Monday, October 16, 2017

MR 1718 APD MP6 UF1 NF2 Dispositius de teleassistènciauf1 nf2 Dispositius de teleassitència.

Aquest nucli formatiu te quatre punts:

1. ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ EN TELEASSISTENCIA

2. EQUIPAMENT BASIC D'UN SERVEI DE TAD

3. EQUIPAMENT AVANÇAT D'UN SERVEI DE TAD

4. NOVES TECNOLOGIES APLICADES LA TELEASSITENCIA.1. ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ EN TELEASSISTENCIA


COMUNICAR-SE vol dir intercanviar informació mitjançant un codi comu,

pot ser entre persones o entre màquines,

en teleassistencia la comunicació és remota i per tant, requereix d'un equipament tecnologic.Amb quins elements d'aquest esquema es corresponen els termes seguents?

USUARI@, DISPOSITIU TERMINAL, ALARMA,  XARXA TELEFONICA O DE DADES, CENTRE D'ATENCIO, PERSONAL TELEOPERADOR, 

Que vol dir que és un sistema de comunicació bidireccional?

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ  -té dos significats:

1. les característiques tècniques d'un terminal o equip de TAD - el tipus d'alarmes que pot generar, els dispositius associats...- aixi com la informació automàtica que transmet al centre d'atenció -penjat, despenjat, parlar/escoltar, volum...

poden ser OBERTS o DE PROPIETAT 2. les alternatives que tenen les operardores per respondre les trucades, emergències o alarmes dels usuaris  -s'estudien en nuclis formatius posteriors.
2. EQUIPAMENT BASIC D'UN SERVEI DE TAD
TERMINAL i UNITAT DE CONTROL REMOT.
3. EQUIPAMENT AVANÇAT D'UN SERVEI DE TAD

4. NOVES TECNOLOGIES APLICADES LA TELEASSITENCIA.
Sunday, October 15, 2017

MR 1718 APD MP4 UF1 NF1 Parlar en públic i valorar l'oci personalTítol: Parlar en públic
Edat: 16 anys
Objectius:
- Fer servir el vocabulari propi del nf10 sobre Oci i Temps Lliure en persones en situació de dependència,
- Valorar la importància de l’oci de qualitat pel nostre benestar personal i per tant, per altres col.lectius,
- Compartir i dinamitzar activitats d’oci personal amb la resta de companys com a pràctica per a dinàmiques posteriors amb altres grup classe i col.lectius en situació de dependència,
- Millorar la competència d’habilitats socials comunicatives;
- Perdre la por de parlar en públic, augmentant l’autoconfiança i millorant l’expressivitat;
- Cohesionar el grup classe;
Desenvolupament:

- Comentar l’horari personal sobre TEMPS DE TREBALL/ESTUDI i TEMPS DE NO TREBALL, així com el de temps lliure i oci; observar les diferències entre els dies laborals i festius, entre vacances i no vacances així com en moments diferents de la nostra vida.
- Compartir experiències i activitats d’oci passades i recents, (es pot recorrer a la fitxa sobre avaluació 0 del MP)


1. Tens alguna activitat extraescolar que practiquis habitualment!
2. Ets monitor/a d’aquesta activitat! O has dinamitzat grups de persones! De quines edats!
3. Podries dinamitzar aquesta activitat amb companys de classe! I amb usuaris/es d’altres centres!
4. Ordena aquestes activitats per ordre de preferencia personal i col.lectiu també de preferència personal.
a. intervenció en les funcions cognitives i teràpies d’orientació a la realitat,
b. tècniques d’entrenament de la memòria,
c. la reminiscència
d. musicoteràpia,
e. mindfullness i relaxacio o meditació
f. tècniques de re-estructuració cognitiva,
g. jocs i activitats lúdiques,
h. Recursos festius,
i. activitats esportives i paraesportives
j. psicomotricitat, dança i ball
k. expressió creativa literària
l. expressió creativa plàstica
m. activitats a l’aire lliure
n. activitats turístiques
o. formació al llarg de la vida i noves tecnologies

- Reflexionar sobre la importància de l’oci en nosaltres mateix@s i en altres col.lectius............................... 10 minuts

- Dinamitzar una activitat personal d’oci i temps lliure amb la resta de la classe .......................................... 10-15 minuts


Observador
____________
Presentador
________________________________________________________
total
Comunicació Verbal
Riquesa de Vocabulari 1 2 3 4 5 Vocabulari tècnic 1 2 3 4 5

connectors 1 2 3 4 5 feedback verbal 1 2 3 4 5

Comunicació No-verbal
Parallenguatge
Volum 1 2 3 4 5
to 1 2 3 4 5

fluïdesa (molts silencis, ús excessiu de paraules de farciment, repeticions, quequeig, pronunciacions errònies, omissions, paraules sense sentit) 1 2 3 4 5

claredat 1 2 3 4 5 velocitat/ritme 1 2 3 4 5 pauses 1 2 3 4 5

Cinèsica
El cap (amunt, inclinat, avall) 1 2 3 4 5
Expressió facial 1 2 3 4 5 (alegria sorpresa tristesa por ira rebuig)
Somriure 1 2 3 4 5 mirada 1 2 3 4 5

mans 1 2 3 4 5 palmells 1 2 3 4 5 braços 1 2 3 4 5 cames 1 2 3 4 5
postura 1 2 3 4 5
acostament/retirada 1 2 3 4 5
expansió/contracció 1 2 3 4 5

Feedback no verbal
Capacitat de reacció o adaptació a l’audiència 1 2 3 4 5

TOTAL


Conclusions: Com et sents parlant en públic? És important la predisposició de l’audiència pel presentador?

T’ha ajudat aquesta dinàmica i fitxa per millorar les teves habilitats comunicatives? I per entendre els components de la comunicació no-verbal?
Nom del Presentador

COMUNICACIÓ VERBAL
COMUNICACIÓ NO VERBAL
TOTAL
Presentació personal
Riquesa de vocabulari
conectors


1p
Parallenguatge
Cinésica
Feedback
1p
Volum 1p
To 1p
Fluidesa 1p
Fclaredat 1p
Cap 1p
Exprre. Facial 1p
Mirada 1p
Postura 1pWednesday, October 11, 2017

MR 1718 APD MP4 UF3 NF11 Intervenció en l'oci de persones en situació de dependència


PROGRAMAR consisteix en imaginar una serie d'accions -activitats- per obtenir unes metes determinades -objectius.


MODEL DE LES NOU QUESTIONS D'EZEQUIEL ANDER EGG

Que volem fer?  decidir i concretar l'acció

Per què ho volem fer?  les raons...

Per a què ho volem fer? Els objectius

On ho volem fer? localització i espais

Com ho volem fer?  la metodologia

Quan ho volem fer?  

A qui es dirigeix l'acció? els destinataris

Amb qui comptarem?  els recursos humans

De què disposarem? els recursos materials


EXEMPLE:


Que volem fer?  

SORTIDA TUTORIAL DE TOTES LES FAMILIES DE SERVEIS A LA COMUNITAT, INTEGRACIÓ SOCIAL, EDUCACIÓ INFANTIL, APD.


Per què ho volem fer?

FORMA PART DEL PLA TUTORIAL

Per a què ho volem fer? 

CONEIXENÇA I COHESIÓ DELS GRUPS DE CADA FAMILIA
POSAR EN PRACTICA CONTINGUTS DELS DIFERENTS MODULS PROFESSIONALS -MP4, MP7, MP8 i CC
COHESIO DEL GRUP DE PROFESSORS/ES
DIVERTIR-NOS

On ho volem fer? 
PLATJA O PARCS PROPERS PER L'OFERTA LÚDICA QUE PROPORCIONEN
Com ho volem fer?  
FAREM SERVIR UNA METODOLOGIA ACTIVA I PARTICIPATIVA ON ELS ALUMNES ES DINAMITZIN MUTUAMENT MENTRE ELS PROFESSOR/ES OBSERVEN I AVALUENQuan ho volem fer?  
25 d'Octubre
A qui es dirigeix l'acció? els destinataris
APD
Amb qui comptarem?  els recursos humans
Equip docent d'APD
De què disposarem? els recursos material

2 ZONES DE MAQUINES CARDIOVASCULARS PER USUARIS DE TOTES LES EDATS
PISTES DE VOLLEYBALL
PISTA DE BASQUET
PISTA DE BICIS, PATI, MONOPATI,
TAULES DE TENNIS DE TAULA
TIROLINA
PIRAMID DE CORDES...
Projecte d'animació sociocultural

La majoria de centres i residències d'APD dispoen d'un projecte d'intervenció en l'oci disseyat per professionals de l'animació socio-cultural o els mateixos tècnics d'APD:

ANALISI DE LES NECESSITATS/ REALITAT
PLANIFICACIÓ
EXECUCIÓ
AVALUACIÓ


ANALISI DE LES NECESSITATS:  quins són els gustos dels nostres usuaris i les seves necessitats?


PLANIFICACIÓ

Objectius:  que volem aconseguir?
Temporalització: quan ho volem aconseguir?
Metodologia: com ho volem fer?
Recursos: que necessitarem per aconseguir-ho?

Els objectius són les metes que volem aconseguir amb unes activitats.
la metodologia fa referència a la manera en que es desenvoluparà l'activitat, sempre tan participativa com sigui possiblela temporalització tracta de fixar, de forma realista, la durada de cada etapa del projecte i la sequència del procès.

Els recursos inclouen tot el que necessitarem per dur a terme el projecte.

Recursos humans
Recursos materials
Recursos financers (pressupost)

L'Execució suposa dur a la pràctica les actuacions planificades


L'avaluació permet detectar les dificultats per millorar la nostra actuació.


Les activitats són actuacions planificades adequadament per assolir uns objectius prefixats.LA DINAMITZACIO DE GRUPS

Les tècniques grupals es refereixen al conjunt de mitjans, recursos i procediments que es fan servir de forma col.lectiva.


CARACTER LUDICCARACTER VIVENCIAL
Les dinàmiques de grup són activitats dissenyades per tal que els components interactuin entre elles i augmentin la seva satisfacció personal i col.lectiva.


TIPUS DE DINÀMIQUES DE GRUP

DE PRESENTACIÓ

DE CONEIXEMENT i CONFIANÇA

D'ANIMACIÓ I MOTIVACIODE DESHINBICIÓ


DE COL.LABORACIODE COMUNICACIODE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


EL PAPER DEL TÈCNIC EN LA INTERVENCIÓ

Tasques de dinamització

- Promoure la participacio de les persones usuàries activant els interessos que motiven a cada persona
- Fomentar la comunicació, la cohesió, la col.laboració i la confiança entre les persones,
- Ajudar a les persones a resoldre els seus conflictes dialogant,
- Acompanyar a les persones en el desevolupament de les activitats sense manar-los ni donar-los ordres
- Oferir els suports a les persones que els requereixin,
- Tranquilitzar a les persones més susceptibles del grup, 
- Contribuir amb la seva aportació a l'avaluació d'activitats,