MR 1617 INSO MP08 MEDIACIO COMUNITARIA

Resultado de imagen de MEDIACION

INSO MP 08 MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Durada: 132 hores.
Professorat: Mingo Méndez

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest cicle consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social, aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte envers les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Competències professionals, personals i socials:

Les competències professionals, personals i socials d'aquest cicle professional associades a aquest mòdul són:

e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament de les mateixes.
m) Realitzar tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.

p) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, membres del grup de treballi d’altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.
r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

Estructura del mòdul:

Unitats formatives
durada
Valor
Inici /fi
2a convocatòria
UF 1: El servei de mediació
55 h
40%
13/09/2016 / 23/12/2016
Juny 2017
UF 2: Processos de mediació
77 h
60%
9/01/2017 / 02/06/2017

Unitats de competència.

UC_2-1039-11_3: Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials
UC_2-1040-11_3: Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.
UC_2-1041-11_3: Realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió de conflictes.

Metodologia

En general, totes les unitats començaran amb una activitat d’avaluació inicial, que permetrà tenir una idea dels coneixements previs de l’alumnat, els interessos i les expectatives.

Les classes pràctiques es desenvoluparan amb activitats d’aplicació i les classes teòriques es basen en una metodologia activa que faciliti la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge; es contemplen també sortides i conferències a càrrec de diferents professionals.

Cal destacar que es realitzaran les activitats d’ensenyament - aprenentatge amb diferents tipus d’agrupament de l’alumnat per tal de diversificar les activitats i facilitar l’aprenentatge. També cal destacar la utilització de material gràfic com vídeos, DVD, CD, diapositives, fotografies així com recerca via Internet per completar i clarificar el que s’està treballant en les unitats formatives.
Durant el curs s’aniran desenvolupant activitats de diferents tipus que permetin treballar els diferents continguts: lectura comprensiva, l’anàlisi de textos, dinàmiques,simulacions i jocs de rol.

Les sortides que es programen són curriculars i per tant de caràcter obligatori i avaluable. També farem servir el blog de classe serveiscomunitat.blogspot.com com a eina de suport documental.

Avaluació


Les UF queden aprovades a partir de 5. S’ha d’obtenir un 4,5 per poder fer mitjana amb totes les activitats de la UF. Quan sigui necessari recuperar les activitats d’avaluació (treballs o exàmens) d’una unitat formativa, es farà en el decurs de la segona convocatòria (mes de juny). L’alumnat que no hagi superat alguna UF podrà presentar-se a la segona convocatòria en les dates previstes i serà avaluat de les activitats d’avaluació pendents d’aprovar.
Els aspectes a avaluar estan recollits en els resultats d’aprenentatges i en els criteris d’avaluació establerts per a cada unitat formativa, que es concretaran en la presentació d’aquestes.

Per aquestes UF es faran servir una sèrie d’activitats- instruments d’avaluació:
 • Les activitats d’avaluació consistiran en: proves objectives, estudi de casos, debats i reculls de les activitats realitzades, comentaris de textos, treballs en grups o individuals, tasques de classe, exposicions i dinàmiques.
 • Cadascuna d'aquestes activitats d'avaluació s'haurà de superar amb un 4,5 com a mínim per a que puguin fer mitja amb la resta de les notes.
 • La prova escrita es recupera amb una altra prova escrita.
 • Si en finalitzar una UF hi haguessin activitats suspeses es recuperaran o lliuraran en la data establerta per a la 2a convocatòria.(Vegeu la guia de principi de curs).

Fonts bibliogràfiques


El material bàsic del mòdul serà:

 • Bodnar, P. D. Manual de Mediación.(2000). Ed. La Cañada. Cba
 • Boqué C. (2003) Cultura de la mediació y cambio social. Ed. Gedisa.
 • De Prada,J. i López,J.A. (2008). La mediación como estrategia de resolución de conflictos en el ámbito escolar. Documentación Social, nº 148.
 • Moore,C.(1997). El proceso de mediación. Ed Granica.
 • Munné,M. i Mac.Cragh,P. (2006). Els 10 principis de la cultura de la mediació. Ed. Graó.
 • Porro, B. La Resolución de Conflictos en el aula. Ediciones Paidos Educador.
 • Sorribas, M i García, A (2014). . Ed. Altamar.
 • VVAA. (2011) Libro Balnco de la Mediación en Catalunya. Departamento de Justícia. Genralitat de Catalunya.
 • VVAA.(2005) Els servesi de mediació comunitària, propostes d'actuació. Diputació de Barcelona.

UF1 El servei de mediació Durada: 55 hores
Data d’inici: 13-09-2016 Data de finalització: 23-12-2016
Professorat: Mingo Méndez

Resultats d’Aprenentatge
Criteris d’avaluació

RA1.
Planifica intervencions de mediació relacionant-les amb els contexts en els quals es desenvolupen.RA2. Determina els processos d’avaluació del servei de mediació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

1.1 Identifica les característiques de la mediació com sistema de resolució de conflictes.
1.2. Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d'intervenció.
1.3. Selecciona els models a emprar en el procés de mediació d'acord al coneixement de la situació prèvia
1.4. Registra les necessitats de la població i les característiques de les possibles situacions conflictives que li afecten.
1.5. Selecciona els objectius de la intervenció partint de les característiques del context en què es desenvolupa.
1.6. Identifica els mediadors naturals com a agents possibilitadors d'intercanvi de comunicació.
1.7. Dissenya activitats de trobada atenent a les necessitats detectades en les potencials persones usuàries .
1.8. Valora la coherència de la planificació de les activitats amb els objectius previstos en la intervenció
Valora la coherència de la planificació del servei de mediació.
1.9. Utilitza les TIC per a la recerca i transmissió d’informació .
1.10. Valora la incorporació de informació relativa a la igualtat de gènere.

2.1. Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l'avaluació.
2.2. Defineix les estratègies per comprovar els resultats del servei de mediació.
2.3. Selecciona les tècniques i instruments per avaluar el servei de mediació.
2.4. Realitza el seguiment de la planificació.
2.5. Implica a les persones que han participat en la planificació en la comprovació dels resultats del servei.
2.6. Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.
2.7 .Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat del servei.
2.8.Utilitzar les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.Continguts

NF1. Caracterització de la mediació
1. Planificació de la mediació.
1.1Orígens i evolució de la mediació.
1.2 Principis de la mediació
1.3 -Diferents àmbits d’aplicació de la mediació
1.4 Anàlisi de diferents models de mediació comunitària:
1.5 Model tradicional lineal,
1.6 model transformatiu,
1.7 model circular -narratiu,
1.8 model interdisciplinari,
1.9 Legislació europea, estatal, autonòmica relacionada amb la mediació..

NF2 Tractament de les societats plurals i la diversitat
1.10 El fenomen migratori.
1.11 Població autòctona i estrangera.
1.12 Minories ètniques a les societats plurals
1.13 Metodologies de recollida, anàlisi i transmissió de la informació aplicades al servei de mediació ; necessitats i característiques de les possibles situacions conflictives que afecten a la població.
1.14 Valors culturals dels principals col•lectius socials.
1.15 Claus socials i culturals de les minories ètniques, codis d’interpretació.

NF3 Planificació del procés de mediació
1.16 El servei de mediació:
1.17 La planificació del servei de mediació.
1.18 Determinació d'espais de trobada.
1.19 Tipus i característiques dels espais de trobada.
1.20 Espais i usos dels temps.
1.21 Gestió i coordinació interna del servei i amb altres professionals.
1.22 Funcions i tasques dels mediadors
1.23 Els mediadors naturals. Registres dels diferents agents de la comunitat.
1.24 Valoració de la importància de planificar la mediació.
2. Determina els processos d'avaluació del servei de mediació.
2.1 Selecciona mètodes i procediments d’avaluació aplicats al servei de mediació.
2.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del servei de mediació.
2.3 Sistemes de recollida d’informació del servei de mediació.
2.4 Selecció d'estratègies d'avaluació.
2.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació del servei de mediació.
2.6 Elaboració de documentació
Metodologia


Es farà la presentació de la unitat formativa (durada, continguts, metodologia, activitats, avaluació...).

Es començarà amb una activitat d’avaluació inicial, que permetrà tenir una idea dels coneixements previs de l’alumnat, els interessos i les expectatives.

Les classes pràctiques es desenvoluparan amb activitats d’aplicació i les classes teòriques es basen en una metodologia activa que faciliti la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge; es contemplen també sortides i conferències a càrrec de diferents professionals.

Cal destacar que es realitzaran les activitats d’ensenyament - aprenentatge amb diferents tipus d’agrupament de l’alumnat per tal de diversificar les activitats i facilitar l’aprenentatge. També cal destacar la utilització de material gràfic com vídeos, DVD, CD, diapositives, fotografies així com recerca via Internet per completar i clarificar el que s’està treballant en les unitats formatives.

Durant el curs s’aniran desenvolupant activitats de diferents tipus que permetin treballar els diferents continguts: lectura comprensiva, l’anàlisi de textos, dinàmiques, tècniques grupals, exercicis...

Les sortides que es programen són curriculars i per tant de caràcter obligatori i avaluable. També farem servir la plataforma moodle com a eina de suport documental.

Avaluació

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Cal distingir entre diferents tipus d’avaluació: inicial (per tal de situar-nos), formativa (activitats d’aula), autoavaluació, sumativa (prova escrita) .
En el cas de manca d’assistència, amb o sense justificació, s’aplicarà la normativa de funcionament del centre, d’acord amb la Normativa de Cicles Formatius que especifica que si l’alumne/a acumula faltes d’assistència que superin el 25% de les hores de la UF, perdrà el dret d’avaluació de la primera convocatòria i s’haurà de presentar a la segona convocatòria del mes de Juny. En aquest segon cas, l’alumne/a haurà de portar els treballs i les activitats que el/la professor/a cregui convenient.
Capacitats clau entre 10-15 %
Dinamitzacions, exposicions i realitzacions de treballs en grup 35-40%
Els treballs individuals realitzats a classe o a casa 20-25%
Prova escrita: entre 30-35%

La UF queda aprovada a partir de 5. S’ha d’obtenir un 4,5 per poder fer mitjana amb totes les activitats de la UF. Quan sigui necessari recuperar les activitats d’avaluació (treballs o exàmens) d’una unitat formativa, es farà en el decurs de la segona convocatòria (mes de juny). L’alumnat que no hagi superat alguna UF podrà presentar-se a la segona convocatòria en les dates previstes i serà avaluat de les activitats d’avaluació pendents d’aprovar.

Per aquesta UF es faran servir una sèrie d’activitats- instruments d’avaluació:

 • Les activitats d’avaluació consistiran en: proves objectives, estudi de casos, debats i reculls de les activitats realitzades, comentaris de textos, treballs en grups o individuals, tasques de classe, exposicions i dinàmiques.
 • Cadascuna d'aquestes activitats d'avaluació s'haurà de superar amb un 4,5 com a mínim per a que puguin fer mitja amb la resta de les notes.
 • La prova escrita es recupera amb una altra prova escrita.
 • Si en finalitzar una UF hi haguessin activitats suspeses es recuperaran o lliuraran en la data establerta per a la 2a convocatòria.(Vegeu la guia de principi de curs).
DATES DE PROVES ESCRITES:

UF1 NF1 Caracterització de la Mediació 
INSO 2A  Divendres 21 d'Octubre de 2016; 2B Dimarts 25 d'Octubre 2016

UF1 NF2 Societats Plurals i diversitat Cultural
INSO 2A Divendres 25 Novembre 2016; 2B Dimarts 29 Novembre 2016

UF1 NF3 Aproximació als Conflictes
INSO 2A Divendres 23 Desembre 2016; 2B Dimarts 20 Desembre 2016UF2 Processos de Mediació Durada: 77 hores
Data d'Inici: 9 / 01/ 2017   Data de Finalització: 02/06/ 2017
Professorat: Mingo Mendez

Resultats d’Aprenentatge
Criteris d’avaluació

RA1.Organitza
actuacions per a la
prevenció de conflictes
seleccionant les
estratègies
d'intervenció.
RA2. Realitza activitats que afavoreixen els processos de mediació descrivint el desenvolupament dels mateixos.
RA3. Realitza activitats d'avaluació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

1.1 Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’intervenció.
1.2 Identifica les principals estratègies d'intervenció en la gestió de conflictes
1.3 Selecciona les tècniques a emprar en el procés de mediació d'acord al coneixement de la situació prèvia.
1.4 Oferta el servei de mediació voluntària com una opció en la gestió de conflictes.
1.5 Segueix criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de la informació sobre el conflicte.
1.6. Identifica els mediadors naturals com a agents possibilitadors d'intercanvi de comunicació.
1.7. Dissenya activitats de trobada atenent a les necessitats detectades en les potencials persones usuàries .
1.8. Valora la coherència de la planificació de les activitats amb els objectius previstos en la intervenció
Valora la coherència de la planificació del servei de mediació.
1.9. Utilitza les TIC per a la recerca i transmissió d’informació .
1.10. Valora la incorporació de informació relativa a la igualtat de gènere.


2.1. Identifica si un conflicte és susceptible de generar un procés de
mediació comunitària.
2.2 Comunica la localització del lloc de trobada a totes les persones usuàries potencials.
2.3. Selecciona les tècniques i instruments per avaluar el servei de mediació.
2.4. Realitza el seguiment de la planificació.
2.5. Implica a les persones que han participat en la planificació en la comprovació dels resultats del servei.
2.6. Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.
2.7 .Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat del servei.
2.8.Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.


3.1 Estableix els criteris i indicadors per a dur a terme l'avaluació.
3.2 Defineix les estratègies per comprovar els resultats de la intervenció realitzada.
3.3 Selecciona les tècniques i instruments per avaluar la intervenció realitzada.
3.4 Comprova sistemàticament que la intervenció s'està realitzant de manera correcta.
3.5 Comprova la funcionalitat i adequació dels espais i recursos emprats.
3.6 Implica a les persones que han participat en la intervenció en la comprovació dels resultats de la mateixa.
3.7. Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.
3.8 Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat de la intervenció.
3.9. Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació .


Continguts
NF1. El conflicte, definició i vies de resolució

Organització de les actuacions per a la prevenció de conflictes.
1.1 Orientacions i instruccions per incorporar elements de resolució alternativa de conflictes en programes i projectes socials.
1.2 Recursos de mediació comunitària.
1.3 Determinació d’activitats socioeducatives facilitadores de la comunicació.
1.4 Determinació d'espais de trobada.
1.5 Protocols de presentació del servei de mediació als agents socials.

NF2. Habilitats i tècniques de mediació

Realització d'activitats dels processos de mediació comunitària.
2.1 Components i tipus de conflictes.
2.2 Tècniques de gestió de conflictes .
2.3 La transacció, l’arbitratge, la negociació .
2.4 La gestió positiva del conflicte
2.5 Els serveis de mediació familiar, laboral, penal i d’altres. La mediació comunitària
2.6 Etapes en el procés de mediació.

NF3. El procés de mediació, fases, implementació i avaluació.

Realització d'activitats d'avaluació de la mediació.
3.1 Selecciona mètodes i procediments d’avaluació aplicats als processos de mediació.
3.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del procés.
3.3 Selecció d'estratègies d'avaluació.
3.4 Sistemes de recollida d'informació del procés de mediació.
3.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació de la mediació.
3.6 Elaboració de la documentació dels processos de mediació.

Metodologia


La UF2 té un caràcter molt pràctic i i de consolidació de tot el procés de mediació Al llarg de tota la UF
desplegarem diferents tipus d’activitats que ens permetin construir el saber, el saber fer i el saber
estar, de forma participativa. Mitjançant una varietat de mètodes i tècniques, es treballaran els
diferents continguts del mòdul a partir de l’aprenentatge autònom i cooperatiu.

Comptarem amb la lectura comprensiva i crítica de textos, les explicacions del professorat, el debat i
el treball en petit grup i en grup classe, la realització d’activitats individuals, i un ventall de recursos
variats com el visionat de material (vídeos, fotos, pel·lícules...), la visita a centres o les xerrades a
càrrec de professionals, entre d’altres. Les sortides acadèmiques són curriculars i, per tant és
obligatòria l’assistència.

Avaluació


L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Cal distingir entre diferents tipus d’avaluació: inicial (per tal de situar-nos), formativa (activitats d’aula), autoavaluació, sumativa (prova escrita) .
En el cas de manca d’assistència, amb o sense justificació, s’aplicarà la normativa de funcionament del centre, d’acord amb la Normativa de Cicles Formatius que especifica que si l’alumne/a acumula faltes d’assistència que superin el 25% de les hores de la UF, perdrà el dret d’avaluació de la primera convocatòria i s’haurà de presentar a la segona convocatòria del mes de Juny. En aquest segon cas, l’alumne/a haurà de portar els treballs i les activitats que el/la professor/a cregui convenient.
Capacitats clau entre 10-15 %
Dinamitzacions, exposicions i realitzacions de treballs en grup 35-40%
Els treballs individuals realitzats a classe o a casa 20-25%
Prova escrita: entre 30-35%

La UF queda aprovada a partir de 5. S’ha d’obtenir un 4,5 per poder fer mitjana amb totes les activitats de la UF. Quan sigui necessari recuperar les activitats d’avaluació (treballs o exàmens) d’una unitat formativa, es farà en el decurs de la segona convocatòria (mes de juny). L’alumnat que no hagi superat alguna UF podrà presentar-se a la segona convocatòria en les dates previstes i serà avaluat de les activitats d’avaluació pendents d’aprovar.

Per aquesta UF es faran servir una sèrie d’activitats- instruments d’avaluació: Les activitats d’avaluació consistiran en: proves objectives, estudi de casos, debats i reculls de les activitats realitzades, comentaris de textos, treballs en grups o individuals, tasques de classe, exposicions i dinàmiques. Cadascuna d'aquestes activitats d'avaluació s'haurà de superar amb un 4,5 com a mínim per a que puguin fer mitja amb la resta de les notes.  La prova escrita es recupera amb una altra prova escrita. Si en finalitzar una UF hi haguessin activitats suspeses es recuperaran o lliuraran en la data establerta per a la 2a convocatòria.(Vegeu la guia de principi de curs).

Bibliografia

- B. Martínez, B. 1999. La Mediación y resolución de conflicto. Ed. Paidos Iberica.

- Moore,c. 1997. El proceso de mediación. Ed Granica.

- Munné,M. i Mac- Cragh, P. 2006. Els 10 principis de la cultura de la mediació. Ed. graó.
- Sorribas, M i García, A 2014 Mediació Comunitària Ed. Altamar.
- Spencer Johnson M.D. 2000 ¿Quién se ha llevado mi queso?. Ed. Empresa Activa.
- VVAA. 2011 Libro blanco de la mediación en Catalunya. Departament de justícia. Generalitat de Catalunya.
- VVAA 2005 Els serveis de mediació comunitària, propostes d'actuació. Diputació de Barcelona.
- Punset, E. 2014. Una motxilla per a l'univers, 21 rutes per viure amb les nostres emocions.
Ed. La Butxaca, Pòrtic, Barcelona ***

setmana 12 de setembre
http://serveicomunitat.blogspot.com.es/2016/09/mr-1617-inso-mp8-mediacio-uf1.html

arribem fins les FINALITATS PREVENTIVA, EDUCATIVA I COMPENSADORA DE LA MEDIACIÓ.

dinamica grupal.

Comentar conflictes personals en grups de tres o quatre persones, i posteriorment compartir-lo amb la resta de la classe.
OBJECTIU:  Considerar els conflictes com oportunitats de creixement personal i maduració.

Activitats: 1. Esquema sobre els Mitjans de resolució de conflictes
Judicial, Negociació, Arbritratge, Conciliació i Mediació així com d'altres, Sindic de Greujes, Oficina del consumidor, Defensor del Poble...
Activitats 1, 2 i 3 de pagina. 30 del llibre.

setmana 19 de setembre

Una vegada que hem introduit el tema de la MEDIACIO entre els diferents mijtans de resolució de conflictes, proposem el visionat d'uns videos que ens donaran una perspectiva més real i practica sobre el tema de mediació. És a partir d'aquest visionat i comprensió que passarem a la part de NORMATIVA.

EXEMPLE DE MEDIACIO ESCOLAR (NATURAL)1. Quins són els elements mes rellevants de la mediació a partir d'aquest cas i video?
2. Vosaltres hauriau conduït la mediació amb altres termes o arguments?
3. Com redactaríem l'acta de mediació i resolució.

EXEMPLE DE MEDIACIÓ JURIDICA i FAMILIAR (FORMAL)1. Quina és l'actitud dels advocats que representen cadascuna de les parts?
2. Per què es van mantenir sessions privades amb cadascuna de les parts al llarg del procès de mediació?
3. Creieu que va haver algun moment clau pel desbloqueig de l'acord?A partir d'aquestes fotografies, deduiu les caracteristiques dels espais de mediació:
1. en termes generals,
2. en condicions ambientals sobre temperatura, il.luminació, ventilació i soroll,
3. en termes d'espai i metres quadrats,
4. en mobiliari i altres possibles dependències,REAL DECRETO LEY 5/2012 DE 5 DE MARZO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5sjM-ZrPAhXMcBoKHRjND4sQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fww Mw.boe.es%2Fbuscar%2Fdoc.php%3Fid%3DBOE-A-2012-3152&usg=AFQjCNHulbFkgTXTEOE-B3OkdHICcj0SJw&sig2=DRTtM2E85MOOL3IiBbLV1w

Subratllar el mes important del decret/llei, indiqueu a quin paràgraf del NF1 del llibre de text es refereix  i incloure'l al dossier.

Código Deontológico sobre mediación:

http://blocs.xtec.cat/somnia/files/2014/10/codigo_deontologico1.pdf

Subratllar el mes important del codi, indiqueu a quin paràgraf del NF1 del llibre de text es refereix  i incloure'l al dossier.

web recomanada:
http://mediandosoluciones.com/servicios/que_es_un_mediador_su_estatuto_39.html

DEURES: Ames dels Mecanismes o mitjans de resolució de conflicte explicats, podries trobar-ne un altre?

setmana 26 setembre 2016

Els mediadors naturals

La perspectiva de genere en mediació

1. Quin és el conflicte i les parts implicades?
2. Estan totes les parts implicades?
3. S'arriba a un acord?
4. Com s'hagès pogut tenir en compte la perspectiva de gènere en aquesta mediació:
a. en la fase de recollida i anàlisi de la informació
b. en la planificació de la intervenció,
c. en el procès de mediació

d. a l'avaluacio


Models de mediació


setmana 3 Octubre 2016

Corregir activitats del llibre

Kecach assignment per grups.

http://serveicomunitat.blogspot.com.es/2016/10/mr-1617-inso-mp8-beat-it-kecack-america.html

setmana 10  Octubre 2016

Corregir activitats del llibre
Treballar la FACILITACIO

http://serveicomunitat.blogspot.com.es/2016/10/mr-1617-inso-mp08-la-falicitacio.html

1. a. Descriu les caracteristiques mes importants de tots el mecanismes de resolució de conflictes.
b. Quin metode o metodes reflecteix el video?

setmana 17 Octubre 2016

Fitxa d'activitats en relacio a mediacio penjades en el blog de classe.
Examens orals de presentacions:

LA PRESENTACIO EN MEDIACIOPARAFRASEJAR EN MEDIACIOExamen d'un grup
setmana 24 octubre 2016

Examen el proper grup

Cowboy o Simbad? (Activitats NF2) 

http://elpais.com/diario/2003/10/25/cultura/1067032804_850215.html


Vam fer servir aquesta presentacio per introduir el modul professional:


El nucli formatiu 2 sobre diversitat cultural l'hem explicat totes i tots a partir de presentacions orals que feien els alumnes, pots trobar els continguts al blog de classe al mes de novembre.

Vam fer una petita dinamica de deshibicio sobre mediacio:


Hem treballat i avaluat oralment i per parelles la primera fase de la mediació amb aquesta activitat:


i ara mateix, els alumnes estan crean videos sobre el procès senser de mediacio.

Em sembla que et vaig comentar sobre aquesta coreografia tradicional balinesa que sembla recordar el proces de mediacio:


ja em diras que et sembla.

d'altra banda i tal com vam quedar et passo els enllaços a les dinàmiques de mediació i d'interculturalitat, que han creat els nostres alumnes d' INSO pel Modul professional MP08 de Mediacio Comunitària.

Com vam comentar, ens podrien servir com a idees per portar a terme la implementacio sobre mediacio a les escoles a final de curs.
Dinamiques sobre mediació


Dinamiques sobre interculturalitat

http://serveicomunitat.blogspot.com.es/2016/12/dinamica-interculturalitat-noemi.html

Uf2 habilitats socials i mediació

conflict man versus societyintrapersonal conflict


ordenanzas municipales de l'ajuntament de Terrassa. (uf2 nf4)
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&11/022014030087.pdf&1

Plan estrategico de convivencia escolar
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia.html


1 comment:

 1. MR 1617 INSO MP8 MEDIACIO
  CONFLICTE

  Uns alumnes de l´ESO es queixen perquè consideren que la professora d´anglès no ha donat el mateix dret d´oportunitats al grup per poder obtenir un positiu.
  Durant la classe d´anglès, va decidir regalar un positiu als alumnes que participessin a respondre algunes preguntes en veu alta. Quan comença el torn de preguntes, la professora només deixa respondre als alumnes que estan situats en les primeres files que han aixecat la mà i no dona l´oportunitat de respondre als alumnes que estan situats a les darreres files que i què també han aixecat la mà.
  Els alumnes consideren que si decideix regalar un positiu hauria de donar una oportunitat per cada alumne que vulgui participar aixecant la mà com a mínim i no només als situats a la part de davant.
  Quan li exposen la seva queixa a la professora, la professora va respondre dient:
  " La classe la dirigeixo jo"

  ReplyDelete