Thursday, June 1, 2017

MR 1617 INSO MP8 PROJECTE Que penses quan em veus?

0- Introducció.

-Breu descripció del Projecte de Servei-Aprenentatge entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Montserrat Roig.

Aquest projecte consisteix en la formació per part d’una membre de l’ ajuntament sobre la diversitat cultural. Cada divendres durant dues hores es realitza una classe teòrico-pràctica sobre continguts de multiculturalitat i prejudicis relacionats amb la mediació que posteriorment seran utilitzats per els alumnes implementant una activitat destinada a un col·lectiu específic per a oferir els mateixos continguts d’una manera pràctica i dinàmica. Així doncs, l’ajuntament ofereix una formació teòrica als alumnes i els mateixos alumnes a través de la pràctica realitzaran una activitat destinada a d’altres persones oferint els mateixos continguts apresos.


-Continguts de les sessions teòriques i tipus d’implementació que ens comprometem a fer relacionant-lo amb els resultats d’aprenentatge.
Les sessions teòriques es divideixen en 5 sessions:
 1. Des d’on miro el món? mapa de la pròpia identitat: En aquesta sessió coneixerem com la identitat de cada persona es percep de manera errònia
 2. La gestió de la diversitat cultural i d’origen: En aquesta sessió treballarem la terminologia que emprem relaccionada amb la identitat cultural, treballada en la sessió 1
 3. Proporcionar-lis unes competències interculturals, a nivell d’actitud, coneixements i d’habilitats. Serà important de tenir en compte de cara al futur professionalment introduint la perspectiva interculural.
 4. Treballarem amb projectes i diversos recursos audiovisuals enfocats amb els punts anteriors
 5. Dissenyar les sessions de forma conjunta i planificada per tal que ho poguem portar a terme de forma autonòma.  

1- Anàlisi de la realitat
- Dibuixa un mapa del municipi de Terrassa i indica amb colors la composició demogràfica en especial la composició d’immigrants en els diferents barris.


2. Presentació de l’entitat on s’implementarà el projecte

-Dades d’identificació.

Escola El vapor
C/ Vint-i-dos de juliol, 186  08221 TERRASSA
Bloc: http://escolaequepor.blogspot.com
Correu electrònic: escolaelvapor@xtec.cat
Telèfon: 93 788 48 13
Menjador: 93 788 27 52
Codi de centre: 08067247
-Descriu el col.lectiu al que va adreçat aquest projecte.
El projecte va adreçat a infants de 11-12 anys de 6è de primària, classe B que pertanyen a l’escola El Vapor

3. Programació de la intervenció

- Dissenya una fixa d’implementació d’activitats tan completa com sigui possible i fes una petita introducció d’aquells aspectes més generals que no quedin inclosos.
- Pujar la fitxa corresponent al blog de classe: serveicomunitat.blogspot.com
usuari: communitatservei@gmail.com contrasenya: 31August2016

4- Projecció de costos

-Quins serien els costos relatius a la formació rebuda i les implementacions realitzades si ho haguessin de pagar?

En el nostre programa d’intervenció no hi haurien costos relatius pel que fa al material que oferim. N’hi haurien costos per la informació que proporcionem i en l’espai on realitzéssim les nostres sessions, per tant els nostres clients haurien de pagar 5 € per cada sessió.    

5-Guió de la memoria, informe final

-Descripció i valoració.

La implementació del taller ha sigut satisfactoria. En un principi estàvem preparats per assumir qualsevol tipus de mala reacció per part dels alumnes, ja que ens expossavem al ensenyar fotografies tant diverses de nens i nenes de diferentes cultures i procedències. El que vam trobar a l’ hora de la implementació va ser un grup molt cohesionat amb les idees molt obertes i molt respetuoses. Vam realitzar l’activitat esperant trobar conflictes i vam trobar per part dels alumnes una molt bona educació. Amb actitud de respecte i interès van descriure totes les fotografies. La professora ens va sorprende positivament ja que sabia perfectament com canalitzar certes afirmacions del seus alumnes fent-los compendre com s’ havia de fer, per exemple: Dir negre no és cap insult.

6-Valoració grupal
-Així com idees de millora sobre a. la implementació i b. tot el servei d’aprenentatge-servei

Estem molt satisfets del resultat que hem obtingut d’aquesta implementació. Veniem amb la idea de que el resultat sería negatiu pel fet que ens trobessim davant d’un alumnat de 6é de Primària i pensavem que la implementació no ens sortiria bé i que tindriem dificultats. Però finalment eren uns nens i nenes molt agradables, respectuosos i amables. Ens van sorprendre molt i vem sortir molts contents de l’Escola El Vapor
Pel que fa a l’aprenentatge que ens van oferir abans de realitzar l’implementació, creiem que ens van preparar molt bé pel que voliem aconseguir. Tot i que vam tenir poc temps per preparar-la ja que ens van comunicar el grup amb poc temps de marge, però vem aconseguir-ho amb bon resultat.

7-Fonts d’informació: bibliografia i webgrafia

8. Annexes.

Fitxa: Grup de 6è primària, forta immigració, escola El Vapor


Que penses quan em veus?
Edat:  Entre 8 anys
Durada: 1h /1:30 hora aproximadament
Mida del grup:  15 / 25 persones

Objectius generals:
 • Indentificar prejudicis
Objectius específics:
 • Descriure fotografies de persones de diferents cultures

Continguts:
 • Respecte, expressió personal, trencar prejudicis, comprensió       

RECURSOS
Materials
 • Fungibles Caixa de cartró i conjunt de fotografies.
 • No fungibles Cap
 • Espaials 1 Aula gran

Desenvolupament- Metodología
1. Fase d'escalfament- introducció (10 – 15 minuts)
En aquesta primera etapa ens posarem en rotllana de peus i ens presentarem entre tots i totes amb ajuda dels integradors/es.
Després de dir els nostres noms ens podrem asseure. Llavors els integradors/es explicaran en que consistirà l’activitat.
2. Fase aprenentatge-consolidació (40 – 50 minuts)
Després de les presentacions, un integrador/a traurà una caixa i la posarà en mig de la rotllana. Explicarà que s’anirà passant entre els companys/es de classe d’on cada un traurà una fotografia d’un nen/a diferent, de procedències diferents. Un cop agafin la fotografía la hauran de descriure. Això es farà amb tots els altres d’ un en un, mentrestant s’intentarà fer partícip a la resta, ensenyant la foto i intentant que li ajudin a descriure-la.

3. Fase d'aprofundiment i cloenda- avaluació (15 – 20 minuts)
Finalment, després de realitzar aquesta activitat amb tot el grup es tornaran les fotografies a la caixa i es preguntarà al grup quines diferències hi ha entre elles. Com a punt final se’ls explicarà que al marge de les diferències tots/es som persones, que mereixem el mateix respecte. S’intentarà d’aquesta manera trencar amb molts prejudicis i afavorir el respecte entre persones de diferents cultures.


AVALUACIÓ
Es realitzarà un petit qüestionari oral de forma grupal i hauran de respondre a les següents preguntes:
 • Us heu divertit?
 • Us ha agradat a tots?
 • Esteu contents?
 • Creieu que fareu amics de procedències diferents?

Alumnes:
Ana Victoria , Rubén Gómez y Marc López

No comments:

Post a Comment