Wednesday, December 27, 2017

MR1718APDMP1NF2 SARA SANCHEZ 1BAPD

ACTIVITAT: EDUCACIÓ SANITÀRIA
Objectius: Evitar úlceres per pressió.
Àrea: Sanitària
Professionals responsables: Sara, Paula, Marina, Adrià.
Mètodes i tècniques d’execució:
 Expliquem el què farem:
·         Ens apropem i li expliquem detalladament l’activitat que durem a terme. A més li demanem la seva col.laboració.
·         Ens presentarem i li preguntem el seu nom.
·         Parlarem lentament i amb claredat amboracions curtes i simples.
·         Mostrarem sempre una actitud resptuosa.
Procediments:
·         Es faràn canvis posturals per millorar la postura.
·         Es faràn massatges per millorar la circulació i evitar úlceres per pressió.


Calendari i horari: Tots els dies cada 3 hores.
Sistemes de valoració: A cada canvi i massatge ens fixarem que no hi hagi algún indici d’úlcera.

Thursday, December 21, 2017

MR 1718 APD MP1 UF2 - Cristina Bermejo 1r B

                 
Activitat :Solicitud de la llei de dependencia 
Obejctius : Que la persona pugi presentar tots els seus papaer a serveis social per la llei de depeedencia
Porgrama :   Area social
Profesional de referencia :Cristina Bemejo Puig
Mèotdes  i tècniques  d' execuació :
-Anar a casa del usuàri
-Parla amb la familia
-Tranca al gel es a dir que parlis amb ell
-No parleu del tema
-Que t'ensenyi tote la doucmentació
- Agafar el cotxe i anar al ajuntament
-Pasentarta al sevreis socials
- Praseta tota la dumentació
- I ja estarà 
-Espera a que et donguin la plaça
                                               
Conograma o temporitzador :
La actiivtat es potrara a terme quant la persona usuària tingiui que anar a portar els papers a serveis socials
Sistemes de valoració
El tapsd valorare si la familía hu fa béMR 1718 APD MP1 UF2 - Ainoa Blanco 1rB

ACTIVITAT: Estimulació
Objectius:
      ·      Promoure l’autonomia en la realització de les AVD (activitats de la vida diària)
      ·       Amb l’ajuda dels productes de suport. (Quan calgui)
Àrea o programa:


Teràpia ocupacional
Professionals responsables:
Fatima Loukaini i Ainoa Blanco
Mètodes i tècniques d’execució:
      1.       Explicació de l’activitat:
-          Ens apropem i li expliquem detalladament l’activitat que durem a terme. A més preguntar-li si vol participar.
-          Després li eplicarem com es juga, el que ha de fer,etc.
-          Haurem d’intentar parlar-li amb claredat, detaladament i amb explicacions simples.
      2.       Orientació espacial: L’activitat es durà a terme en un lloc tranquil, lluminós i silenciós, per a tenir i mantenir la concentració.
Calendari i horari:
 L’activitat es realitzarà dos cops a la semana ( Dilluns i Dijous )
L’horari será de 15:15 a 16:15
Sistemes de valoració:
Quan s’acabi l’activitat prendrem apunts sobre que l’ha semblar, si ha aprés,i altres series de preguntes.

Wednesday, December 20, 2017

PAI Alpañez Rodrigo257

Nom i cognoms :Rodrigo Alpañez
Núm expedient 45578
Professional de referencia : Carlos Aguirre Martinez
Data d´ingrés: 8/01/2018
Data d´elaboració: 27/12/2017
Data d´avaluació :22/01/2018


AREA SOCIAL
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la posible desproteccio de la persona usuaria i defensa de drets .
Habits d´oci
Habits d´oci detectats i que hagin de ser promoguts o facilitats per parte del centre .
Creençes i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos o de creençes personals
Gestions administratives
Actuacions facilitadores sobre gestions administratives diverses que la persona o familiars no puguin realizar sense ajuda externa .
Interrelació social i familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que mante la persona que poden millorar-se , que hagin de corregir-se etc…
Iniciativa i participacío
Nivell de participacio en activitats i qualitat de les relacions personals amb altres persones del centre .

