MR 1718 APD MP01 ORGANITZACIO

MP1 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència (132 hores)
Mingo Mendez (dmendez@xtec.cat)

Competència general

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Competències professionals, personals i socials:

a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa.
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el pla d'atenció individualitzada.
o) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de dependència.
p) Col · laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de gestió domiciliària, omplint els registres oportuns, manejant les aplicacions informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades.
s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
t) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.
u) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

Capacitats clau


 • Capacitat de resolució de problemes
 • Capacitat d’organització  del treball
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d’autonomia
 • Capacitat de relació interpersonal
 • Capacitat d’iniciativa

En finalitzar el mòdul cal saber (Resultats d’Aprenentatge) :

 1. Interpretar programes d'atenció a les persones en situació de dependència relacionant el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent.

2. Organitzar la seva intervenció amb les persones en situació de dependència seleccionant les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius del programa d'intervenció.

3. Organitzar els recursos necessaris per a la seva intervenció relacionant el context on desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en situació de dependència.

4. Gestionar la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de dependència relacionant-la amb els objectius de la intervenció.


Estructura del mòdul:


Unitats formatives
durada
Inici
finalització
2a convocatòria
UF1. Context de la intervenció sociosanitària.
44h
18/09/17
30/11/17
entre  maig i juny
UF2. Organització de la intervenció sociosanitària
88h
04/12/17
17/05/17

Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure disposició.

Temari:

UF 1.  Context de la intervenció sociosanitària. 44 hores :
NF1. Programes, serveis i recursos d’atenció a persones en situació de dependència.
NF2. Els professionals dels serveis d’atenció a persones en situació de dependència.

UF 2. Organització de la intervenció sociosanitària. 88 hores
NF3. Planificació de la intervenció en persones en situació de dependència.
NF4. Execució de la intervenció a l’entorn residencial.
NF5. Edificis i espais destinats a persones en situació de dependència.
NF6. Gestió de documentació bàsica.Metodologia:

Es demana la participació activa de l’alumnat ja que moltes de les activitats seran pràctiques. Les activitats s’adaptaran al nivell, necessitats i coneixements previs de l’alumnat. En aquestes es realitzaran: treballs de conceptes bàsics, explicacions a classe, activitats individuals, en petit grup i gran grup; recerca activa d’informació, anàlisi i comentari de documentació específica i tallers pràctics. Al llarg del curs es realitzaran activitats transversals com la celebració de festes i dinamització de la cartellera d’aula.

S’organitzaran visites i sortides per veure centres o entitats relacionades amb els continguts del crèdit; així com xerrades amb persones especialistes o expertes en la matèria que ens ocupa.

Es seguirà el llibre del mòdul de l’editorial Altamar com a material de suport.


Criteris d’avaluació i qualificació del mòdul:

L’avaluació serà contínua en funció dels resultats d’aprenentatge (RA). Al final de cada Unitat Formativa es donarà la nota d’aquesta i al final del mòdul es farà la mitjana ponderada de les unitats formatives treballades al llarg del curs. Aquesta mitjana es calcularà en funció de la durada de cada unitat formativa i amb els criteris establerts a la Guia d’Inici de curs.

Les UF queden aprovades a partir de 5. S’ha  d’obtenir un 4,5 per poder fer mitjana amb totes les activitats de la UF. Quan sigui necessari recuperar les activitats d’avaluació (treballs o exàmens) d’una unitat formativa,  es farà  en el decurs de la segona convocatòria. L’alumnat que no hagi superat alguna UF podrà presentar-se a la segona convocatòria en les dates previstes i serà avaluat de les activitats d’avaluació pendents d’aprovar.

Els treballs s’han de lliurar en paper el dia corresponent. Els treballs que es lliurin fins a dos dies més tard, només podran optar al 5. Es poden retornar els treballs si presenten faltes d’ortografia i/o redacció. Així mateix els treballs que la professora cregui oportú es podran repetir però mai superaran el 5. La realització de treballs en grup no implica, necessàriament que totes les persones del grup hagin d’obtenir la mateixa qualificació respecte el treball realitzat.

