana del Mòdul cal que totes les UF tinguin una qualificació mínima de 5.

El pes específic de la UF s’aplicarà a la nota entera obtinguda després de fer el corresponent arrodoniment. Tots els arrodoniments es faran a l’alça a partir de l’aprovat (x≥5) i de les 50 centèsimes (x’50=x+1 però x’49=x).

Es tindran en compte uns criteris transversals per avaluar el  procés de treball de l’alumnat, aquests són els següents:

 1. La coherència i claredat de les respostes.
 2. Interpretació dels continguts teòrics per a la seva transferència als casos pràctics.
 3. Contextualització de la resolució dels casos pràctics.
 4. Capacitat de reflexió i anàlisi.
 5. Capacitat de síntesi i estructuració.
 6. Aprofundiment en els continguts.
 7. Correcció gramatical i ortogràfica.
 8. Interrelació dels continguts.
 9. L’assistència a classe així com la participació en totes les activitats que es duguin a terme.
 10. També es valorarà l’aportació de l’experiència personal, o qualsevol altre aportació que pugui enriquir al grup.
 11. La puntualitat i presentació acurada dels treballs. Els treballs s’han de presentar dins del termini establert, un cop exhaurida la data d’entrega no es recolliran treballs.
 12. L’actitud de l’alumne/a davant els companys, professors i materials.

Criteris d’avaluació consensuats pel Departament de Serveis a la comunitat:
Per normativa l’assistència a classe és obligatòria. A partir d’un 20% de faltes d’assistència, justificades o no, es perdrà el dret a l’avaluació continua i es passarà directament a la segona convocatòria.

Al final del mòdul es donarà una nota que serà la mitjana ponderada, en funció de la durada i els continguts treballs, les diferents unitats formatives. El valor de cada UF serà:

UF1:  37% UF2:  20% UF3: 20% UF4: 23%

Bibliografia

 • M. Emilia Díaz y Mª José Tello. Editorial Altamar. 2013. “Atenció i Suport Psicosocial “. (CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència. Serveis a la Comunitat)

 • Altres materials:
  • vídeos de temàtica adient al contingut treballat per documentar o aplicar les diferents activitats que volem treballar.
  • articles o materials complementaris específics de les diferents UF.


MP 04 Atenció i SuportPsicosocial          
Professorat: Sandra Sicília (sicilià@xtec.cat) 1 APD : Mingo Méndez (dmendez@xtec.cat) 2 APD
UF 3 - 40 hores                                                     Data inici/final: 18 setembre 2017 / 21 desembre 2017


UF 3: Suport en l’animació grupal (33+7h)

Nucli Formatiu
Hores
RAs
Dates d’examens
NF 1.- L’oci i el temps lliure en persones en situació de dependència.
10
1

3 i 6 Octubre 2017
NF 2.- Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència.
20
2,3

21 i 24 de Novembre 2017
NF 3.- Desenvolupament de recursos d’oci i temps lliure.
10
3,4

12 i 15 de Desembre 2017

Dates de la resta d'examens:

UF2 NF4 6 i 9 de frebrer
NF5 17 i 20 d'abril
NF6 8 i 11 de maig

Resultats d’aprenentatge
Criteris d’avaluació
1. Organitza l'entorn d’intervenció relacionant les necessitats socials de les persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.
1.a. Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.
1.b. Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.
1.c. Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa d’activitats de la institució.
1.d. Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d’una aula taller o un domicili.
1.e. Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
1.f. Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la institució i del domicili.
1.g. Distingeix entre els conceptes d’oci i temps lliure i analitza la disponibilitat d’aquest temps en persones en situació de dependència.
1.h. Identifica les bases teòriques que sustenten l’educació de l’oci i els agents que la porten a terme.
2. Realitza l’acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació dedependència.
2.a. Obté informació de l’equip interdisciplinari per identificar les necessitats d’acompanyament de la persona en situació de dependència.
2.b. Identifica les activitats d’acompanyament que s’han de fer, tant en una institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.
2.c. Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l’autonomia social de les persones en situació de dependència en les situacions d’acompanyament.
2.d. Adequa l’acompanyament per al gaudiment del lleure i l’accés als recursos comunitaris de les persones en situació de dependència, d’acord amb les seves característiques i interessos personals.
2.e. Realitza l’acompanyament en les activitats de lleure i temps lliure programades.
2.f. Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com les incidències sorgides durant les mateixes.
2.g. Respecta els interessos de les persones en situació de dependència en la realització d’activitats de lleure i de temps lliure.
2.h. Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en les tasques d’acompanyament.
3. Aplica estratègies i tècniques d’animació grupal en la institució analitzant les necessitats de les persones en situació de dependència.