Criteris d´ evaluació : Observarem el estat emocional de l´usuari despres de portalo a  la capella , osigui com se sent .
Seguiment :El scicoleg fara un seguiment de l´ estat emocional de la persona observare si ha hagut canvi en la seva autoestima osigui si aquesta activitat va afovorint la seva autoestima .
OBJECTIU 1
Atendre la necessitat religiosa de la persona .
Activitat : Portar l´usuari a la capella de la residencia 2 cops al mes .
Professionals : Tecnic sociosanitari /auixiliar sociosanitari /scicolegAREA SANITARIA
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Situació  sanitaria
Informació rellevant a la seva situació sanitaria actual
Tractament
Tractament actual
Estat de la pell /UPP
Aspectes rellevants per  a la prevenció d´ulçeres
Dietes
Existencia o identificació de la mateixa
Patro d´eliminació
Aspectes rellevants del control desfinters
Mobilitat deambulació
Limitacions per transferencia , mobilitzacions
Son i agitació
Informació referent a trastorns d´agitació del son
Alteracions de conducta
Alteracions conductuals observades
Seguretat Restriccions
Informació referent al motiu i prescripcions de material de subjecció mecánica
Ajudes tecniques
Relacio de material auxiliar que ha d´aplicarse o facilitarse

Objectiu 1
Atendre una ulçera per pressió .
Activitat : Aplicar les cures adients en la ulçera
Professional : Tecnica sociosanitaria


Objectiu 2
Millorar el descans de la persona a les nits
Activitat : Administrar la corresponent medicació .
Professionals : Tecnica sociosanitaria
Objectiu 3
Atendre la incontinencia d´orina .
Activitat :Canvi de volquers durant el dia .
Professionals : Tecnica sociosanitaria
Criteris d´avaluacio:Observarem amb quina frequencia  es produeix la incontinencia en l´usuari
Seguiment : cada dia es fara el seguiment de la frequencia de la incontinencia .

AREA SANITARIA
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Valoracio cognitiva
Detall de capacitat cognitiva i potencialitats de la persona o riscos detectats : orientació , memoria etc..
Valoració afectiva i emocional
Valoració sobre situacions de depressió , ansietat , estat d´anim …..
Transtorns de condcta
Relacions de trastorns detectats : vagabundería ,llenguatge ofensiu , agressivitat ………

Objectiu 1
Evitar l´aillament social de la depressió .
Activitat : Fer dinamiques en grup y de relació amb els demes residents
Professionals : Animador sociocultural /scicoleg
Criteris d´avaluació :Observarem si l´usuari participa activament en les actvitats proposades .
Seguiment :S´observara diariament durant un mes la relacio que te amb els altres residents , osigui si es activa , afectiva ….
Objectiu 2
Atendre el proces cognitiu de perdua de memoria en l´usuari .
Activitat : Dinamiques /tallers de reminiscençia
Professionals : Terapeuta ocupacional
Criteris d´avalució :Observarem si l´usuari es concentra i mostra motivació en els tallers .
Seguiment :Mentres se estigui impartint el taller i al cap del mes observarem l´estat cognitiu de la persona .

Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Dutxa
Nivell de dependecia de personal auxiliar en cadascuna de les activitats de la vida diaria .
Lavabo
Us del váter
Deambulació
Transferencies
Alimentacio
Activitats instrumentals
Alteracions de conducta
Seguretat Restriccions
Ajudes tecniques

Objectiu 1
Fomentar el habit de ducharse
Activitat : Ducthar al pacient 2 cops a la setmana a part de les higienes diaries pertinets .
Professional : Tecnic/a Sociosanitaria
Criteris de avaluació : Observarem l´estat emocional y fisic de l´usuari .
Seguiment :Al cap de un mes observarem si l´usuari va millorant en quan aquest habit .Objectiu 2
Millorar la deambulació de la persona
Activitat : Exercicis per agafar mes to muscular y passejos amb el suport del caminador amb l´ajuda externa .
Professinal : Fisioterapeuta i tecnic sociosanitari .AREA ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Aficcions i interessos
Valoració de les aficcions que té i l´interes que mostra per a millorar la seva orientació en l´elecció de les activitats
Ocupació del temps lliure
Valoració sobre si l´ocupació del temps lliure es positiva i activa
Participació en activitats
Valoracio sobre la seva participació i implicació en les diferents activitats oferides .

Objectiu 1
Facilitar la relació y la participació amb altres usuaris
Activitat : Jocs de taula /dinamiques de grup /sortides .
L´activiat que aquí plantejo es la de sortida a la fira de Santa Lluçia de Terrassa .
Professionals : Animador sociocultural
Criteris d´avaluació : Avaluarem l´estat emocional y social de l´usuari amb el contacte amb l´entorn de fora de la residencia .
Seguiment : Farem un seguiment mentres duri la visita . Pero també farem un seguiment 1 cop al mes de les demes activitats escrites anteriorment en el cual es valorara si l´usuari ha participat activament en les activitats .


MR 1718 APD MP1 - Lara Pavón 1rBActivitat: Higiene - Ansietat

Objectius: Donar-se un bany relaxant per no posar-se nerviós.
Àrea o programa: Programa d’higiene.
Professionals responsables:  Irene Roncero, Lara Pavón, Sheila Martínez, Arianna Barranco i Andrea Alcalde.
Mètodes i tècniques d’execució:
· Facilitació del missatge: ( 2 minuts)
-          Apropar-se i parlar-li de front.
-          Cridar-lo sempre pel seu nom, dir-li el nostre.
-          Parlar a la persona usuària lentament i clarament.
-          Utilitzar oracions curtes i simples.
-          No entrar en discussions.
-          Mostrar una actitud sempre respectuosa i ferma quan calgui.
· Orientació espacial: ( 30 minuts)
-          Preparar-li un bany i després fer-li un massatge.
Cronograma i temporització:
Aquesta actuació es durà a terme quan estigui nerviós, per relaxar-se.
Sistemes de valoració:
Es valorarà individualment a cada persona usuària en les reunions d’equip.

MR 1718 APD MP1 - IRENE RONCERO 1rB


Activitat: Sociocultural- Ansietat

Objectius: Que passi una bona estona jugant al domino, per no possar-se nerviós.
Àrea o programa: Programa sociocultural.
Professionals responsables:  Irene Roncero, Lara Pavón, Sheila Martínez, Arianna Barranco i Andrea Alcalde.
Mètodes i tècniques d’execució:
· Facilitació del missatge: ( 2 minuts)
-          Apropar-se i parlar-li de front.
-          Cridar-lo sempre pel seu nom, dir-li el nostre.
-          Parlar a la persona usuària lentament i clarament.
-          Utilitzar oracions curtes i simples.
-          No entrar en discussions.
-          Mostrar una actitud sempre respectuosa i ferma quan calgui.
· Orientació espacial: ( 10 minuts per partida)
-          Ensenyar-li com es juga i jugar amb ell i amb els altres usuaris.
Cronograma i temporització:
Aquesta actuació es durà a terme quan estigui aborrit o nerviós, per relaxar-se.
Sistemes de valoració:
Es valorarà individualment a cada persona usuària en les reunions d’equip.