Al final del mòdul es donarà una nota que serà la mitjana ponderada, en funció de la durada i els continguts treballs, les diferents unitats formatives. El valor de cada UF serà:

UF1:  35% UF2:  65%


La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament de  les activitats d’avaluació són una condició necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l’aula i l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos (Veure Guia d’inici de curs).

Criteris d’avaluació consensuats pel Departament de Serveis a la comunitat:
Per normativa l’assistència a classe és obligatòria. A partir d’un 20% de faltes d’assistència, justificades o no, es perdrà el dret a l’avaluació continua i es passarà directament a la segona convocatòria.

Bibliografia

 • Sorribas, Montserrat. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. (2012) Editorial Altamar.

MP 1 Organització de l’atenció a persones en situació de dependència
UF 1. Context de la intervenció sociosanitària.  44 hores

Professorat:                        Mingo Méndez (dmendez@xtec.cat)
Data d’inici:                                    18 setembre 2017
Data de finalització:                       27 desembre 2017

UF.1. Context de la intervenció sociosanitària (44h)

Nucli Formatiu
Hores
RAs
Examens
NF 1. Programes, serveis i recursos d’atenció a persones en situació de dependència
28
1
5 i 4 d’octubre 2017
26 i 25 octubre 2017
NF 2. Els professionals dels serveis d’atenció a persones en situació de dependència
16
1
27 i 29 de novembre

Examens de la UF2 (primera data correspon a 1A i segona data correspon a 1B)

NF3. 25 i 24 de gener 2018
NF4, 5 i 7 de març 2018
NF5, 12 i 11 d'abril 2018
NF6, 14 i 16 de maig 2018

RA
Criteris d’avaluació
1. Interpreta programes d'atenció a les persones en situació de dependència relacionant el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent.

1.a. Compara les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. Extreu la informació més important en l’àmbit de Catalunya. (*)
1.b. Descriu els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.
1.c. Identifica els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.
1.d. Descriu les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments residencials dirigits a persones en situació de dependència.
1.e. Descriu les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinaris dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.
1.f. Identifica els recursos humans necessaris per a garantir l’atenció integral de les persones en situació d’independència.
1.g. Identifica les funcions del Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència dins l'equip interdisciplinari de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a les persones en situació de dependència.
1.h. Argumenta la importància d'un equip interdisciplinari en l'atenció a les persones en situació de dependència.
1.i. Desenvolupa actituds positives en les argumentacions  i valoracions de la importància de les relacions inter i intra disciplinar.
1.j. Valora la importància de la necessitat de la interpretació de la informació legal, normativa, organitzativa i funcional.
1k. Contextualitza l’atenció a la dependència en el marc de l’estat del benestar i el Sistema per l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència. (*)
1l. Coneix el fonament del moviment de cultura independent i les organitzacions des d’on s’estructura. (*)
1m. Participa en la presa de decisions de l’equip de treball a través dels instruments i tècniques establertes per a fer-ho. (*)
(*) Criteris d’avaluació afegits que es treballen en el mòdul.


Continguts
1. Programes, serveis i recursos d’atenció a persones en situació de dependència.
1.1. El context de la intervenció sociosanitària.
1.2. El desplegament dels serveis socials a Espanya i Catalunya.
1.3. La cartera de serveis socials.
1.4. Prestacions de la cartera de serveis.
1.5. La cultura de vida independent.
2. Els professionals dels serveis d’atenció a persones en situació de dependència.
2.1. L’equip de treball en atenció sociosanitària.
2.2. El treball en equip.
2.3. Tècniques de treball en equip.

Metodologia

Consulta la presentació del MP per aspectes generals.

Per acord de l’equip d’APD, cada MP emfatitiza unes competències clau determinades, així com alguns MPs treballen les lectures, els resums, les exposicions orals, l’anàlisi de pel.lícules, des de MP1 treballarem les exposicions orals i els resums i la bibliografia.
En qualsevol cas, farem servir tots els recursos metodològics que contribueixin a la comprensió de la matèria i a la varietat d’activitats, llibre de text, articles, documentals, pel.lícules, exposicions orals, treballs per parelles i en grup, etc...
Recordeu que l’us de noves tecnologies és un dels criteris d’avaluació i en aquest sentit farem servir el moodle de l’escola i el blog de classe.
serveicomunitat.blogspot.com

en el qual podeu penjar activitats amb l’usuari comunitatservei@gmail.com i password: 31August2017
El blog de classe també permet l’opció d’expressar la teva opinió de manera anònima.

Avaluació

Criteris d’avaluació del treball escrit individual (dossier):

-       OBLIGATÒRIES: Portada, índex, activitats del llibre (enunciats resumits), fotocòpies lliurades al llarg del NF, casos pràctics, fitxes d’activitats, de sortides, de dinàmiques, i resta de treballs escrits, treball grapat o enquadernador. 8 (notable).
-       OPCIONALS: Treball voluntari com ara apunts de classe, resums personals, esquemes, subratllat del llibre o altres tècniques d’estudi; opinions dels companys, recerca personal, glossari, entrades al blog de classe, valoracions i idees de millora 10  (excel.lent).

Criteris d’avaluació dels exàmens tipus test –entre 15 i 25 preguntes aproximadament amb quatre opcions a triar.
-       cada tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes. Les preguntes en blanc no resten. Per exemple, examen de 20 preguntes amb 15 preguntes correctes, tres errònies i dues en blanc: les tres preguntes errònies resta un punt de les preguntes correctes, per tant, aquest examen tindria un 14 sobre 20 o un 7 sobre 10. Un 7 en definitiva.

Recordeu que als treballs en grup cada component pot obtenir una nota diferent segons assistència, observacions d’actitud i treball per part dels companys i els professors, etc...

Bibliografia

Organització de l’atenció a persones en situació de dependència.  (2012) Editorial Altamar.AVALUACIO 0

1.    Has treballat amb persones en situació de dependencia? Explica’ns la teva experiencia.
2.    Has cuidat a persones en situació de dependencia? Pots compartir a qui en quina situació es trobava?
3.    Si a casa nostra ens trobem amb persones en situació de dependencia, quines opcions tenim a l’hora de cuidar-los si no tenim el temps necessari per fer-ho? Quines institucions se’n fan càrrec?
4.    Quins professionals se n’ocupen d’aquest col.lectiu de persones en situació de dependencia?

5.    Com creus que s’organitzaran aquests professionals a l’hora de fer-se càrrec de les persones en situació de dependencia?

UF1 NF1 Programes, serveis i recursos de l'APD

L'estat del benestar

model d'organització politica i economica pel qual el govern -triat lliurement pel pople- re-distribueix la riquesa per guarantir serveis bàsics a tothom.

va començar a USA durant els anys 30, a cause de la crisi de la borsa de Wall Street al 1929 que va afectar a tot el mon.


a Espanya va arribar amb la democràcia i la promulgacio de la Constitució al 1978

El sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència o SAAD

es un organisme que aten i protegeix a les persones en situació de dependència del nostre país.
hi ha dos tipus de prestacions: en forma de servei socials o diners.

graus i nivells de dependència.


GRAU I  dependència moderada per ABVD un cop al dia,


GRAU II dependència severa per ABVD dues o tres vegades al dia sense suport permanent,


GRAU III  gran dependència quan sempre necessita algúXarxa de serveis socials que integra de manera coordinada els centres públics i privats.

Serveis socials generals o comunitaris -de base o atenció primària
informació, orientació, prevenció, ajuda a domicili,
Serveis socials especialitzats   -sectorials o específics
infancia,


CEE Fatima - Terrassa


diversitat funcionaldonesgent gran


joventut 
drogodependents


la cartera de serveis socials poden ser de dos tipus, aquelles que són serveis socials per part de tècnics/ques, i les prestacions econòmiques.

1. prestacions de serveis:
a. atencio domiciliària,

b. serveis residencials

c. els serveis d'allotjament alternatiu per estades prolongades


d. recursos intermedis, com els centres de dia o els centres de respir2. prestacions econòmiques,
a. vinculada al servei,

b. prestació econòmica per a atencions a a l'entorn familiar i suport a cuidadors/es no professionals, una filla o un fill per exemple que es demana una jornada reduida per cuidar dels pares,c. prestacions econòmiques d'assistència personalEls serveis d'atenció domiciliària  inclouen tots aquells recursos destinats a atendre a la persona usuària a casa, per exemple, el Servei d'Ajuda a domicili o SAD, la teleassistència, els serveis de neteja i menjar a domicili,


Els recursos residencials son centres que substitueixen les llars de les persones que no poden viure de forma independent.  També existeixen residències per persones amb discapacitat física o psiquica, i cases-llar per a persones amb malaltia mental,


Serveis que presten les residències:

a. bàsics, allotjament, manuntenció, transport adaptat, assiténcia en les AVD, gimnàs...
b. serveis terapèutics, atenció sociosanitària i psicològica, teràpia ocupacional, cures de salut, rehabilitació funcional, teràpies cognitives, teràpies socialitzadores, animació sociocultural...
c. serveis d'intervenció amb famílies, informació, participació, grups d'autoajuda...
d. serveis complementaris, cafeteria, perruqueria, podologia...

FALSOS TOPICS

- l'estada en una residència no té per què tenir un caràcter definitiu
- no ha de suposar una separació de la família,
- no suposa un règim de reclusió a unes normes fixes,
- no consisteix en aparcar a les persones,

Residències per a gent gran

- per a persones autònomes,
- per a persones sense autonomia,

tot i que actualment la majoria de residències són mixtes. i dins de l'ultim grup podem trobar:

els centres o unitats psicogeriàtriques (demència senil, Alzeimer...)  i
 els centres o unitats sociosanitàries (malalties cròniques...)


Residències per a persones amb discapacitat.

- per a persones greument afectades (diversitat funcional física, psíquica o sensorial com l'ONCE)
- per a persones amb trastorns greus i continuats de conducta (discapacitat intel.lectual, autisme, bipolaritat...)
- per a persones adultes amb certa autonomia personal,

Els recursos d'allotjament alternatius, és a dir, habitatges destinats a persones amb necessitats específiques que puguin viure de manera independent,

-pisos protegits,
- habitatges tutelats,


- allotjament supervisats,


- comunitats terapèutiques,

Can Coll Barcelona Comunitat terapeutica contra adiccions
- conjunt residencials,


les diferencies acostumen a venir donades per aquestes tres variables,
1. col.lectiu al que va dirigit,
2. nivell de supervisio o suport que es presta
3. el nombre de persones que formen la unitat de convivència

Els recursos intermedis entre l'atenció domiciliària i la residencial; també anomenats de respir.

Serveis de centres de dia per a gent gran,


Serveis de centres de dia per a persones amb discapacitat o malaltia mental,
Centres socials per a persones amb malalties mentals,Tallers ocupacionals


Serveis de centres de nit,

http://www.sarquavitae.es/

Serveis de suport temporal a les famílies,

a la mateixa llar de l'usuari/a
a un centre de respir en temporades curtes, mitjanes, o llargues,
les prestacions econòmiques tenen per finalitat 1. la contractació de serveis, 2. la compensació del treball realitzat per la pròpia família, i 3. la contractació d'una assistència personal.

UF 1 NF 2 Els Professionals en serveis d'APD

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/10/mr-1718-apd-mp1-uf1-nf2-els.html

Dinamica de Reunió de treball
https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/11/mr-1718-apd-mp1-uf1-nf2-dinamica-reunio.html

Dinamica de Revolució a l'Empresa
https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/11/mr-1718-apd-mp6-uf1-nf3-revolucio.html

Avaluació APD MP1 UF1grup A i B per dnis.
https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/12/mr-1718-apd-mp1-uf1-avaluacio-grups-i-b.html


UF 2 NF 1 PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIO EN PERSONES EN SITUACIO DE DEPENDENCIA.

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2017/12/mr-1718-apd-mp1-uf2-nf1-planificacio-de.html

Recordeu; 
Hem completat la primera Unitat Formativa que consta de 44 hores i compte el 35% de la nota final, ens falta la Unitat Formativa 2 que consta de 88 hores i compte el 65% de la nota del MP1, el 10% restant es treu de les activitats de les Jornades Professionals el mes de Març.

Ens falten 4 nuclis formatius per un total de 88 hores, per tant, el 20% de faltes permes es de 17 hores i que les dates dels examens, tal com van indicar a començament de curs són:  (primera data correspon a 1A i segona data correspon a 1B)

NF3. 25 i 24 de gener 2018
NF4, 5 i 7 de març 2018
NF5, 12 i 11 d'abril 2018


ENTREGA DE ROSES EN COL.LABORACIO AMB LA CREU ROJA DE TERRASSA

https://serveicomunitat.blogspot.com.es/2018/04/institut-montserrat-roig-creu-roja-una.html7 comments:

 1. 1A i 1B hem corregit les activitats 1 a 5, aquesta setmana hem de continuar amb RECURSOS INTERMEDIS

  1A. Dijous passat vam fer la primera sessió d'informatica del treball en grup: 1.1 de pg. 31

  1A. grups formats:

  - Noelia, Vialexa, Alicia R i Kautar
  - Xiomara, Laila, Saima, Alicia, Nico
  - Judith R, Lucia M, Toni F, Carlos A.
  - Cristina C, Cristina G, Paula S, Sheila O
  - Pep, Andres, Ana A, Jordi
  - Laura M, Paula G, Gemma F, Cristina M,

  1B. hem donat fotocopia de la sol.licitud de reconeixement del grau de dependencia per Act. 1.2 de pg. 32. (falta donar-la a 1A)

  ReplyDelete
 2. 1A i 1B entre aquesta setmana i la propera abans de la prova escrita de 5 i 4 d'octubre, prepararem la prova d'aquesta manera:

  - els alumnes tindran dos fulls: un full amb els títols dels paràgrafs més importants del nf, i un altre full amb definicions tretes del llibre o dites pels mateixos alumnes;
  hauran de relacionar els termes amb les definicions, despres ens canviarem l'exercici i s'ho corregiran ells/es mateix@s, sera una nota de classe.

  ReplyDelete
 3. 1A corregirem 6, 7 i 8 i continuarem amb la resta d'activitats del llibre el proper dilluns 2 d'octubre, a segona hora del dilluns o be nem a INFORMATICA i continuem amb el treball començat o be, fem una prova escrita amb llibre.

  1B el dilluns 2 d'octubre corregirem igualment activitats 6, 7 i 8, continuarem amb la resta d'activitats, que corregirem el dimarts 3 d'cotubre, dimecres be nem a INFORMATICA i comencem el treball en grup o be, fem una prova escrita amb llibre.

  les proves escrites per aquesta setmana es posposen.

  ReplyDelete
 4. 1A octubre 9, prova escrita pre-avaluacio i nota de deures.
  octubre 16, totes les activitats fetes fins al 18.
  primera hora: correccio d'activitats
  segona hora: prova escrita amb llibre
  octubre 19, primera hora, acabar dossier, repassar.
  segona hora EXAMEN TEST
  Octubre 23, primera hora, comentari examen,
  segona hora treball en grup INFO
  Octubre 26, segona hora EXAMEN.

  ReplyDelete
 5. 1A - Activitats 1 a 5 del nf 2 pel dilluns 30 d'octubre -trebalarem el nf seguent durant la primera hora i farem la prova escrita a segona hora des de pg. 18 a 30.

  1B - Activitats 1 a 5 del nf 2 pel dilluns 30 d'octubre -posare nota de deures i farem la segona prova escrita d'aquest nucli formatiu des de pag. 18 a 30.

  ReplyDelete
 6. notes actualitzades a dia d'avui -tractare d'incloure les notes dels dossiers de 1A aquesta mateixa tarda.

  en color groc les proves escrites o treballs pendents de la segona convocatoria al juny

  ReplyDelete
 7. 1A
  activitat 10 i 11 per corregir, ens hem quedat a la diapo de tipus de reunions, hem fet una sessio i mitja del treball en grup sobre les ACTITUDS I APTITUDS DEL TAPD.

  Algunes alumnes demanen una prova escrita de retalla i engantxa com la que vam fer al nf1 per repassar abans de la prova escrita final.

  1B activitat 10 i 11 per corregir, hem acabat la teoria avui, la resta de la sessio ha estat per acabar el treball sobre els recursos socials a Terrassa que cal lliurar el dijous 9 de novembre.

  El dijous 9 de novembre començarem el treball en grup del nf2 o farem un joc/dinamica.

  Aquest grup ha lliurat la fitxa sobre la visita a Sant llatzer.

  L'atre grup 1A fara la visita el prover dimecres.
  Tots dos grups tenen pendent la visita a MOSENT HOMS.

  ReplyDelete