3.a. Defineix les tècniques d’animació per dinamitzar les activitats de lleure de les persones en situació de dependència.
3.b. Descriu les estratègies d’animació i motivació que potenciïn la participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta.
3.c. Selecciona recursos específics de lleure adequats a les persones en situació de dependència.
3.d. Analitza els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris determinant les seves característiques i les seves utilitats.
3.e. Realitza activitats de lleure i de temps lliure, dins i fora de la institució, tenint en compte les necessitats dels usuaris.
3.f. Col·labora en la realització d’esdeveniments especials dins d’una institució.
3.g. Realitza el manteniment i control dels recursos de lleure i culturals dins de la institució.
3.h. Mostra iniciativa per aportar idees noves i creatives en les activitats d’animació de la institució.
3.i. Justifica el respecte als interessos dels usuaris i els principis d’autodeterminació de la persona dependent a l’hora d’ocupar el seu temps lliure i participar en activitats d’animació de lleure i temps lliure.
3.j. Aplica tècniques de modificació de conducta durant les activitats d’animació grupal.
4. Realitza el seguiment de les intervencions de suport en l’animació grupal relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació.

4.a. Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.
4.b. Omple els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avaluació, tant al domicili com en la institució.
4.c. Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.
4.d. Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.
4.e. Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.


Continguts
11. L’oci i el temps lliure en persones en situació de dependència:
11.1. L’oci i el temps lliure.
11.2. L’educació de l’oci.
11.3. Agents d’oci.
11.4. El temps lliure de les persones en situació de dependència.
12. Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència:
12.1. El disseny de la intervenció.
12.2. El projecte d’animació sociocultural.
12.3. Planificació d’activitats.
12.4. Dinamització de grups.
12.5. El paper del tècnic en la intervenció: tasques de dinamització i d’acompanyament.
13. Desenvolupament de recursos d’oci i temps lliure:
13.1. Recursos lúdics i festius.
13.2. Recursos físics i esportius.
13.3. Recursos culturals i artístics.
13.4. Recursos turístics i a l’aire lliure.
13.5. Recursos formatius, de l’àmbit social i comunitari.

Metodologia

Consulta la presentació del MP per aspectes generals.
Per acord de l’equip d’APD, cada MP emfatitiza unes competències clau determinades, així com alguns MPs treballen les lectures, els resums, els registres de protocols, les exposicions orals... des de MP4 treballarem l’anàlisi de pel.lícules.
En qualsevol cas, farem servir tots els recursos metodològics que contribueixin a la comprensió de la matèria i a la varietat d’activitats, llibre de text, articles, documentals, pel.lícules, exposicions orals, treballs per parelles i en grup, etc...
Recordeu que l’us de noves tecnologies és un dels criteris d’avaluació i en aquest sentit farem servir el moodle de l’escola i el blog de classe.
serveicomunitat.blogspot.com
http://serveicomunitat.blogspot.com.es/p/blog-page_15.html

en el qual podeu penjar activitats amb l’usuari comunitatservei@gmail.com i password: 31August2017
El blog de classe també permet l’opció d’expressar la teva opinió de manera anònima.

Avaluació


Criteris d’avaluació del treball escrit individual (dossier):

-       OBLIGATÒRIES: Portada, índex, activitats del llibre (enunciats resumits), fotocòpies lliurades al llarg del NF, casos pràctics, fitxes d’activitats, de sortides, de dinàmiques, i resta de treballs escrits, treball grapat o enquadernador. 8 (notable).
-       OPCIONALS: Treball voluntari com ara apunts de classe, resums personals, esquemes, subratllat del llibre o altres tècniques d’estudi; opinions dels companys, recerca personal, glossari, entrades al blog de classe, valoracions i idees de millora 10  (excel.lent).

Criteris d’avaluació dels exàmens tipus test –entre 15 i 25 preguntes aproximadament amb quatre opcions a triar.
-       cada tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes. Les preguntes en blanc no resten. Per exemple, examen de 20 preguntes amb 15 preguntes correctes, tres errònies i dues en blanc: les tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes, per tant, aquest examen tindria un 14 sobre 20 o un 7 sobre 10. Un 7 en definitiva.

Recordeu que als treballs en grup cada component pot obtenir una nota diferent segons assistència, observacions d’actitud i treball per part dels companys i els professors, etc...

Avaluació dels grups 2A i B per DNI

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/12/mr-1718-apd-mp4-uf1-avaluacio-grups-2a.html


Bibliografia

Atenció i Suport Psicosocial de persones en situació de dependència. Editorial Altamar.

Avaluació 0

Temps de treball / formació
Temps de no treball
Activitats obligatòries

tasques domèstiques, desplaçaments, compres bàsiques, hàbits d’higiene, obligacions socials, necessitats físiques...
Temps Lliure
Temps Lliure OCI
De 6am a 12pm


De 12 a 18 pm.
De 18pm a 24:00

Fes una breu descripció de les activitats setmanals.

Nom ________________________________________________________________ grup ____

Indica amb colors el temps aproximat que dediques a les activitats de treball/escola (blau), temps de no treball, Activitats obligatòries (vermell), temps lliure (taronja) i OCI (groc)


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
8am a 12h
12 a 15h
15 a 20h
20 a 24h


24 a 8h

1. Tens alguna activitat extraescolar que practiquis habitualment!


2. Ets monitor/a d’aquesta activitat! O has dinamitzat grups de persones! De quines edats!


3. Podries dinamitzar aquesta activitat amb companys de classe! I amb usuaris/es d’altres centres!


4. Ordena aquestes activitats per ordre de preferencia personal i col.lectiu també de preferència personal.

a. intervenció en les funcions cognitives i teràpies d’orientació a la realitat,

b. tècniques d’entrenament de la memòria,

c. la reminiscència

d. musicoteràpia,

e. mindfullness i relaxacio o meditació

f. tècniques de re-estructuració cognitiva,

g. jocs i activitats lúdiques,

h. Recursos festius,

i. activitats esportives i paraesportives

j. psicomotricitat, dança i ball

k. expressió creativa literària

l. expressió creativa plàstica

m. activitats a l’aire lliure

n. activitats turístiques


o. formació al llarg de la vida i noves tecnologies
UF3 NF10 L'oci i el temps lliure en persones en situació de dependència.

a. Temps de treball/formació o estudi
b. Temps de no treball:
b1. activitats obligatòriesb2. temps lliure i ociEs l'actitud personal de cadascú el que ens porta a considerar una activitat com a oci,
és a dir, que es tria LLIUREMENT, i ens proporciona SATISFACCIÓ.

Sovint el que dona sentit a la nostra vida és l'OCI, així d'important pot ser,


de vegades tenir més temps lliure no és positiu, com és el cas d'aturats, malalts, jubilats...

L'educació de l'oci

de vegades la gent no és conscient de la importància del seu oci i el malgasta, per això cal educar-lo:

- tothom necessitaria una formació per utilitzar el seu temps lliure de manera raonada i gratificant,
- l'us adequat del temps lliure proporciona harmonia.
a aquesta vessant educativa de l'oci se li diu: PEDAGOGIA DE L'OCI
amb una missió doble:

- Educar per al temps lliure, vol dir que et donc idees per passar-t'ho be i treure'n profit emocional educatiu,
- Educar en el temps lliure, vol dir que posem en marxa aquestes activitats de manera que:

1. sigui enriquidora,
2. ha de contribuir al desenvolupament integral de la persona
3. ha de desenvolupar valors i actituds com la solidaritat, la tolerància, el respecte, la lliure elecció, la creativitat, el gaudir de la quotidianitat...podem fins i tot aprofitar aquests moments d'esbarjo educatiu per reflexionar sobre l'experiència i el que ens ha aportat -que seria la definició de DINAMICA oposat a JOC o ACTIVITAT.L'animació sociocultural engloba tot un conjunt d'accions dirigides a MOTIVAR i DINAMITZAR un grup de persones per a que participin en una activitat o dinàmica que simplement els entretingui, els faci sentir be o més enllà, els faci crèixer com a persones.

és a dir, GUIEM, FEM PARTICIPAR a la gent, i tractem de TRANSFORMAR-LOS,és el que diem EDUCAR MITJANÇANT L'OCIL'animació sociocultural en persones en situació de dependència és una eina tan valida amb alguns col.lectius amb necessitats específiques que la planificiació de l'oci és un dels objectius principals de la intervenció.

L'animació hospitalària
L'animació en residències de gent gran,
OBJECTIUS

1. Estimular la lliure elecció

2. Crear espais de diversió

3. Recuperar, mantenir o desenvolupar activitats que facilitin l'autonomia personal

4. Estimular la creativitat,

5. Millorar el benestar físic i psicològic de la persona

6. Fomentar relacions interpersonals,

7. Contribuir a l'autoestima,

BENEFICIS

Exercita les habilitats cognitives i socials, alivia la soledat, millora l'estat d'ànim, evita la malaltia i la depressió, i facilita l'adaptació a l'entorn i la jubilació o la malaltia o la diversitat funcional.


Agents d'oci:

1. la família,


2. les entitats associatives3. els recursos institucionals4. la comunitatEl temps lliure de les persones en situació de dependència

gent grandes del punt de vista de la intervenció en l'oci, hi ha dues situacions que mereixen atenció especial:

a. el cessament en l'activitat laboral i b. l'aparició de la malaltia i la dependència.

1. en la jubilació el temps laboral es converteix en temps lliure
2. la qual cosa desvincula la persona de les rutines associades, llevar-se, rentar-se, horaris de menjar...
3. també la desvincula de la xarxa social de l'entorn laboral
4. i incideix sobre els ingressos i la capacitat econòmica de la persona,

la malaltia i dependència obviament produeixen un descens en les activitats d'oci positiu i una reclusió en activitats més passives i menys gratificants.
discapacitat i temps lliure

nomes treballa el 15% del total de persones amb diversitat funcional  en edat laboral.Dificultats de les persones malaltes per accedir a l'oci.

- limitacions físiques com malestar, dolor...
- dificultats anímiques, ansietat, apatia, baixa autoestima...
- deteriorament en l'area social especialment si la malaltia comporta un cert estigma,

En qualsevol cas, recordem que cada persona viu la malaltia d'una manera diferent.

propostes d'intervenció que dependràn de cada cas específic.


Si teniu més interès podeu consultar la presentació en diapositives del modul professional MP4 Oci i temps lliure del Cicle Formatiu de Grau Superior del Tècnic en Animació Sociocultural.


BOOK OF SPELLS

UF3 NF11 INTERVENCIO EN LES PERSONES EN SITUACIO DE DEPENDENCIA


UF 3 NF 12 DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS D'OCI I TEMPS LLIUREUF 4 NF 13 Les Habilitats socials

PRESENTACIÓ DEL NF13 PER PART DELS ALUMNES DE 2A

PRESENTACIO DEL NF13 PER PART DELS ALUMNES DE 2B

MR 1718 MP4 UF4 Nf13 Habilitats socials – 

Presentacions per part dels alumnes


13.1  Les habilitats socials -
Cintia i Nerea 11/1/18

Brais 10/1/18
13.1.2 Tipus d'habilitats socials
Cristina A i Valeria 11/1/18

Lara 10/1/18
13.2 Deficits socials en persones en situacio de dependencia
Marta B 11/1/18

Omaima 10/1/18
13.2.1 Deficits socials en persones grans
Mireia 11/1/1813.2.2. Deficits socials en persones amb discapacitat
Aleix 15/1/18
Candela 16/1/18
13.2.2 Deficits socials en persones amb discapacitat - pg. 63
Hala 15/1/18


Doc 3.1 Interaccions socials
Desire 15/1/1813.2.3 Deficits socials en persones malaltes
Sandra B 15/1/18
Alejandra 16/1/18
13.2.4 Deficits socials en persones amb malaltia mental
Sancha 15/1/18


13.3.1 Components de les HHSS. Components conductuals verbals
Andrea 18/1/18
Anna L 17/1/28
13.3.1 Components de les HHSS. - Components conductuals no verbals
Ana 18/1/18
Ainhoa 17/1/18
13..3.1 Components de les HHSS. - Components conductuals paralingüístics
Elizabeth 18/1/18
Adria 24/1/18
13.3.1 Components de les HHSS. - Components conductuals paralingüístics: la cinesia
Sara G 18/1/18


13.3.1 Components de les HHSS. - Components conductuals paralingüístics: la proxemia
Marta L 18/1/18
Angie 24/1/18
13.3.1 Components de les HHSS. - Components conductuals paralingüístics: l'aparença personal
Claudia 18/1/1813.3.2 Els componenets cognitius i la percepció de l'ambient de comunicació
Sara P 22/1/18
Judith 30/1/18
13.3.2 Els componenets cognitius i les variables cognitives de la persona -
Sergio C 22/1/18
Jenny 30/1/18
13.3.3. Els components fisiologics
Sergio P 22/1/1813.4. Instruments d'avaluació de les habilitats socials
Aran 25/1/18
Lluis 30/1/18
13.4.1 Intruments generals d'avaluacio
Nuria 25/1/1813.4.2 Instruments especifics d'avaluacio
Desire 25/1/18

Nerea 30/1/18
les escales
Khadija i Kaoutar 25/1/18

Tania 30/1/18també us pot servir les presentacions següents:

EDIN MP8 D'habilitats socials a 

Les emocions

Resolució de conflictes

Psicologia de grups

Recordeu que ja vam estudiar el modul d'habilitats socials a primer curs, APD MP9 d'habilitats socials:


PROJECTE DE CENTRE INSTITUT MONTSERRAT ROIG - CREU ROJA.


Entrega de roses


UF4 NF14 Entrenament en Habilidades Sociales,

2A APD


2B APDUF4 NF15 Recursos

5 comments:

 1. 2B corregim activitats 1 a 5 i expliquem la resta de continguts teorics, fems activitat 5 a 8 pel proper dia, dijous que ve si no es fa vaga, dilluns 2 d'octubre si en fan. Queden per fer una activitat en grup i presentacions orals individuals.

  ReplyDelete
 2. 2A i 2B corregir activitats 1, 2 3, 4 i 5 els dies 3 i 2 d'octubre respectivament. Continuarem fent la resta d'activitats.

  les dates de les proves escrites es posposen.

  ReplyDelete
 3. Cronologia de les exposicion orals SOBRE EL TEMPS LLIURE I OCI PERSONAL, i dinàmiques de grup,

  2A

  dimarts 31 Octubre
  Anna Lopez: la dinamica consisteix en un mini-concurs de fotografia, heu de portar mobil i fer-ho servir amb creactivitat,

  dimarts 7 Novembre
  Lara Muñoz i Jenny Santander - Nerea Guerrero: la dinamica consisteix en un futbolin huma, heu de portar moltes ganes de passar-ho be.

  Dimcres 8 November
  Andrea Torres – la dinamica consisteix en fer MANDALES, ganes de pintar.

  Dimarts 14 November
  Adria Montes i Lluis Sarrion – sessió de flexions i abdominals.
  Jade Sanchez i Alejandra Quezada – sessio de musicoteràpia.

  Dimecres 15 November
  Judith Martos i Angela Lopez - dinamitzaran una sessio de Zumba.

  Dimarts 21 Novembre
  Candela Fernandez, Omaima Kadara i Tania Zarzuelo.

  Dimecres 22 Novembre
  Ainhoa Perez - dinamitzara una sessio amb gossos,

  2B

  dijous 2 Novembre
  Desire Sanchez – ens ensenyara a dibuixar ulls,
  Ana Forte i Nuria Ruiz – fara una activitat sobre maquillatge
  Andrea Espigares i Marta Barato ens conviden a una sessio de jocs tradicionals

  Dilluns 6 Novembre
  Cristina Arjona i Mireia Coll – faran una activitat sobre papiroflexia.

  Dijous 9 Novembre
  Sandra Barba i Sara Penha ens proposen jugar a tennis platja
  Sergio Prados i Aleix Villa organitzaran un partit de basquet
  Khadija Taghi i Valeria Velez organitzaran una sessió de futbol -ja veurem com ho faran perque tothom pugui jugar

  Dilluns 13 Novembre
  Aran Ratera ens parlara d’hipica

  Dijous 16 Novembre
  Cintia Aranda (i Gabriel Guillen) ens ensenyaran Bachata amb Juan Luis Guerra (artista convidat)
  Sara Gutierrez i Claudia Lopez dinamitzaran una sessio de Zumba

  Dilluns 20 Novembre
  Nerea Verdu ens preparara una dinàmica

  ReplyDelete
 4. 2A Activitats 1 a 6 del NF11 Intervencio en oci d'APD pel dilluns 30 d'octubre

  2B Activitats 1 a 6 del NF11 Intervencio en oci d'APD pel Dimarts 31 d'Octubre

  Exposicions orals:

  penjeu al blog de classe:

  1. Grafic de setmana indicant TEMPS DE TREBALL /NO TREBALL
  2. 3 fotos il.lustratives del nostre oci
  3. cita de reflexio personal.
  4. feu servir el vocabulari propi del nucli formatiu.

  ReplyDelete
 5. El dia 10 de gener de 2018:
  fere una exposició oral de la pagina 233, y ara fare un petit resuma.

  Déficits socials en persones en situació de dependencia es quan la persona no disposa d'estratègies que li permetin relacionar-se amb èxit amb les altres persones i ,en general , amb la comunitat.

  -Déficit social en persones grans :
  Actualmet , des de totes les disciplines es contesta la importancia de mantenir unes relacions socials y actives per augmentar la qualtat de la vida i de nivell de salut de les persones .

  - Defensar els seus drets.
  -Expressar els seus sentiments i desitjos .
  -Dir no a peticions no desitjades.
  -Sol-licitar serveis i ajuda .

  ReplyDelete