MR 1718 APD MP1 - Andrea Alcalde 1r BActivitat: Psicologia- Ansietat

Objectius: Relaxar a la persona i ajudar a que tingui una bona respiració
Àrea o programa: Programa de psicologia.
Professionals responsables:  Irene Roncero, Lara Pavón, Sheila Martínez, Arianna Barranco i Andrea Alcalde
Mètodes i tècniques d’execució:
· Facilitació del missatge: ( 2 minuts)
-          Apropar-se i parlar-li de front
-          Cridar-lo sempre pel seu nom, dir-li el nostre.
-          Parlar a la persona usuària lentament i clarament.
-          Utilitzar oracions curtes i simples.
-          No entrar en discussions.
-          Mostrar una actitud sempre respectuosa i ferma quan calgui.
· Orientació espacial: ( 5 minuts)
-          Dir-li que s’està possant nerviós i que s’ha de relaxar.
Cronograma i temporització:
Aquesta actuació es durà a terme en qualsevol moment i situació, especialment quan es posi nerviós.
Sistemes de valoració:
Es valorarà individualment a cada persona usuària en les reunions d’equip.

PAI-CASTILLO CARRASCO,Julia

PAI – PLA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZAT
Nom i Cognoms:  CASTILLO CARRASCO, Julia
Num. Expedient. 404
Professional de referència: Paula Jiménez Soler
Data d’ingrés: 14.12.2017
Data d’elaboració:14.12.2017
Data d’avaluació: 14.12.2018


                                                                                                                                                                                                                                                


ÀREA SOCIAL
ASPECTES
NECESSITATS I POTENCIALITATS OBSERVADES
OBJECTIUS
ACTIVITATS PROFESSIONALS
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets.

Hàbits d’oci
Hàbits d’oci detectats i que hagin de ser promoguts i/o facilitats per part del centre


Creences i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personals.


Gestions administratives
Necessitats sobre gestions administratives diverses que la persona o els familiars no puguin realitzar sense ajuda externa


Interrelació social i familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que manté la persona usuària, que poden millorar-se, que hagin de cdorregir-se,etc.


Iniciativa i participació
Nivell de participació en activitats i qualitat


Criteris d’avaluació:
Seguiment:
ÀREA SANITÀRIA
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Objectius
Activitats i professionals
Situació sanitària
Informació rellevant a la seva situació sanitària actual


Tractament
Tractament actual
Estat de la pell – UPP
Aspectes rellevants per a la prevenció d’úlceres:
·         Valoració del risc de patir úlceres.
·         Existència o no d’úlceres.
Dieta
Existència i identificació de la mateixa
Patró d’eliminació
Aspectes rellevants al control d’esfínters
Mobilitat – Deambulació
Limitacions per a transferències, mobilització
Son – Agitació
Informació referent a transtors d’agitació i de son
Alteracions conducta
Alteracions conductuals observades
Seguretat – Restriccions
Informació referent als motius i preincsripcions de material de subjecció mecànica
Ajudes tècniques
Relació de material auxiliar que ha d’aplicar-se o facilitar-se
Criteris d’avaluació:
Seguiment:ÀREA PSICOLÒGICA
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Objectius
Activitats i professionals
Valoració cognitivaValoració afectiva i emocional         

Trastorns de conducta            

Criteris d’avaluació:
Seguiment:
ÀREA FUNCIONAL ( TERÀPIA OCUPACIONAL)
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Objectius
Activitats i professionals
Dutxa

Nivell de dependència de personal auxiliar en cadascuna de les activitats de la vida diària


Lavabo
Vestit   
Ús del vàter
Deambulació
Transferències
Alimentació
Activitats instrumentals
Criteris d’avaluació:
Seguiment:
                                                


ÀREA ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Objectius
Activitats i professionals
Aficions i interessos
Valoració de les aficions que té i l’interès que mostra per a millorar la seva orientació en l’elecció d’activitats


Ocupació del temps lliure
Valoració sobre l’ocupació del temps lliure és positiva i activa
Participació en activitats
Valoració sobre la seva participació i implicació en les diferents activitats oferides
Criteris d’avaluació:
Seguiment: